Magyarság, 1930. május (11. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-13 / 107. szám

13 ­i idő A Meteorológiai Intézet jelenti május 12-én este 10 órakor. Az időjárási helyzet lényegi­ben változatlan. A nagy légnyomás Délnyugat­­európát borítja s onnan nyomul a szárazföldre míg Európa keleti felében inkább kicsiny a légnyomás. E helyzetnek megfelelően, nyugati légáramlással tengeri levegő nyomul a száraz­földre; az ég borult, az idő sokhelyütt esős, aránylag hűvös. Hazánkban a nap folyamán is voltak kisebb esők. A hőmérséklet itt—18 fok Celsiusig emelkedett. Jóslás: Nyugati, északnyugati légáramlással változékony és aránylag hűvös idő várható, he­lyenként még esővel. — Zita királyné születésnapja. A magyar egyetemi és főiskolai hallgatók Szent István Bajtársi Egyesületének Gizella királyné tör­zse Zita özvegy királyné születésnapja al­kalmából hálaadó szentmisét mondatott a szerviták templomában. Nagyszámú és elő­kelő közönség gyülekezett össze vasárnap délben 12 órakor a templomban, ahol a Szent István Bajtársi Egyesület fehérsapkás diákjai állottak díszőrséget. Baranyay Jusz­tin egyetemi tanár, hittudománykari dékán csendes misét mondott, mely alatt a Budai Zeneakadémia énekkara és zenekara egy­házi énekeket adott elő művészi készültség­gel. A szentmisén megjelentek: Pallauicini Sándor őrgróf, Széchényi József gróf, a Szent István Bajtársi Egyesület vezére, Szé­chényi Endre gróf, Odescalchi Károlyné hercegné, Lázár Miklós gróf és felesége Apponyi Rezsőné grófné, a Magyar Nők Szent Korona Szövetségének népes küldött­sége és még sokan mások. Mise végén az énekkar és a közönség a Himnuszt éne­kelte el. — A községi tisztviselők fizetési osztályba való sorozásukat kérik. A Községi Tisztviselők Országos Egyesülete vasárnap délelőtt tartotta évi közgyűlését. Gálffy Dénes dr. elnöki megnyi­tója után letárgyalták a számadásokat, megálla­pították a költségvetést. Juhász Kálmán ismer­tette azt a memorandumot, amelyben a községi kezelőtisztviselők azt kérik, hogy teljesen egyenlő elbánásban részesüljenek a megyei és állami tisztviselőkkel és kérik, hogy sorozzák őket fize­tési osztályokba. A továbbiakban a vasúti jegy­kedvezmény megadását kérik, mert eddig az ösz­­szes köztisztviselők között egyedül a községi ke­zelőszemélyzet az, amely ezt a kedvezményt nem élvezi. Koncz János dr.-t, a Községi Jegyzők Or­szágos Egyesületének elnökét az egyesület dísz­­tagjává választották. Foglalkoztak még a tisztvi­selői lakáspénzek, felemelésének kérdésével. A •Esterházy Miklós nádor lemondása óta: és -1 Pázmány Péter és Bethlen Gábor kiváló kortársát az Esterh­ázy-dinasztia nagyságának és fényének megalapítóját a vele foglalkozó történetírók nyomán a Habsburg-ház egyik leghívebb szolgájának ismerjük és legfeljebb arra emlékszünk még kisdiákkorunkból, hogy amennyire ideje engedte, a tollat is szívesen forgatta, irodalmi munkáit pedig Toldy adta ki valamikor a múlt század hatvanas éveiben. Akik a XVII. század történelmével behatób­ban foglalkoztak, arra is emlékeznek majd, hogy ugyancsak még a múlt század hatvanas éveiben hozáfogott Szalay László a kismar­toni levéltár Esterházy Miklós nádorra vonat­kozó gazdag anyagának publikálásához, össze is gyűjtött belőle három kötetre valót, meg­érni azonban csak az első megjelenését érte. Ez a vállalkozás nemcsak szerkesztőjének és gondozójának korai halála miatt maradt csonka, hanem azért is, mert azóta sem akadt, aki felvegye a fonalat, vagyis publi­kálja a többi lévasét­ és aktát is, amely Ester­házy Miklós húszesztendős nádorságának többi jelentős fordulatáról, a közreműködé­sével kötött békékről, az alatta tartott ország­gyűlésekről, a nevéhez fűződő reformkísérle­tekről, elsősorban pedig az általa kidolgozott és Bécsbe terjesztett memorandumokról az Esterházy-család levéltárában fenmaradtak. Hajnal István dr. egyetemi magántanár, a levéltár ezidőszerinti gondozója akadémiai székfoglaló értekezése tárgyául a nagy nádor lemondását, jobban mondva,­­ lemondásának történetét, előzményeit és következményeit választotta. Ezt az értekezést, amely terjede­lemben és fajsúlyban egyaránt átlépi az aka­démiai székfoglalók tradicionális kereteit, Esterházy Pál herceg adományának felhasz­nálásával a Magyar Tudományos Akadémia nemrég önálló füzetben publikálta. A XVI. század első felének hagyományos megítéléséhez, szereplőinek markáns voná­sokkal rajzolt arcképéhez, a vele foglalkozók eddig főleg a Bethlen Gábor nevével kap­csolatos függetlenségi törekvések forrásanya­gát, másrészt pedig a Pázmány Péter műkö­désével jellemezhető ellenreformációs moz­galmak történeti kapcsolatait használták fel. Szóval általánosságban a szóbanforgó évtize­dek politikai történetét rekonstruálták. Haj­nal István az akkori királyi Magyarország kormányzattörténetének szempontjából szá­mol be, mint imént említettük, eddig jórészt ismeretlen, de mindenképpen autentikus for­rások felhasználásával Esterházy Miklós ná­dor ismételt lemondásairól. E lemondások okai részben személyi, részben tárgyi termé­szetűek voltak, a személyeket talán Pázmány Péternek, a nagy nádor nagy ellenfelének nevével jellemezhetnék, a tárgyiakat pedig egyre-másra előterjesztett javaslatainak meg­hiúsulásával. Igaz, hogy e javaslatokat füg­getlenül már most attól, mennyire voltak életképesek és megvalósíthatók, mennyire nem, többnyire rosszkor állt elő Esterh­ázy nádor, másrészt azonban, addig legalább, soha olyan szükség a magyar gazdasági és politikai életnek biztosabb alapokra való he­lyezésére, külső befolyásoktól való függetle­­nítésére nem volt, mint éppen e relative bé­késnek vehető decem­dumok alatt. Esterházy végeredményben két malomkő közé került Az udvar a nádor sürgette, önállóbb magyar kormányzat gondolatát veszélyesnek és a Habsburg-dinasztia már akkoriban csirázó centralisztikus törekvéseivel szemben kárho­­zatosnak tartotta, úgyhogy még annak is ele­jét vette, hogy Esterházy az országgyűlések elé terjeszthesse reformjavaslatait. Ha nem ment is odáig Juno receptjének követésében, hogy miután a fensőbb hatal­maikat megmozdítania nem sikerült, az Acheronba szállt le szövetségest keresni, Esterházy mindinkább érezte annak szük­ségét, hogy a magyar rendek támogatását nyerje meg. E támogatás megnyerésében odáig ment, hogy, meggyőződéses katolikus létére, mind határozottabban követelte a protestáns rendek megbékítését, ha mindjárt jelentős eredmények árán is. A Pázmány Pé­terrel való folytonos és mérges viszályok oka bizonyára Esterházynak ebben a toleráns magaviseletében keresendő. De ezt a toleran­ciát átfogó elvi célok szentesítették, nem pe­dig kicsinyes hatalmi féltékenykedés, mint azt eddig hitték. Nagy programjából bizony csak apró rész­letkérdéseket sikerült megvalósítania. Egyes politikai követeléseit, főleg a török­ kérdés­ben, Bécs teljesítette ugyan, de azt a nagy átfogó reformot, amely szeme előtt lebegett, a nádor bizony nem tudta megvalósítani, dacára annak, hogy egyik országgyűlés kö­veteit a másik után próbálta megnyerni számára, másrészt pedig, hogy az udvarnál is egyre határozottabban lépett fel program­jának teljesítése érdekében. Látván törekvé­seinek meddő voltát, ismételten le akarta már vonni a konzekvenciákat, így az 1642-re hirdetett országgyűlés előtt már any­­nyira ment, hogy a vármegyékkel is tudatta a nádorságáról való lemondását. Minthogy azonban ez a lemondás előreláthatóan nagy­­vihart idézett volna elő, az eredetileg ta­vaszra hirdetett országgyűlést őszre halasz­tották, igaz, hogy ősszel sem sikerült az ud­varnak, noha hetekig tartottak a tárgyalá­sok, a nádort engedékenységre bírni. Más­részt pedig, mivel a császári seregek éppen akkoriban szenvedtek Lipcse mellett döntő vereséget, mégis csak arra szánták magu­kat, hogy a már egybegyű­lt országgyűlést újra elhalasszák, Esterházyt pedig a király egyenes parancsszavával bírták nádori tisz­tének megtartására. Esterházy keserű szívvel engedett a parancsnak és lankadatlan buz­galommal, szívóssággal, küzdött továbbra is politikai koncepciójának megvalósulásáért, ezt azonban I. Rákóczi György támadása végleg meghiúsította. Esterházy Miklós küzdelme a nemzet egy­ségének helyreállítása érdekében nem egy vonásában Zrínyi Miklós hasonlóképpen he­roikus és meddő küzdelmére emlékeztet. Iratai között találunk egy memorandumot, a később annyi változatban szereplő nagy memorandumainak alkalmasint első koncep­­tusát, abból az időből, amelyben Bethlen Gábor nyomása alól felszabadulva, új kor­szakot remélt hazája, új lehetőségeket a maga tevékenysége számára. Sötét színekkel festi benne, akár csak egy emberöltővel utóbb Zrínyi Miklós, az ország elhagyatott állapotát, végvárainak romlását, őrségeink­­szétzüllését. A vitézek fizetés híján ha he­­­lyü­kön maradnak is, földmiveléssel, keres­kedéssel tartják jól-rosszul fenn magukat, de méginkább koldulással,­ rablással, török ellen való portyázással. A török pedig száz­szorosan visszafizet és gyenge helyzetünk ismeretében, minden békeszerződés ellenére, egyre fogyasztja földünket, népünket. Az örök bizonytalanságban, rendszertelen erő­kifejtésekben, haszontalan áldozatokban tönkremegy az ország, a kereszténység védő­bástyája. Pedig — és ez éppen Esterházy Miklós nagy tétele — leszámítva a nagy háborúkat, Magyarország saját erejéből is fenn tudná magát tartani, ha kellő szerve­zettel bírna és jól kormányoznák. Szegény Esterházy minden esztendővel jobban érezhette a szilárd bázis hiányát maga alatt. Úgyszólván fűhöz-fához fordult, nem törődve vele, hogy gyanúval nézik ezt odafönn, mentegetődzik is sűrűn az önálló intézkedések, manapság talán úgy monda­nák, az egyéni akció vádja ellen. Igaz, — írja egy helyütt — hogy Bécs csak hat órára — Hetven éven felüli menyasszonyok. Bécs város 1929-re vonatkozó házassági statisztikája emelkedő irányzatot mutat az előbbi évek statisztikájához viszonyítva. Ez az emelkedés azonban egészen szokatlan formában jelentkezik, amennyiben a több­letet csupa olyan házasság okozza, ahol a menyasszony már túlhaladta az ötvenedik életévét. Egy-két évtized előtt ritkaság­­számba mentek az ilyen házasságok, ma azonban legkevésbé sem kelt csodálkozást, hogy egy esztendőben 481 öt X­en túli meny­asszony öltötte magára ,,Hymen rózsás lán­cait“. A bécsi statisztika közöl azonban en­nél érdekesebb adatokat is. Megtudjuk a ri­deg számokból, hogy 77 menyasszony át­lépte a hatvanadik évét, sőt tizen válukon hét évtizeddel léptek az oltár elé. A férfiak­ról készült kimutatás szerint 1929-ben 1363 olyan házasságot kötöttek Bécsben, amely­nél félévszázadnál idősebb volt a vőlegény és 81 elszánt agglegény akadt a 60—70 éve­sek között, akik, nyilván azzal a mottóval, hogy jobb későn, mint soha, megadással hajtották fejüket a házasság „aranyos jár­mába“. — A postamesterek otthont építenek Bala­tonföldváron. A Postamesterek és Postamesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíjegyesülete vasár­nap délelőtt tartotta tisztújító közgyűlését. Az egyesület elnöke, Wagner Richárd, megnyitó be­szédében kiemelte, hogy a III. és IV. osztályú postamesterek kétségbeejtő helyzete arra indí­totta az egyesület vezetőségét, hogy a miniszter­nél helyzetük javítását sürgessék. Parraghy Jó­zsef titkár felolvasta az elmúlt évi titkári jelen­tést. Ez a beszámoló megemlékezett arról, hogy Balatonföldváron három telket vettek a posta­­mesteri otthon céljaira, amelynek felállítását az intézet vezetősége legfőbb feladatának tekinti. Végül arra kérte a közgyűlést, hogy az interná­­tus fentartásának céljaira fizetési osztályok sze­rint két pengő, egy pengő és ötven fillér hozzá­járulást szavazzanak meg. Wagner Richárd elnök bejelentette, hogy a nyugdíjasok betegsegélyezé­sénél kikötött 50 százalékos hozzájárulás terhét az egyesület vállalta magára. Ezentúl a nyugdí­jasok épp olyan betegpénztári tagoknak tekint­hetők, mint az aktív postamesterek. Azután meg­választották a tisztikart. Elnök Wagner Richárd főpostamester, alelnökök, Mezey János és Bedy Mihály postamesterek lettek. A titkári tisztet Parraghy Józseffel töltötték be. A vezetőség ez­után a közgyűlés elé terjesztette azt a memoran­dumot, amelyben a III. és IV. osztályú posta­mesterek fizetésének rendezését és a létminimum megállapítását kérik. Ezután a közgyűlés köszö­netet szavazott Szalay Gábor báró postavezér­igazgatónak, aki a kari érdekek kivívásában min­denkor készségesen állt az egyesület mellett. — Autóval Afrikán keresztül. Wettstein lovag dr., a kiváló német botanikus, most tért haza félesztendős afrikai tanulmányút­­járól, amelynek célja a sivatagii növényzet táplálkozási módjának tanulmányozása volt főképpen. Abból a szempontból ugyanis, hogy milyen módon él és táplálkozik a rette­netes hőségben és szárazságban az afrikai növényzet — még nem tanulmányozták ezt az érdekes flórát. Weittistein dr. a 18.000 kilo­méteres autóutat fia társaságában tette meg, aki az uttrechti egyetemen a botanika nyil­vános tanára. Hosszú utazásuk alatt gyak­ran elakadt kocsijuk a laza homokban s bi­zony, néha félnapos kemény munkát végez­tek hármasban a soffőrrel, amíg kiszabadí­tották a kocsit a marasztaló homokból és ismét útrakelhettek. Elképzelhető riadalmat okozott a hatalmas túraautó olykor, amikor antilops strucc- vagy zebranyájak mellett vezetett útjük. Meglepő, hogy a jórészben kőkorszaki életet élő hottentották, kafferek, busmannok, hererák földjén áthaladva, a legbarátságosa­bb fogadtatásban volt részük rendszerint. Ennek az a magyarázata, hogy az utóbbi esztendőkben igen sok európai gyarmatos telepedett le Afrika földjén, akik természetesen automobilokat használnak az utazás és fuvarozás céljaira s igy a benszü­­löttek előtt többé nem megfejthetetlen rébu­sz a benzinnel hajtott kocsi. Ezenkívül az angol és amerikai vadászok és tudományos kutatók ugyancsak autóval járják ezeket az utakat, úgyhogy a legapróbb néger gyermek is ismeri már a száguldó gépkocsit. Az érdekes tapasz­talatok között, amelyeket a két botanikus szerzett, nem utolsó, hogy az apró pipere­­tárgyak, üveggyöngyfüzérek, tükrök — ame­lyek eddig az adásvételnél ellenértékként sze­repeltek — úgyszólván, teljesen elvesztettek vásárlási erejüket s ma már a legsötétebb afrikai telepeken is az üveggyöngyöknél s egyéb apróságoknál mindenesetre értékesebb angol váltópénz szerepel, mint ellenérték. —z A TESz reviziós gyűlése Gödöllőn. Va­sárnap délelőtt a Társadalmi Egyesületek Szövetsége reviziós gyű­lést rendezett Gödöl­lőn, amelyen József Ferenc főherceg is meg­jelent. A helyiérdekű vasút gödöllői állomá­sán ünnepélyesen fogadták a főherceget, aki villamoson érkezett. Fogadására megjelen­tek a hatóságok vezetői, kivonult a levente csapat és a nagyközség lakossága nagy­számban. Vitéz Endre László dr. főszolga­bíró beszéddel üdvözölte a főherceget. A re­viziós gyűlésen az ünnepi beszédet Szontagh Tamás társelnök mondotta, majd József Ferenc főherceg szólalt fel és nagyhatású beszédben fejtegette, hogy Magyarországon mindennek magyarnak kell lenni. Különö­sen ápolni kell a magyar nyelvet s az itt élő nemzetiségeknek is meg kell tanulniok ma­­gyarul és a magyar nyelvet kell használ­­niok. A gyűlésen osztották ki a jubileumi érdemkereszteket, amiért a kitüntetettek ne­vében Nagy Sándor festőművész mondott köszönetet. A gyűlés után bankett volt a Központi­ szálló nagytermében. .. Injekciók a dohányzás ellen. Fölösle­ges bővebben magyaráznunk, hogy a tüdő és a légzőszervek betegségeinél, illetve azok gyógykezelésénél milyen káros szerepe van a dohányzásnak. Ilyen esetekben az orvos tanácsa. „Hagyjon fel a dohányzással“ vagy „mérsékelje a dohányzást“ — rendszerint a pusztában elröppenő szavak, mert a szenve­délyes dohányosnak ritkán van kellő aka­­ratielhatározása ahhoz, hogy ezt a jóakaró orvosi tanácsot kövesse s szigorúan be is tartsa. Történtek ugyan eddig is kísérletek olyan szerek előállítására, amelyeknek hasz­nálata leszoktatja a dohányzót e szenvedé­lyéről, azonban ezek a kísérletek meddők maradtak. Egyidőben szájvizekkel experi­­mentáltak, amelyeknek csakugyan megvolt az a hatása, hogy a használat után egy-két órára élvezhetlenül izetlen volt a szivar vagy cigaretta. Ezeknek a dohányzás elleni szájvi­zeknek azonban megvolt az a nagy hátrá­nyuk, hogy használatuk teljesen rá volt bizva a dohányos elhatározására s ha ked­vük kerekedett egy illatos havanna, a sely­mes dohányu csibuik vagy egy jófajta egyip­tomi cigaretta elszívására, egyszerűen s­zariba tett­ék az antinikotinista célokat szol­gáló szájvizesflaskót s vígan füstöltek to­vább. Annál a metódusnál azonban, amelyet M. J. Gutmann dr., egyik müncheni­­klinika orvosa fedezett fel, nem kínálkozik mód az ilyen öncsalásra, mert az orvos injekciók útján riasztja el pácienseit a nikotin élveze­tétől. A gyógyszer egyébként nem új s a tüdő, valamint a légzőszervek gyógykezelé­sénél már eddig is használták. Főalkatrészei a kinin és kámfor E két gyógyszer adago­lásából készült preparátum segítségével gyógykezelte Gutmanin dr. egyik súlyos lég­csőhurutban szenvedő betegét, aki annak ellenére, hogy nagy dohányos volt, a gyógy­kezelés időtartamára lemondott a cigarettá­­zásról. Annál nagyobb volt a meglepetés, amikor az injekciós kúra befejeztével a páciens hallani sem akart többé arról, hogy cigarettára gyújtson, sőt még a dohány füstje is undort keltett benne. Ilyen módom jutott Gutmann dr. arra a gondolatra, hogy az injekciók okozzák ezt a változást. Felte­vése az eddigi kísérletek szerint csakugyan valónak bizonyult, mert a kámfor- és kinin­­vegyület alkalmazása hetekre biztosítja a dohányos absztinenciáját. Ajánlott levelét felbélyegezve a levél­szekrénybe is bedobhatja. Feladóvevényt utólag díjtalanul kaphat annál a posta­hivatalnál, amely a levélszekrényt kiüríti. Szőrme Szőnyeg Paluggal szü­es Nagymező u.20 megóvási jegyemre bank azonnal pénz­kölcsönt folyósít 1930 május 13. kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék