Magyarság, 1933. szeptember (14. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-28 / 220. szám

10 Az orosz sztratoszféra­repülés csúfos kudarca Moszkvából jelentik: A hetek óta be­harangozott orosz sztratoszféra-repülés csú­fos kudarccal végződött. Az orosz ballon, amelynek kedden reggel kellett volna star­tolnia a moszkvai repülőtérről, hogy meg­javítsa a Piccard-féle sztratoszféra-repülés magassági világrekordját, nem tudott fel­emelkedni a földről, annak ellenére, hogy egymásután dobálták ki a ballonból a ne­héz műszereket, hogy könnyítsenek a ballon súlyán. Órák hosszat tartó hiábavaló kí­sérletek után kénytelenek voltak feladni a sztratoszféra-repülés tervét. A ballon szer­kesztői azt állítják, hogy túlságosan erős volt a levegő nedvessége és ezért nem tudott felemelkedni a ballon. — Leleplezett szaharincsempészek. Az­­egyik budapesti szállítmányozási vállalkozó raktárában a vámtisztviselők a szokásos vámvizsgálatot tartották szerdán délelőtt s ennek során felbontottak három vasdobozt, amelyben a szállítólevél megjelölése szerint szarvassó volt. A szarvassót gyógyászati cé­lokra használják és a dobozok tetején való­ban a megjelölt szer volt, belül azonban, egy kisebb vasdobozban, szaharin. A három dobozból összesen 90 kilogram csempész­áru került elő, ami nagy értéket képvisel, mert ez a mennyiség négy és fél vagon cukor tartalmának felel meg. A nagystílű szaharin­­csempészés ügyében azonnal megindult a nyomozás, kikutatták, hogy egy Grosz Ernő nevű kereskedő áruja volt a csempész­holmi s a kihallgatásokat megkezdték. A leleplezett csempészek ellen megindult a hatósági eljárás. Hálánk jeléül Kedves népszövetség, Gyönyörű kegyedtől, Hogy kedvezőn nyilatkozik • A pénzügyeinkről..­­Ú!- Semmi kétség most már A sorsunk is eldől, Mert kint vagyunk mindörökre Az összes vizekből... — Sok háziasszony-olvasónk sürgetésére ked­vezményes főző-cukrászat­, valamint szabá­szat­, varrótanfolyamot létesítettünk. A tan­folyamokat a Magyar Köztisztviselők Szövet­kezetének tizenöt esztendő óta nagy sikerrel működő elismert szaktekintélyei vezetik. Mind a két tanfolyamon gyakorlati oktatásban ré­szesülnek a növendékek. A tandíj összesen 20 pengő és ezenkívül semmiféle költség nem m­erül fel. A tanítás hetenként háromszor 3—3 órán keresztül történik. Jelentkezéseket az október 2-án kezdődő négyhetes tanfolyamokra még elfogad a Magyarság fiókkiadóhivatala, IV., Eskü­nt B„ félemelet. A CELLULOID­«»J ■ W E&JMUÁRUGYÁR.LaPKíny­ U.S TELEFON: 34-4-90,41-2-73. Alapítva 1907 HALMOZÁS Textoris Viktor 78 éves korában e hó 26-án elhunyt. Temetése e hó 28-án délután négy órakor lesz a farkasréti temető halottasházá­­b­ól. Sutoris Edgár ítélőtáblás biró az elhunyt­ban apósát gyászolja. Özv. Wittmann Károlyné született Mojzer Magda e hó 24-én Budapesten elhunyt. Teme­tése Sümegen e hó 28-án délután lesz. Nemespani Bartha Tivadar gyógyszerész, Pestszenterzsébet főbírája, szerdán 76 éves korában elhunyt. Gyászolják leányai és vejei: Csorna Kálmán, Budapest székesfőváros árva­székének elnöke, Frey Vilmos országgyűlési képviselő, Ernyey Imre belügyminiszteri osz­tálytanácsos és Petrik Ottó állami gépgyári főmérnök. Az elhunyt részére Pestszenterzsé­bet városi tanácsa díszsírhelyet ajánlott fel. Temetése pénteken délután lesz Pestszent- Erzsébeten.­­ A férfikozmetika is sokat nyert a Sulfamyl kénes krémmel, mert megszünteti az érzékeny­­bőrű férfiak borotválkozás következtében mu­tatkozó arcbőr tisztátlanságait.­­ Ha hetenként néhány kilót le akar adni, azt könnyen eléri, ha használja a közismert „Citrosal“ kellemes, citromos izű, mesterséges karlsbadi sót. Mindenütt kapható. X Lakása kellemes lesz, ha Gloria fatüzelésű kályhával fű­ti. Gazdaságos és olcsó. Gyártja: Koch Jenő kályhagyára, Budapest, VI., Szondy­­utca 53. Telefon: 20-8-69 és 20-4-85. X Új csoda, amely nem három napig tart, de három perc alatt minden hölgy üde, illatos, laza és ondolált fejet nyerhet, ha a „Fekete­­fejű“ száraz shampoont használja. Víznélkü­li fejmosás! Nem kell a hajat órákig száritgatni. Olcsó. kis és nagy dobozban mindenütt kap­ható. м ж<&жжм§ж& 1933 szeptember 28. csütörtök ЙДИИШМДИИДДН——МИ — Elítélték a kommunista ifjúmunkások szervezőit. A rendőrség politikai nyomozó­osztálya ez év májusában nagyarányú kom­munista szervezkedést leplezett le, amelynek élén Szöllösi Mihály Miklós 24 éves grafikus állott. Szöllösi 1931-ben vállalkozott arra, hogy a kommunista ifjúmunkások újságjá­nak, az Ifjú proletárnak, fejléceit megraj­zolja, a lapot sokszorosítja, terjesztéséről gondoskodik. A büntetőtörvényszék Szemák­­tanácsa társaival együtt szerdán délelőtt vonta felelősségre a kommunista szervezet tagjait. A főtárgyaláson Szöllösi Mihály Miklós beismerő vallomást tett, a többiek pedig részben szintén beismerték, hogy a terhükre rótt bűncselekményt elkövették. A büntetőtörvényszék végül Szöllösi Mihály Miklóst nyolchónapi, Szöllösi Mihálynét, a grafikus feleségét, négyhónapi, Donát Endre 22 éves textilmunká est öthónapi, Krausz Ka­talin 19 éves magánhivatalnoknőt három­­hónapi, Visontai Ilona 21 éves vasalónőt hathónapi, Fehér György 20 éves magán­tisztviselőt egyhónapi, Fürst Irén 20 éves gépírónőt tíznapi, Vig István 34 éves laka­tossegédet tizenötnapi, Spiegel Erzsébet 19 éves festőnövendéket tíznapi fogházra ítélte. Spiegel Erzsébet büntetését a törvényszék háromévi próbaidőre felfüggesztette, két vádlottat pedig felmentett. Az ítélet nem jogerős. A törvényszék Szöllösi Mihály Mik­lóson kívül valamennyi vádlottat szabad­lábra helyezte. — Adomány. B. Ferike részére P. Erzsébet (Budapest) öt pengőt küldött szerkesztősé­günkbe, mely összeget rendeltetési helyére juttattuk. — Miért kell a tanítóképzős­ diákoknak új tankönyveket beszerezni? A következő sorokat kaptuk: Igen lisztért Szerkesztő Url A fiam a csurgói tanítóképző-intézetben folytatta eddig tanulmányait. Az ottani in­tézetet takarékossági okokbó­l a múlt tanév végén megszüntették. A továbbtanulókat most az egyik alföldi tanítóképző-intézetbe vitték át. Fiam is ott iratkozott be a negye­dik évfolyamra. Meglepetést keltett azon­ban a szülők között, amikor a tantestület tudomásukra hozta, hogy a gyerekek a képzőben csak új tankönyveket használhat­nak, ezeket pedig csak a helybeli könyv­­kereskedőnél vásárolhatják meg. A könyvek ára ötvenöt pengő. Fiam kölcsön kapta volna ugyanezeket a könyveket egy barátjá­tól, tehát ezt az egész összeget megtakarít­hattam volna, így azonban kénytelen vol­tam az állítólag kultuszminiszteri utasításon alapuló tantestületi felhívásnak eleget tenni és az új könyvekért az ötvenöt pengőt ki­­fizeni. Kérdem, igen tisztelt Szerkesztő Úr, csakugyan van-e ilyen kultuszminiszteri rendelet és milyen indokolással adta azt ki a kultuszminiszter úr? Kiváló tisztelettel. Egy tisztviselő. — Mazzini Giuseppe, az olasz egység halhatatlan bajnoka, halálának félszázados évfordulója alkalmából az Adriatico Nostro folyóirat külön röpiratban kiadta Baldacci Antal bolognai egyetemi tanár Mazzini-élet­­rajzát. A nagyértékű munka függelékében ki van adva Lincoln Abraham egy 1853-ból való hosszú levele, melyben egész Dalmáciát a megalakulandó Italia Unitának szánja. Baldacci füzete nagy feltűnést keltett. SZÍNHÁZ* MŰVÉSZEI * Pénz beszél. (Évadnyitó revübemutató az Andrássy-úti Színházban.) A szépmúltú és előkelő Andrássy-úti Színház a pazar versenyméretekkel startoló új színházi évad­ban nemcsak nézőterét és színpada technikai berendezését építette újjá, hanem — merész kisérletkép — műfajt is változtatott és a széttagolt, magánszámokból, egyfelvonáso­­sokból és tréfákból álló kabaréműsor he­lyett egész estét beöltő, énekes, táncos revü­­játékot állított be. Pénz beszél, ez az első revü, kissé merészen jellegzetes, cinje, amelyért a szerzőséget Vadnai László egész sereg sikerült egyfelvonásos és színpadi tréfa fürgetollú írója vállalta, a bőséges számú dalok körül azonban a felelősség megoszlik Heltai Jenő, Szenes Andor, Bé­ke­ff­y István, Kellér Dezső, valamint Lo­­sonczy Dezső, a kitűnő zeneszerző és még néhány külföldi komponista között. Pénz beszél: a féltucat író mellett, mintegy két tucatnyi ismert nevű színésznő és színész indul rohamra a tapspergőtűzben csúcso­sodó győzelemért. Közöttük ilyen nevek: Palásthy Irén (sok igyekezettel, egyéni báj­jal, de még több, szinte szemkápráztató lánccal, ruha- és ruhát­lanság-kreációval), Beregi Oszkár (érett művészettel előadott néhány verssel és bámulatbaejtő elnézéssel szerepe és szerepeltetése iránt), továbbá az ellenállhatatlan humor rohamcsapatában: Pártos Gusztáv, Boross Géza, Keleti László, Peti Sándor, Bilicsi Tivadar, Pethes Ferenc, László Miklós és Ihász Lajos. Mellettük ked­ves meglepetés Békássy István burleszk tánctudása, Nagykovácsy Ilona drámai erejű előadókészsége, Raffay Erzsi csiszolt ének­­művészete, Pán József ötletes díszletei és jelmezei, végül két pompás ukulele-előadó­­művész, Tarján György és Ilosvay Gusztáv. A kitűnő művészek, a rendezés és a pazar keret érdeme, hogy a mulatóhelymiliőbe kí­vánkozó bemutató forró színházi est külső­ségei között pergett le. Pénz beszél — de csak színre és külsőre csillogó fényes ez a kerékreformált, új színpadi holmi. Talmi csengését, jellegét és belső értékét tekintve — valljuk be — újpesti hatos. (v. I.) * Modernizált tanfolyam a Színiakadé­­mián. A Színiakadémián tudvalévően van egy egyéves tanfolyam, amelyen a film szá­mára képezik ki a növendékeket. Akik ezt a tanfolyamot elvégezték, azok legtöbbször arra áhítoztak, hogy tovább tanulhassanak és elvégezhessék a színpadi tanfolyamokat is. Odry Árpád igazgató most eleget tett en­nek az óhajnak és elrendelte, hogy a film­­tanfolyam növendékei beiratkozhatnak a tanfolyam után az akadémia színpadi sza­kára is s a filmtanfolyam évét beszámítják a tan­időbe. * Nő rendezi a Nemzeti Színház Piran­­dello-darabját. Most következik sorra a Nemzeti Színházban Luigi Pirandello Тто­­varsi című darabja, amelyik egészen új ren­dezői feladatokat foglal magában. A Nem­zeti Színház a darab megrendezését Heyek Sárira, az első magyar női rendezőre bízta. Ezzel az első nagyobb művével mutatkozik be Heyek Sári a budapesti közönségnek, amelyik szomjasan várja, hogy végre kap­jon valami újat és tehetségeset. És hátha ne hozza ezt! A darab női főszerepét külön­ben Bajor Gizi kreálja, a férfi főszerepet pedig Uray Tivadar. A darabból már meg is kezdték az első házipróbákat. * Párhuzamos próbák a Magyar Szín­háznál. Megerőltető menetben dolgoznak a Magyar Színháznál, péntekit este már főpró­bát tartanak a Bűn és bűnhődésből, szomba­ton pedig premiert. Addig is minden nap dél­előtt jelmezes főpróbát rendeznek a darab­ból, amíyben Törzs Jenővel az élén az egész társulat részt vesz. A délutánt pedig úgy osz­tották be, hogy akkor Zilahi Lajos darabját próbálják, amelyik a Bűn és bűnhődés után kerül színre. Majdnem ugyanaz a gárda ját­szik ebben a darabban is, de olyan ambíció­val dolgoznak, hogy a fáradtság meg sem látszik rajtuk. * Túlmerész a téma ... Általános be­széd tárgya volt, hogy Ináig Ottó darabja át­került a Nemzeti Színháztól a Vígszínházba. A darab vándorlását magyarázták azzal is, hogy talán a „Tűz a monostoron“ sikertelen­sége riasztotta meg a Nemzeti Színházat és ezért mondott le a darab előadásáról. Akik ismerik ennek a darabnak a témáját, azok azt mondják, hogy annyira túl merész, hogy ezt elő sem lehetett volna adni a Nemzeti Színházban. A Vígszínház azonban két kéz­zel kapott rajta, egész sereg új erőt szerződ­tetett erre az előadásra és úgy tervezi, hogy október 7-én viszi a közönség elé. * Janika szerencséje, bemutató­ előadás a Vígszínházban! Lakner bácsi Gyermekszínháza vasárnap délután fél 4 órakor fényes bemutató­előadást rendez. Színre kerül Janika szerencsére látványos gyermekoperett sok tánccal és zenével. Írták: Lakner Bácsi, Marcally Frigyes és Zakál Dénes dr. Továbbá mulatságos új inas­ tréfa és sok, sok móka. Jegyek rendkívül olcsó árban a Vígszínház pénztáránál. * Képkiállítás Budán. A tragikus körülmé­nyek között, fiatalon elhunyt jeles festőművész, Antal Sándor festményeiből szép gyűjtemény van kiállítva a „Kardos Gábor képszalonban" (Margit-körút 48.) A mintegy 60 darab olaj- és vízfestményt magába foglaló kollekció minden figyelmet megérdemel. Balatoni tájképek válta­koznak a Nagyhortobágyról való képekkel. * Vasárnap délutáni gyermekelőadásunk: Aladin és a csodalámpa. Kincses bácsi, a leg­szebb arab mesét írta át színpadra, tűzdelte tele szebbnél szebb énekekkel és táncokkal, hogy pa­zar kiállításban mutassa be vasárnap délután 3 órakor a Bethlen-téri Színpadon. A hangulatos, látványos operett főszerepeit a pici Vargha Edit, Székely Vera, Rejtő Dodó, Tolmácsy Laci és Fenyvessi Zsuzsi játsszák. Rendező: Aldory László, a táncokat Sugár Károly állította be. Ter­mészetesen az előadáson fellép Kincses bácsi is. A nagyon olcsó helyárakból előfizetőink és olva­sóink további kedvezményei kapnak, ha jegyei­ket fiókkiadóhivatalunkban (IV., Eskü­ ut 6. fél­emelet)­ váltják meg. Vasárnapi gyermekelőadásunk: ШШ is i GSOMLáRAM Arab mese énekekkel, táncokkal, S terv. Játszó: Kincses bácsi Meseszínháza (Bethlentéri Színház) Előfizetőink és olvasóink kedvezményes áru­jerveket válthatnak a Magyars^­fiók kiadóhivatalában IV.­ker., Esktt-ut 6. szám, félemelet. ■ ———— , i HANGVERSENY . * A katolikus nagygyűlés disz­hangver* * senye a katolikus karitász javára. Nagy* szabású, méreteiben is impozáns diszhang* versenyre készül az idei katolikus nagy­gyűlés, amelyet a katolikus karitász javára október 9-én, hétfőn este 8 órai kezdettel a Zeneművészeti Főiskola­­nagytermében ren­dez az Actio Catholica országos elnöksége. A díszhangversenyen, a bevezető beszédet Hindy Zoltán dr. a katolikus írók és hirbp* irók Pázmányegyesületének alelnöke, az ün­­nepi beszédet pedig Kriston Endre felszen­telt püspök, egri nagyprépost mondja. A díszhangverseny művészi részében a kato­­likus művészvilág legkiválóbb tagjai mű­ködnek közre, névszerint Budanovith Mária, az Operaház tagja, Eyssen Irén és Rácz Tilda énekművésznők, Abonyi Géza, a Nem­zeti Színház tagja, Bisztriczky Tibor he­gedűművész, Ilodula István zongoraművész, Molnár Imre dr. énekművész, a Zeneművé­szeti Főiskola tanára, Riegler Ernő orgona­­művész, ugyancsak a Zeneművészeti Fő­iskola tanára, a Székesfővárosi Zenekar és­ a Szent István bazilika énekkara. Vezényel­nek: Demény Dezső pápai kamarás, a Szent István bazilika karnagya és Kondela Géza dr. egyházzenei igazgató, a Zeneművészeti Főiskola tanára. Jegyek 2 pengőtől 50 fil­lérig válthatók az Actio Catholica központi irodájában (IV., Ferenciek­ tere 7.), a Közép­ponti Katolikus Körben (IV., Molnár­ utca 11.), a Zeneművészeti Főiskola portásánál (VI., Liszt Ferenc­ tér) és a hangverseny napján az esti pénztárnál. * Adorjánná és Mérő táncintézetében (Er­­zsébet­ körút 44.) tanfolyamok felnőtteknek októ­ber 3-án, diák- és gyermekeknek 4-én kezdőd­nek. Ballet- és akrobatika-tanfolyamok négyéves kortól folyamatban, össztánc csütörtök, szom­bat 8, vasárnap délután 5 órától. Telefon 45-4­33. RÁDIÓ Karácsonyi Margit a rádióban. Karácsonyi Margit dalénekesnő, ki számos zeneakadémiai hangversenyen feltűnt sikereivel s annak idején a stúdió meghívására a mikrofon előtt is bemutat­kozott a nagy nyilvánosság előtt, október 1-én Csóka Bélával, a kiváló operaénekessel együtt újból a mikrofon elé lép, amikor is Szabados, Huszka, Murgács, Wesselényi, Nádor József és Vig szerzeményeiből fog énekelni Kurina Sírai és zenekarának kísérete mellett. Szereplése iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. Műsor Csütörtök, szeptember 28. BUDAPEST. 6.45: Torna. Utána gramofonle­mezek. —­ 9.45: Hírek. — 10: 1. Magyar városok: Kiskunhalas. 2. Az ember könnyen felejt. (Fel­olvasás.) Közben gramofonlemezek. — 11.IO. Nemzetközi vizjelzőszolgálat. — 12. Déli harang­­szó az Egyetemi-templomból, időjárásjelentés. —­­2.05: Az Egyetemi Énekkarok szólókvartettje. A kvartett tagjai: Fischer Vilmos dr., Fixl János, Arany Sándor, Balla Károly. —• 1.15: Pontos idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 1.30: A m. kir. á.i lám rendőrség zenekara. Vezényel: Szol­­lossy Ferenc. — 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. — 4: „Leányélet ré­gen és most.“ Kosáryné Réz Lola előadása. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 5: A m. kir. földmivelésügyi minisztérium rádió­előadássorozata. Kadocsa Gyula dr. kisérletügyi álomásvezető: „A vetésforgó és a talajmivelés fontossága a növényvédelemben“. — 5—5.30 (BUDAPEST II.): Gramofonlemezek. — 5.30: Weygand Tibor dalokat énekel, zongorán kíséri Polgár Tibor. — 6: Angol nyelvoktatás. — 6.30: „Séta a néger fővárosban, a newyorki Harlem­ben.“ Oláh Lilián dr. útirajza gramofonlemezek­­kel. — 7.20: Négykezes zongoradarabok. Elő­adja dik­ói Csiky József és Solymos Péter. — 8: A rádió külügyi negyedórája. — 8.20: „Lotz Ká­roly centennáriuma.“ Lyka Károly, előadása. — 8.50: Bura Károly és cigányzenekara. — 10: Pon­tos időjelzés, hírek, időjárásjelentés. — 10.15: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel: Fridi Frigyes. Pesti Színház Honthy Hanna Fejes Teri 2 Latabár Páger Antal Ápolisi veresíny Ennek nem kell nagyobb reklám

Next