Magyarság, 1931. március (12. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-10 / 56. szám

1931 március 10, kedd _______________________________wmcojMift________________________________________________________________9 FOggQnymaradfiK-vásar Franci, csíphessetek 1 I Ki 1119 llliTlll^P ^ K,RALY DTCi> 15 négyzetmétere 2 pengő. LUWY Mimim urtuawia Zslfkovlcs szerb miniszterelnök elleni revolveres merényletről Írnak a római lapok Rómából jelenti a Stefanl-iroda: A Tii­­buna első oldalán Kevéssé ismert esetek az SHS-blrodalomban cimmel hosszabb bécsi tudósítást közöl. A cikkben a lap bécsi tu­dósitója azt Írja, hogy beszélgetett egy ki­váló és befolyásos horvát személyiséggel, aki említést tett előtte a Sándor szerb ki­rály és Zsi/kovics tábornok miniszterelnök közötti rivalitásról is. Ez a versengés sze­rinte arra vezethető vissza, hogy Zsifkovics titokban arra gondol, hogy egy napon el­­foglalja a Karagyorgyevics-dinasztia helyét, ahogy Karagyorgyevicsok az Obrenovicsok helyét elfoglalták. Az a csend — mondja tovább —, amely egy idő óta a miniszterelnök személyével kapcsolatban észlelhető, annak tulajdonít­ható, hogy Zsifkovics revolveres merénylet következtében ágyban fekvő beteg. Vukicse­­vics volt miniszterelnök fia ugyanis revol­verrel rálőtt a miniszterelnökre és abban a hiszemben, hogy megölte, öngyilkosságot követett el. A miniszterelnök azonban csu­pán megsebesült és két hétig feküdnie kel­lett. Ez február első napjaiban történt Sándor király a miniszterelnök betegségét használta fel arra, hogy a kormányt újjá­szervezze. Miskolcon megalakult a frontharcos csoport Szombaton és vasárnap alakult meg ünne­pélyesen a miskolci frontharcos csoport. Az ünnepélyes alakuló gyűlésen a Frontharcos Szövetség központi kiküldöttei: Takács-Tol­­vay József gróf nyugalmazott altábornagy, végrehajtóbizottsági elnök, vitéz Rátvay Imre nyugalmazott tábornok, alelnök, vitéz Mándoky Sándor nyugalmazott tábori föes­­peres, Kertész Elemér ügyvezető alelnök, Vojnich Miklós báró, vitéz Martsckényi Imre, vitéz Bánsághy György végreha jíóbizottsági tagok jelentek meg, akiket az állomáson vi­téz Borbély-Maczky Emil főispán vezetésével népes helyi küldöttség fogadott. Talcdcs-Tolvay József gróf lelkes szavak kíséretében nyújtotta át vitéz Borbély- Maczky Emilnek, a magyar frontharcos moz­galom kezdeményezőjének, a szövetség örö­kös dlsztagságáról szóló oklevelet. Borbély- Maczky Ernái rövid köszönő beszédben hang­súlyozta, hogy a szövetség nem ismer politi­kai és társadalmi megkülönböztetéseket és féltékenyen vigyáz arra, hogy a szervezkedés egyéni, vagy a szövetség keretein kivüleső kérdésekben eszközként felhasználható ne legyen. Vitéz Rátvay Imre meleg szavak kí­séretében adta át Borbély-Maczky Emilné­­nek, továbbá Putnoky Móric, Bottlik József országgyűlési képviselőknek és Bónis Aladár alispánnak a szövetség pártoló-tagsági jelvé­nyeit, amelyekért Bottlik József mondott kö­szönetét. Kertész Elemér ügyvezető alelnök a szövet­ség bajtársi elképzeléseit és a szervezkedés alapjait ismertette, majd vitéz Bánsághy György dr. tolmácsolta a magyar ifjúság sze­retetteljes köszöntését. Vitéz Martsekényi Imre az összefogás szükségességét, mint a jövő boldog Nagymagyarország egyik leg­­hathalósabb eszközét állitota a hallgatóság elé. Végül Halmy Béla dr.-t ügyvezető­elnökké, Glösz Károlyt és vitéz Lakatos Zol­tánt titkárokká, Béthy Török Lajost pénz­tárnokká s Spiry Endre dr.-t és Ngiry Dá nielt ellenőrökké választolták. Az ünnepélyt a Korona-étteremben bajtársi áldomás követte. A gyűlés táviratilag üdvö­zölte a kormányzót, a kormányzó feleségét, mint a frontharcos-zászlóanvát, József fő­herceget és vitéz Gömbös Gyula honvédé'mi minisztert. HÍZÁSSÁ« Vargha Mária (Dunaliaraszli) és Szinetúr László okleveles bányamérnök (Siklós) je­gyesek. — Cserkész Ünnepély. A Wesselényi-utcai községi polgári isAola 220, számú Wesselényi Miklós báró cserkészésapala szombat és vasárnap fényesen sikerült cserkészünnepélyt tartott. A két és félóráig tarló műsort végig olyan érdek­lődéssel kisérte a közönség, ami cserkészünnepé­lyeken egészen szokallan körülmény. Igaz, hogy a kis cserkészek kiforrott színjátszó készsége könnyen birkózott meg a hatalmas műsorral, amelynek keretében szombaton Vaszary Piroska, vasárnap pedig Pelhes Sándor, Hosszú Zoltán dr és Juhász József, a Nemzeti Színház művészei is felléptek. Vasárnap végignézte a műsort Svájc Cserkészszövetségének főtitkára is, aki meleg elismerését fejezte ki a nyújtott szórakozásért A cseh határon tartott nyári tiagyláborozásról szóló beszámoló érdekes és kedves részeit gyak­­gyakran szakította meg a közönség tapsvihara. — Jakab Ödön temetése. Jakab Ödön ki­váló Írót, költőt, a Tudományos Akadémia és több irodalmi társaság nagyérdemű tagját, aki 77 éves korában elhunyt, vasárnap dél­után temették el a Kerepesi-temő díszsír­helyére. A temetésen a költö sok barátja, tisztelője résztvett, ott voltak a többek kö­zött a tudós és irodalmi társaságok tagjai közül: Balohg Jenő dr., Herczeg Ferenc, Pékár Gyula, Szász Károly, Négyesig László, Pintér Jenő, Bán Aladár, Csathó Kálmán, Kiss Menyhért, Réky Lajos, Feleki Sándor, Havas István, Szathmáry István, Péteriig Tamás és még sokan mások. Az egyházi beszédet és imát Szabó Imre fasori ref. lelkész tartotta, majd Pékár Gyula bú­csúzott el a nagy halottól az Akadémia, a Petőfi és Kisfaludy társaság nevében. Mi­dőn az elismerésnek eme virágait megin­duló koporsód útjára hintem — mondotta Pékár, — csak egy kívánságom van: addig is, mig újból a magyarul illatozó vadasdi virágok pompázhatnak majd otthoni hanto­don, legyen neked könnyű itt a csonka kis magyar hazában a föld.“ Ezután Csabai István dr. tanár a Kemény Zsigmond reál­iskola részéről bucsuzkodolt, ahol Jakab Ödön tizenhét évig tanárkodott. Jakab Ödön elhunytéval kapcsolatosan különben felem­lítik a nagyon érdekes adatot, hogy Jakab Ödönnel kihalt az egyetlen még élő tagja az 1888-ban alapitolt Erdélyi Irodalmi Tár­saság első választottjainak. A Szász Gerő, Bartha Miklós, Benedek Elek, Brassói Sá­muel, Endrődi Sándor, Ferenczy Zoltán, Jancsó Benedek, Jékcy Aladár, E. Kovács Gyula, Köváry Lészló, Peteliei István, P. Szathmáry Károly, Szilágyi Sándor, Sála­mon Ferenc és más nagy magyarok díszes irodalmi társasága volt ez. — Letették az eskUt az uj budapesti tábiabirák. A budapesti ítélőtábla hétfőn délelőtt teljes ülést tartottak, amelyen Degré Miklós Ítélőtáblái elnök elnökölt. Az elnök elsőbben üdvözölte, illetve meleg szavakkal elbucsuztatta Szobonya Béla dr., Folkmann Jenő dr. és Suloky István dr. kúriai bírókká kinevezett tanácsvezető láblabirákat és Bö­szörményi Nagy István dr. ugyancsak kúriai bíróvá kinevezett táblabirót. Az elnök meg­köszönte a távozó bírák eddigi munkálkodá­sát, majd az újonnan kinevezett három táb­­labiró tette le a hivatalos esküt. Az uj tábia­birák közül Tormássy Lambert dr. a tizen­ötödik számú polgári tábla! tanácsot fogja vezetni, Nyiry Zoltán dr. a 6-ik számú, He­­tényi József dr. pedig a 7-ik számú polgári tanácsban fog működni. — Egy hét a „cseh disznókéért. Prágából jelentik: A prágai bíróság hétfőn nemzet­­gyalázás miatt hétnapi börtönre ítélte Scharf Leó amerikai állampolgárt, aki a múlt cv szeptemberében állítólag azt kia­bálta az utcán, hogy cseh disznók. Scharf Leó autójával haladt a Grabenen, amikor valami forgalmi zavar támadt. Közben ösz­­szetüzött egy prágai kereskedővel s állító­lag ekkor használta az inkriminált kifeje­zést. Scharfot annakidején letartóztatták és csak egyheti fogság után engedték el. A hét­fői tárgyaláson azzal védekezett, hogy a cseh kereskedő leköpte őt, mire ő öklével a kereskedő arcába vágott. Nemzetgyalázó ki­fejezéseket nem használt, már csak azért sem, mert állandóan Csehországban él, mint kereskedelmi utazó. A kihallgatott ta­nuk, rikkancsok és virágáru sleánvok, ter­helőén vallottak a vádlott ellen. A törvény­szék bűnösnek mondotta ki Scharfot nem­­zetgyalázás vétségében s ezért egyheti bör­tönre Ítélte, a büntetést azonban a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette. Az ítélet indo­kolása szerint Scharf kijelentései veszé­lyeztették Prága város nemzeti békéjét. Az államügyész és a védelem felebbezést jelen­tettek be. — Hajsza a nemzeti szocialistákra Ber­linben. Berlinből jelenti: Szombaton este különböző városrészekben számos nemzeti szocialistát tartóztatott le a rendőrség til­tott egyenruhaviselés miatt. így a Kurfür­stendamm közelében 86 egyenruhás nem­zeti szocialistát fogtak el, más városrészek­ben egy 10 főből álló csoportot, melynek tagjai egyenruhásán tiintetősélára indultak. — A piarista diákok közgyűlése. A Piarista Diákszövetség vasárnap délelőtt tartotta idei köz­gyűlését a piarista gimnázium tanácstermében. A közgyűlés előtt az intézet kápolnájában Breyer István dr. esztergomi segédpüspök, a szövetség alelnöke, szentmisét mondott, amelyen nagy számban jelentek meg az intézet volt növendékei. Sipőcz Jenő polgármester elnöki megnyitóbeszé­dében a Szent F.rzsébet cenlennárium jclcnlősé­­géről emlékezett meg, méltatván Árpádházi Szent Erzsébetnek, mint szociális szentnek az alakját. Schütz Antal egyetemi tanár felszólalása után Degré Miklós társelnök bejelentette, hogy az öregeserkészcsapat 11 tagjai részesilette élet­mentésért kitiinlelésben a íöcserkész. Kérésére az elnöklő Sipőcz polgármester átnyujlolta a kitün­tetéseket Fináczy Ernő dr.-nak és Szász György nek, akik másodszor részesültek e kitüntetésben, továbbá Csapódj/ Csaba, Degré Alajos, Kleiner Endre. Sasic Szvelozár, Spett Elek, Szilás László. Ulry Sándor dr., Virág Zoltán és Przyborski Tibor öregcserkészeknek. \zután Purébt Győző tanácsnok terjesztene elő a főtitkári jelenlést. Párdányi Emil dr. ügyvezető-elnök pedig a többi jelentést. Végül Sebes Ferenc piarista rendfőnök mondott köszönetét az elnöknek és az egész tisztikarnak áldásos működésükért, — Betiltotta a rendőrség a szocialisták március 15-iki gyűlését. A szociáldemokrata párt vezetősége pár nappal ezelőtt enge­délyt kért a főkapitányságtól, hogy március hó 15-én, a Petőfl-téren népgyülést tarthas­son. A főkapitány hétfőn reggel kiadott ha­tározatában a gyűlés megtartását nem enge­délyezte. A betiltó végzés indokolása szerint a rendőrség ugyanerre a napra már enge­délyt adott az egyetemi ifjúságnak, hogy a Petőfi-szobor előtt március idusának meg­ünneplésére gyűlést tartson s második gyű­lést oda nem engedélyezhetett. A főkapi­tányság hétfőn délben értesítette a szociál­demokrata pártot a gyűlés betiltásáról. — Képviselői beszámoló. Tobler János, a bu da pest-környéki kerület keresztény párti képviselője, vasárnap Csepelen beszámolót tartott. A gyűlésen mintegy ezerfőnvi hall­gatóság vett részt. Megjelent Czelller Jenő képviselőházi alelnök is. Tobler beszédében külpolitikával, gazdasági vonatkozású kér­désekkel, az iparosság, a föildmivelők ügyeivel és a rokkantsegélyezéssel foglalko­zott. Czettler Jenő rámutatott arra, hogy a földtehermentesitési javaslatot a keresz­tény párt kezdeményezte. Felszólalt Früh­­wirth Mátyás képviselő Is, aki a kézműves­­kamarák megvalósítását sürgette. —Trollcybusz jár a meghosszabbított Türökvész-uton. A főváros illetékes ténye­zői már régen elhatározták, hogy kiépítik a Rózsadomb mögötti dombvidék legfonto­sabb útvonalát, a Törökvész-ulal. A Török­­vész-ut meghosszabbítását a A/ész-utcától kezdődőleg a Kopp-utcáig tervezik, úgy, hogy idővel egészen a Hidegkuti-utig ki­építik. A Tőrökvész-ut földmunkálatai már­is folynak; sokszáz munkást foglalkoztat ez az útépítés. A villamos trolleybusz rend­szerű lesz. A trolleybusz teljesen hasonló az autóbuszhoz, csak abban különbözik, hogy felsövezetékhez van kapcsolva és villamos­­energia hajtja benzin helyett. A villát, amely a felsővezetőkkel érintkezik, úgy szerkesz­tik meg, hogy az lehetővé teszi, hogy a trolleybusz hatméteres kitérőt csináljon és igy a szemközt jövő kocsikat elkerülhessék. A trolleybuszok külföldön igen beváltak s a Rózsadomb környékére is valóságos áldás lesz, ha a terv megvalósul. — BrUnnben tilos megünnepelni a német vértanuk emlékét. Prágából jelentik: A brünni főiskolai német hallgatói március 4-én emlékünnepet akarlak tartani a már­ciusban elesett szudétanémetek emlékére. A főiskolások felvonulását a rendőrség meg­akadályozta. A fedetlen fővel haladó egye­temi hallgatókat a műszaki főiskola közelé­ben körülfogták a rendőrök és mivel a diákok ellenálást tanúsítottak, gumibotok­kal támadtak rájuk és a menetel szétverték. — Orvost hir. Kajdacsy dr. szakorvos rendel köznapokon délelőtt 10 órától délután 4-ig. — Megvalósul a középiskolai kötelező gyorsirástanitas. A Magyar Gyorsírók Or­szágos Szövetségének szombat délutáni fel­olvasó-ülésén, amelyet a képviselőház hír­lapiról termében tartottak, igen sokan je­lentek meg az érdeklődő szakközönség kö­réből. Radnai Béla dr. részletes előadásában ismertette az egységes magyar gyorsírás ta­nítási anyagának uj beosztására vonatkozó javaslatát. A most már legközelebb meg­valósuló középiskolai kötelező gyorsirási ta­nításra való tekintettel főként az alapfok rövidítései számának csökkentésével kívánja az első tanulási év anyagát könnyíteni. A szövetség március folyamán tartandó elmé­leti és pedagógiai szakosztályi ülésen fogja végleges javaslatait megállapítani. — Súlyos sífutó-baleset a Normafánál. Vasárnap délben Kiss János 22 éves egye­temi hallgató a Normafa mellett a sífutó­­pálya ugrósáncáról le akart ugrani, de olyan szerencsétlenül bukott fel, hogy a fe­jére zuhant és súlyos koponyatöréssel, esz­méletlenül vitték a mentők a Rókus-kór­­házba. A vizsgálat megindult a baleset ügyében. — Hajón, teveháton és repülőgépen szál­lítják haza a londoni perzsa kiállítás anya­gát. Londonból jelentik: Rendőrök és de­tektívek hada őrzi hétfő reggel óta a lon­doni szépművészeti akadémiát, ahol zárt aj­tók mögött a legnagyobb titokban csoma­golják a legutóbbi perzsa kiállítás anyagát a londoni perzsa követ személyes felügyele­tével. A perzsa műtörténet! kiállítás kincséit hajón, tevebálon és . repülőgépen szállítják vissza eredeti rendeltetési helyükre. Legelő­ször a perzsa koronaékszerekét csomagolták össze külön páncélszekrényekben. A korona­­ékszereket a perzsa sah testőrségének esvik szakasza kiséri az egész útvonalon és ez a testőrszakasz vigyáz a többi műkincsre is. A szállítás útirányát senkinek sem hajlan­dók elárulni. A kincseket állítólag hatmillió fontra biztosították és a kockázatot több­szörös viszontbiztosítással fedezik« Aláírták a török—orosz flottaegyezményt Ankarából jelentik: A török fővárosban vasárnap írták alá a török és orosz kormá* nyok közt létrejött szerződést, amelynek ér­telmében mindkét állam a Fekete-tengeren tartott hajóhadának növelését bizonyos fel­tételeknek rendeli alá. Mindkét kormány kö­telezte magát ugyanis arra, hogy a másik szerződő felet hat hónappal előbb értesíti, ha flottáját bármily formában megerősíteni kívánja. Negyven zugbankár ellen indult meg az eljárás Az utóbbi időben igen sok zugbank és rosszmultu bankház bukott meg a főváros­ban s most különösen a Balogh Konstantin bankjának bukása után a hatóságok figyelme fokozott figyelemmel fordult a bankári ügy­letekkel foglalkozó személyek felé. Elsősor­ban a székesfőváros kerületi elöljáróságai vizsgálják most a rendőrséggel karöltve a kerületükhöz tartozó kölcsönintézetek mun­káját. Wigh János elöljáró, a Vili. kerületi elöljáróság vezetője, a múlt héten bizalmas intézkedéssel utasította kerülete számvevősé­gét arra, hogy nyomozza ki, kik zugbankáros­­kodnak iparengedély nélkül. Az 1922. évi XXII. te. ugyanis kimondja, hogy pénzköl­csön folyósításához bankári iparigazolvány kell. A bankári iparigazolványok kiadását azonban óvadék letételéhez kötötték. Bankári iparigazolvánnyal kevesen rendelkeznek azok közül, akik a gyakorlatban mégis bankári te­vékenységet fejtenek ki. Az elöljáró intézke­désére Széchy számvevőségi főtiszt megindí­totta a nyomozást, és eljárásának meglepő eredménye lett. Kitűnt ezekről a bankárok­ról, hogy negyven illegális módon dolgozik közülük és nincs iparigazolványuk. Az elöl­járóság a vizsgálat eredménye alapján negy­ven zugbankárnak küldött idézést és hétfőn három pénzkölcsönző állt Debreczeny Géza dr. fogalmazó, az elöljáróság rendőri büntető­­birája elé. A beidézettek közül a legtöbbet tobbheti elzárásra itc.ték. Ennek alapján most az összes elöljáróságok megindítják az irtó­hadjáratot a zugbankárok ellen, akik kerü­­letről-kerülotre vándorolnak, ha a hatóság figyelme feléjük terelődik. Ezzel kapcsolato­san ideje lenne utánanézni igen sok zug­­italmérésnek is, ahol ugyancsak meglepő eredményre jutnának a hatóságok. Rengeteg gyanús galiciai alak garázdálkodik ezen a téren s csak erélyes eljárással lehetne meg­­rendszabályozni őket. SiöMvinpk, sima és gyökeres aSan.vvesszőV, Hazai gyöke­resek mélyen ‘eszáEKfoSt árban kaphatók : Banacsoni/i'iiiaHiSzciöieiSDkezeioseoem — Március 15-lkl Ünnepség. Hargitaváralja jelképes székely község március 14-én, szom­baton, délután 6 órai kezdettel a Katolikus Kör hangversenytermében (IV., Molnár-utca lt.) márciusi ünnepet rendez. 1A1XI-KOZŐ A Váci Piarista Diákszövetség havi társasa összejövetelét március 11-én, szerdán, délután lartja a Kovácsevics étterem különhelyiségében (Bákóczi-ut, Rókussal szemben). A tagok meg­jelenését ezúton kéri az elnökség. Az ország bencés középiskoláiban végzett tanulók Bencés Diákszövetsége szokásos havi összejövetelét március 12-én, csütörtökön, este 8 órakor tartja meg a Spolarich-ié\e belvárósi vendéglő különtermében (IV, Ferenciek-tere 7. sz.). n Magyar Tisztviselő* Takarékpénztára R.-T. Budapest. IX.. Mester-utca IS—17. sz. EiűngOs leiietelehhei Misit Budapesti és pestkörnyéki házakra iiMüllcstnlel továbbá az uj épitőtakarékrendszer utjáD Prospektust kívánatra díjmentesen küld.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék