Magyarság, 1931. március (12. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-10 / 56. szám

Látogassa meg a tavaszt 1931 március 22-29. Ingyen vizám: S3 kedvezmény a magyar ét csehszlovák árákon. Igazolványok és felvilágositások: magyar Cset­­­... _-----------..... ------------ ------------ Nádor SÁGÁI anény a magyar­­ lellágositásor: sz­ov.k Karysxedei.il­lamai­anai, eud pest. v, Nádor u u. m a (Tel 2^' 171) es az összes budapesti Kk§ Str'- Ek fíí ”9 SE?^*ELV­H és vidéki MÁV mezeijegyirodák Hsu­k IVB fia be 9 Imwul­ban. Vásárigazolványok ára P 3.— ÁRU MINTAVÁSÁRTm az összes termelési ágak reprezentatív kiállítását Napirend Március 10., kedd. Nap kél 0 óra 20 p., nyugszik 17 óra 50 p. Hold kél 24 óra 58 p., nyugszik 9 óra 4 p. Római kat.: 40 vértanú, protestáns: Olimpia. KÖNYVTÁRAK: Akadémia könyvtára (Aka­démia­ utca 2.) nyitva 15—19. Ráday könyvtár (Ráday utca 28.) 10—18 Vakok könyvtára (Ida utca 5.) 8—12 Erzsébet Népakadémaia könyv­tára (Szentkirályi utca 7) 17—20 Állatkerti könyvtár 14—17 Természettudományi Társulat k. és olvasóterme (Esterházy u 14—10 ) 9—12 15—19. Technológiai k. (József-körút 6) 9—13 és 17—20 Mezőgazdasági könyvtár (Széch­e­nyi-sz.) 10—13. Egyetemi k.­­Ferenciek tere 5/a olvasóterem 9—19. folyóiratolvasó 9—14. 15-20 könyvkölcsönzés 9—14. Kereskedelmi és Ipar­kamara könyvtára (Szemere­ utca 0) nyitva 9—14. Széchenyi könyvtár (Múzeumkörút 14 9— 14. Iparművészeti könyvtár (Üd­öi-út 33.­ 10— 13 és 15—20 Statisztikai hivatal könyv­tára (Kelety Károly­ utca 5—7.) 10—13 — MÚZEUMOK: Nemzeti Múzeum nyitva 9—1414 Mezőgazdasági múzeum (Széchenyi-sziget nyitva 10—13. Erzsébet királyné emlékmúzeum (Királyi palota) 9—13 és 15—17 Széchenyi szoba (Akadémia) 10—12 Vörösmart­y-szoba (Akadémia) 10—12. Földtani Múzeum (Stefánia ut 14.) 10—13. Akvinkumi u­. (Szentendrei út 7. szám) Zárva. Ásatások megtekinthetők Hopp Ferenc koletázsiai múzeum (Andrássy út 30. szám) nyitva 10—13. Néprajzi Mú­zeum (Hungária­ ut 347.) 9—1414. Királyi Vár­palota termei megtekinthetők 1410—15 Ország háza megtekinthető 9 — 16 A m. kir. posta bé­lyegmúzeuma (1., Krisztina-körut 14.) 10—15 Ráth György-múzeum (Vilma királyné-út 12.) 9—1414. kereskedelmi Iparcsarnok 8—18 Ernszt-múzeum (Nagymező-utca 8.) 9—14. Ipar­­művészeti múzeum (Üllői-út 33.) 9—1414 Fő­városi múzeum (Stefánia-út) 16—1­419. Szép­mű­vészeti múzeum (Aréna-út 41.) 10—1414 KIÁLLÍTÁSOK: A Műcsarnokban a Magyar Művészcsoportok kiállítása 1410—17. A Nem­zeti Szalonban a 70. csoportkiállítás 9—14. A Tamás-galériában (Akadémia-utca 8.) Bor Pál gyűjteményes kiállítása 10—18. A Kovács-kép­­szalonban (Bank­ utca 7.) Deési Huber István és Sajó Ede kiállítása 11—17. Az Iparművé­szeti Társulat állandó kiállítása (Andrássy­ 69.) 10—14. Légipostával küldje külföldre sürgős le­veleit. — Egy öreg kovácsmester ünneplése. Esztergomból jelentik. Az esztergomi ipa­rosság meleg ünneplésben részesítette a 86 éves Fritz György kovácsmestert, aki hatvan esztendeje önálló iparos Esztergom­ban és még a régi német iparosokkal jött be az országba, hogy itt megtelepedjen. Dí­szes oklevelet nyújtottak át a köztisztelet­ben álló iparosmesternek, aki nyolcvanhat­éves kora ellenére még mindig friss erővel patkolja meg a lovat. Díszelnökké és örökös elöljárósági taggá választották az ipartestü­­­letben. — Kedvezményes fürdő­jegyek a Magyar­ság olvasóinak. Az alanti fővárosi fürdők kedvezményes jegyei kaphatók a Magyarság kiadóhivatalának hirdetési osztályában, Aradi­utca 8. I. emelet. Összeköttetést létesítettünk valamennyi városi fürdővel és sikerült oly megállapodást létesíteni, hogy ezen fővárosi fürdők kedvezményes áru jegyeket bocsáta­nak a Magyarság olvasói számára. A kedvez­mény 20%. Szent Gellért-fürdő- kombinált jegy 2 pengő helyett 1.60. Rudas fürdő: gőz­fürdő 2 pengő helyett 1.60, uszodajegy 1.20 helyett 96 fillér. Széchenyi-fürdő: gőzfürdő 2 pengő helyett 1.60, szalonfürdő 2 pengő helyett 1.60, kádfürdő 1.60 helyett 1.28. A Császárfürdő összes jegyeiből 25% enged­ménnyel árusítunk jegyeket. — Az Iglói Diákszövetség estélye. Az Iglói Diákszövetség öt Posch-féle étteremben megren­dezett műsoros­ estje igen szépen sikerült. A szövetség elnöke, Jeszenszky Pál udvari taná­csos m­agas szinvonalú megnyitóbeszéde után a választmány foglalkozott a szövetség felvirágoz­tatását célzó különböző akció keresztülvitelével. Makra Zoltán dr. pénzügyminiszteri osztályta­nácsos, alelnök, Langsfeld Géza dr. kabinetiro­dai osztálytanácsos, Weszter Béla dr. legfelsőbb állami számvevőszéki segédtitkár felszólalása után a választmány úgy döntött, hogy az Iglói Diákszövetség ezévi közgyűlését június 3-án tartja meg Budapesten a Szent Gellért-szálló ét­termében. Mindazok a volt iglói öregdiákok, akik ebben az évben az Iglón annak idején tett érettségi vizsgájuk 50., 40., 30., 25. és 20. éves évfordulóját ülik meg, közös ünnepi vacsorára gyűlnek egybe ugyanott. A szövetség ezúton is kéri az illető volt diáktársakat, hogy mielőbb jelentkezzenek írásban a szövetség budapesti helyiségében: VIII. kerület, Vas­ utca 11. szám alatt. MlSflJRSlC 1931 március 10, kedd mint a HlawiwH Biztosítási osztaga Gazdák Biztosító szövetkezete országos Főképviselete Budapest, VI., Aradi­ utca 8. Tel.: Aut. 294-33 és 252-31 Előfizetőink és olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk az osztályunk által forgalomba hozott pengőre, dollárra és svájci frankra szőlő tőkebiztosítási kötvényénél. Előnyös feltététele ! Részletfizetés ! Egyszerű haláleseti biztosítás. Haláleseti és elérési bizto­sítás. Nyugdíjpótló-biztosítás. Házastársak közötti kölcsö­nös biztosítás. Gyermekbiztosítás. Életbiztosítással kombi­nált balesetbiztosítás. Legmodernebb táblázatok / Ha gondtalan, nyugodt öregkort akar és szeretteiről gondoskodni kiván, alábbi szelvényt pontosan kitöltve küldje be — minden kötelezettség nélkül — biztosi­sítási osztályunknak. A biztosítandó neve: ...................................................................................................................................... Lakhelye:............................................................................................................... Pontos életkora* (születési év, hó, nap):..................................................ki.... Biztosítandó összeg és valuta:... ........................................................................... A biztosítás tartama (azon időpont megjelölése, melyben a tőke kifizetendő lesz). Kívánatra — saját költségünkre tisztviselőinket vidékre is­ kiküldjük * Gyermekbiztosításoknál a gondoskodó, tehát a szerződést megkötő fél (szülő keresztszülő stb.) pontos életkorát kell közölni ­ Szombathelyen és Szegeden megalakult a Revíziós Liga helyi csoportja. Szombat­helyről jelentik: Vasárnap délelőtt impozáns nagygyűlés keretében alakult meg Szombat­helyen a Revíziós Liga helyi csoportja. A nagygyűlésen Mikes János gróf megyéspüs­pök, S­orváth Kálmán dkr. alispán, Ujváry Ede dr. polgármester vezetésével résztvettek Szombathely társadalmának és egyesületeinek vezetői s a polgárság is igen nagy számban. Ujváry polgármester megnyitója és Mikes püspök rövid beszéde után Ilosvay Gusztáv nyugalmazott államtitkár, a Revíziós Liga alelnöke, ismertette a Liga célját és szavai nyomán a nagygyűlés egyhangú lelkesedés­sel elhatározta, hogy a Ligát hazafias mun­kájában teljes erővel támogatja és megala­kítja a Liga helyi csoportját, amelyhez a kereskedők és iparosok testületileg jelentet­ték be csatlakozásukat. A nagygyűlés meg­választotta a helyi csoport tisztikarát is. Védnökké Mikes püspököt, ügyvezető el­nökké Horváth Kálmán dr. alispánt válasz­tották meg. Az alispán a tisztikar nevében megköszönte a bizalmat. A nagygyűlés a Himnusz hangjaival ért véget.­­ Vasárnap alakult meg a Magyar Revíziós Liga szegedi csoportja is. Az alakuló közgyűlést Somogyi Szilveszter polgármester nyitotta meg Utána Linner Jenő dr., a Liga központi kiküldöttje, ismertette a Revíziós Liga céljait és Szeged város lakosságát csatlakozásra hívta fel. Kogutowicz Károly dr. egyetemi tanár fel­szólalása után a közgyűlés nagy lelkesedéssel megalakította a szegedi csoportot, amelyben hatvanöt hivatal és egyesület, összesen mintegy húszezer taggal lett harcosa a re­vízió ügyének.­­ A Hamburger Fremdenblatt, a nagy német napilap, tizenöt kiváló magyar sze­mélyiség tollából közöl cikket, amelyben a magyar álláspont mellett hozzák fel érvei­ket a magyar—német gazdasági tárgyalások alkalmából. A Hamburger Fremdenblatt cikkei magyar körökben nagy feltűnést kel­tettek. — „Sajtószabadság“ a demokratikus Csehországban, Prágából jelentik: A prágai rendőrfőnökség hétfőn kiutasította Cseh­ország területéről Kornhuber Artur mérnö­köt, több német lap tudósítóját. A német mérnöknek három napon belül el kell hagynia a cseh köztársaság területét, még abban az esetben is, ha felebbezést jelent be a kiutasítás ellen az országos politikai bíró­sághoz. A kiutasítás közvetlen oka a Ham­burger Fremdenblatt február 28-iki prágai tudósítása volt, amelyben Kornhuber „Be­nes a fronton“ címmel élesen kritizálta Pergler fasiszta képviselő cseh állampolgár­ságának megvonását. Kornhuber azt írta a cikkben, hogy a cseh köztársaság történelme az anyagi és erkölcsi deliktumok egyetlen hosszú láncolata.­­ Szélhámosok huszárszázadosi és finánc­­felügyelői ruhában. A főkapitányság köz­ponti ügyeletére hétfőn este bizalmas be­jelentés érkezett, hogy a Röppentyű­ utca 43. számú házban egy gyanús kü­lsejű dísz­­egyenruhás huszárszázados és egy ugyan­csak díszegyenruhás fináncfelügyelő tűnt fel. A százados megjelenését az tette gya­­nússá, hogy lovassági díszegyenruháját gya­logsági kard egészítette ki, zárt kardbojttal és a finánc egyenruháján is voltak szabály­talanságok. A detektívek a két gyanús kül­sejű férfit még hétfőn este előállították a főkapitányságon, ahol kiderült, hogy a hu­szárszázadosnak öltözött férfi Rózsa Sándor asztalossegéd, a fináncnak öltözött ifjú pe­dig Kormos Mihály volt postakocsis. Azon­nal megkezdték a két szélhámos kihallga­tását, azonban nem derült ki, hogy milyen célból öltöztek egyenruhába. Közben meg­állapítást nyert, hogy az uniformisokat tel­jes felszereléssel együtt a Teleki­ téren vet­ték hétfőn délelőtt ötvenhat pengőért és az éjszaka folyamán Szobra akartak utazni. Az a gyanú, hogy a két szélhámos Voigt mester, a híres köpenicki kapitány körmön­font bűncselekményét akarta megismételni. Az egyenruhás szélhámosság ügyében to­vább folyik a rendőri nyomozás. •­ Felvétel a kalocsai nevelőintézetbe. A ka­locsai J­ézustár­sasági Szent István-nevelőinté­­zet, mely közel 70 éves szép múltra tekinthet vissza, legkésőbb július 15-éig fogad el jelent­kezéseket. Tartásdíj évi 1109 pengő. Részletes felvilágosítást nyújt a Jézustársasági Szent István-nevelőintézet, Kalocsa. — Teológiai konferencia Sopronban, Sopron­ból jelentik. Az Erzsébet­ Tudomán­yegyetem evangélikus hittudományi kara április 7-től 10-ig teológiai konferenciát rendez Sopronban. A megnyitó istentiszteletet Kiss István evan­gélikus püspök fogja tartani. — A Katolikus Kör kulturestje. A Központi Katolikus Kör hétfőn rendezte Molnár­ utcai székházában negyedik kulturestjét, amelyen igen előkelő közönség vett részt. Kornis Gyula államtitkár, egyetemi tanár „Kultúra és civili­záció“ címmel tartott előadást, amelyben tüze­tesen megvizsgálta a kultúrának és civilizáció­nak sokágú és sokszor homályos fogalmát. A nagy tetszéssel fogadott előadás után Budano­vits Mária és Losonczy György, az Operaház művészei dalokat és áriákat adtak elő, Havas István, a Petőfi Társaság tagja, költeményeiből olvasott fel, Rákos Arnold hegedűművész több klasszikus kompozíciót adott elő felesége, R. Palkó Kornélia zongoraművésznő kíséreté­vel. Végül bemutatták Suppé: Szép Galathea című vígoperájának egy részletét Hajba Margit, Kazda Edith és ifj. Toronyi Gyula közreműkö­désével. A zongorakíséretet Pető Imre, az Ope­raház karnagya, látta el. Dénes Istvánt tiltott gyűlés tartásáért tizenöt­­napi elzárásra ítélték Szentesről jelentik: Dénes István volt nemzetgyűlési képviselő néhány nappal ez­előtt Szentesre utazott, ahol párthívei köré­ben megbeszéléseke­t folytatott. Vasárnap történt azután, hogy rendőrök jelentek meg Dénes István dr.-nál, őt őrizetbe vették, majd pedig tiltott gyűlés tartása miatt tizenötnapi elzárásra ítélték. A szentesi rendőrség hivatalos jelentést adott ki Dénes Istvánnak és társának letar­tóztatásáról és elítéletéséről. Ebben a jelen­tésben a rendőrség azt mondja, hogy tudo­mására jutott, hogy a Nemzeti Fö­ldműves- és Munkáspárt Szentesen egy vendéglőben vasárnap délben politikai gyűlést akart tar­tani, anélkül, hogy arra hivatalos engedélyt nyert volna. A nyomozás rögtön megindult és megállapította, hogy Gólya Sándor gaz­dálkodó, Dénes István dr. ügyvéd és Hor­váth József hírlapíró vettek részt a gyűlés rendezésében. Ezért vasárnap délután a rendrrség mindhármukat őrizetbe vette és hétfőn délelőttig őrizetben is tartotta. A ki­­hágási büntetőbíró azután mindhármukat tizenöt-tizenötnapi elzárásra és száz-száz pengő pénzbüntetésre ítélte, elrendelte azon­ban szabadl­ábra helye­zésüket.­ A tárgyaláson Dénes István dr. azzal védekezett, hogy ő eemmiféle gyűlést nem akart tartani, csupán véletlenül került a gyűlésre, azonban, mint a jelentés mondja, a másik két vádlott és több tanú másképpen vallott. Ezért kellett letartóztatni és kihágásért elítélni Dénes Ist­vánt és két társát. Magasállású bukaresti tisztviselő munk­anélk­üli segélye és élet­nagysága bronzszobra Bukarestből jelentik. A városi tanács szombaton este tartott ülésén Vasilescu ta­nácstag számos visszaélésről és panamáról rántotta le a leplet. Megállapította, hogy az egyik magasállású városi tisztviselőt, aki természetben kap lakást és ellátást magas fizetésén kívül, a munkanélküliek névsorá­ban is szerepel és jelentékeny munkanélküli­segélyt utaltatott ki magának. Számos más magasállású városi tisztviselő pedig a városi üzemekben és raktárakban lévő bronzot sa­játítottak el, amelyből életnagyságú bronz­szobrot öntettek maguknak önmagukra. Megállapította továbbá Vasilescu, hogy az utolsó néhány hónap leforgása alatt húsz városi autó tűnt el szőrén-szálán a városi autószínből. Egyik tisztviselő önhatalmúlag lefoglalta — persze, ingyen — a városházi étkező egyik mellékhelyiségét, abban bor­bélyul is helyt rendezett ke és az egész hivata­los idő alatt rendületlenül borotválja — ter­mészetesen, pénzért — saját kollégáit, ahe­lyett, hogy íróasztalánál dolgoznék rendes tisztviselői fizetéséért. Vasilescu tanácsos le­leplezései nagy derültséget keltettek a köz­gyűlésen. ELŐADÁSOK NAPTÁRA Kedden este nyílik meg a Református Fi­gyelő tíz előadásra tervezett szemináriuma, a református teológiai akadémia dísztermében. Az első előadást, este fél hét órai kezdettel, Ravasz László dr. püspök tartja a következő címmel: „A modern ember igényei a szószék­szel szemben“. Az egész sorozatra szóló belé­pőjegy ára három pengő, egy-egy előadásra ötven fillér, s a jegyeket a helyszínen, továbbá a Református Figyelő kiadóhivatalában, VI., Hermina­ut 37. Telefon: Automata 185—56. és a fiókkiadóhivatalban: Bocskay könyvkeres­kedés, IV., Múzeum­-kurút 13. Tel.: 870—66., tehet megvenni. A Budapesti Polgári Iskolai Tanári Kar iro­dalmi és sajtóbizottsága március 11-én, szer-­­dán, délután 5 órakor a polg­ári iskolai taná­rok házában (VIII. Szentkirályi­ utca 11. sz.)1 ülést tart. Az újabb gazdasági rendszerek és a polgári iskola címen előad Molnár Vilmos polgári iskolai tanár. A Magyar Külügyi Társaság tudományos és nemzetközi jogi szakosztályai március 12-én, csütörtökön, délután 6 órakor a társaság ta­nácstermében (Országháza, XI. kapu, magas földszint) együttes ülést tartanak, amelynek tárgya: Szakáts Kálmán dr. Az Európai Egye­­sült Államok alapeszméi természet­jogi és nem­zetközi jogi szempontból című előadása. A Természettudományi Társulat növénytani szakosztálya március 12-én, csütörtökön, dél­után 6 órakor a Nemzeti Múzeum állattárának­ üléstermében (VIII., Baross­ utca 13.) ülést tart. A Magyar Földrajzi Társaság­­ hó 12-én, csütörtökön, délután 6 órakor a Közgazdasági Egyetem gadaságföldrajzi intézetének szemi­náriumi helyiségében szakülést tart. Teleki Pál gróf egyetemi tanár a Gazdaságföldrajzi Intézet 10 éves munkásságát ismertem­ (Bemu­tatásokkal és vetített képekkel.) A mai modern követelményeknek mindenben megfelelő. olcsó, elsőrendű kivitelű arSulsHusok RapitaioB­laRBer­ortesztessel: Tátra-n., Horthy Miklós-ut és Bosnyák-olcal házakban, (Thököly-ut közvetlen közelében.) Bővebbet: GÁBOR MIKLÓS mérnök, öröklakás- és kislakásépitl irodájá­ban, V. Mérleg­ utca 2., I. «. Délelőtt 10-től 1-ig, délután á­tól 6-ig. Telefon: «22-13.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék