Magyarság, 1935. február (16. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-13 / 36. szám

12 Kililiedre szökött valutaügyének tárgyalása elöl egy Rombach­ utcai család A büntetőtörvényszék f­orurish-tanácsa kedd délelőttre tűzte ki Perlstein Mózesné Piliszter Cecilia, leánya, Perljein Malvin és fiatal­korú fia valutavisszaélési perének főtárgya­lását. Az ügyészség vádirata szerint a valuta­­ügyészség detektívjei a múlt év június 4-én Persteinné lakásán rajtaütésszerűen két kö­­teg valutát foglaltak le éppen akkor, amikor az asszony gyermekei egy kék kendőbe cso­magolva el akarták tüntetni a külföldi pén­zeket a lakás mellékhelyiségében. A tárgya­láson mint kiderült, Perlsteinné és gyerm­e­kei nem jelentek meg és mint nem sokkal később a detektívek jelentették, azért nem mert a Rombach­ utca 4. számú ház felügye­lője és lakói szerint még a múlt hét elején külföldre költözött az egész család. A tanács­elnöknek arra a kérdésére, hogyan juthatta útlevélhez Perlsteinék, Mészáros Imre detek­tív kijelentette, hogy valószínűleg hamis út­levéllel utaztak, mert a főkapitányság már hónapokkal ezelőtt letiltotta útlevelüket Perlsteinné védője orvosi bizonyítvánnyá­ akarta igazolni, hogy Perlstein Mózesné Pös­­tyénben megbetegedett, Halász Lajos dr. védő pedig arra vállalkozott, hogy a vádlott leányt és fiatalkorú öccsét a legközelebbi tár­gyalásra előállítja, a törvényszék azonban úgy határozott, hogy Perlsteinné és leány ellen nyomozólevelet ad ki, a kiskorú fiú pedig személyletrás-körözéssel kutatja. A valutaügy tárgyalását a bíróság ezzel elna­polta, a lefoglalt valutákat pedig — miután a detektívek részletesen előadták, a július 4-iki valutarazzia eredményét s kijelentették, hogy Perlsteinéket úgy ismerték a Rombach­ utcá­ban, hogy ha valakinek valutára volt szük­sége, csak hozzájuk fordult —, elkobozta a törvényszék. — Pistuka, jön az amerikai-mogyoró-krahh! Ezt a levelet kaptuk: Kedves Szerkesztőség, le­gyenek szívesek hirlapilag közölni ezt II. a. osz­tálybeli ismeretlen tartózkodási helyű unoka­öcsém számára: Pista­tel Ezúton próbálok ve­led érintkezésbe lépni egy fontos ügyben, mivel nem tudom tartózkodási helyedet, mióta a félévi értesitő-osztás után, honunk régi nagyjai nyom­dokain, te is bujdosónak csapál fel. Kerestelek telefonon Amália, Jolán, Valéria és többi nagy­nénjeidnél, de mindenikük letagadta ott-rejtőzé­­sedet, mivel bizonyosra vették, hogy jó atyádnak kiszolgáltatnálak s őutána kiegészitőleg én is megfenek­ülnélek, aminthogy úgy is lett volna. Az idegenlégióba még nem telefonáltam utánad, mert hátha még nem érkeztél meg oda. De már nem is szükséges oda bevonulnod, sokkal fon­tosabb közgazdasági hírről értesítelek. Ugyanis londoni táviratok szerint a két legnagyobb déli­­gyümölcskereskedő cég ott ezennel csődbe ment amerikai­ mogyoróraktáraik túlhalmozása miatt. Ebből kétségtelen, hogy óriási árach közeledik az amerikai­ mogyorópiacokon. Legott minden pénzedet amerikai­ mogyorókészletek felvásárlá­sára tartalékold. Részemről is a Magyarság szer­kesztőségében egy közepes pénzösszeget tételez­tem le számodra, ezt is befektetheted; ezt az 50­ fillérest Jóska bácsinál keresd. Bátorság, fiatalember! Üdvözöl Dani bácsi. U. i. Kedves Szerkesztőség, jelentkező ifjúnak az 50 fillért kérem kiszolgáltatni, aztán őt nyomban letar­tóztatni és telefonra jelentkező küldöncömnek kiszolgáltatni. Kérem őt nem tájékoztatni arról, hogy részemről s atyja részéről még mi vár rá. — Hivatalvesztésre ítéltek egy sikkasztó községi főjegyzőt. Miskolcról jelenti tudó­sítónk. Egy nagyszabású hivatalvizsgálat következményeként az ügyészség többrend­beli hivatali sikkasztás, közokirathamisítás és hűtlen kezelés bűntette miatt eljárást indí­tott Korocz János tarcali községi főjegyző ellen, aki néhány napig letartóztatásban is volt. Az eljárás megindítása nagy feltűnést keltett, mert Koroczot, aki 1930 januárjában került Tárcái község élére, az egész környé­ken jól ismerték. Gumikerekű kocsijával so­kat látták a szomszédos községekben a mula­tós kedvű fiatal főjegyzőt. Közben megindul­ az állásától felfüggesztett Korocz ellen a köz­­igazgatási fegyelmi vizsgálat is, amely most ért véget azzal a döntéssel, hogy az alispán Koroczot a különböző szabálytalanságok miatt hivatalvesztésre ítélte, a hozzátartozói, ellátási igényének teljes megvonásával. Egy­idejűen intézkedett az alispán, hogy a 200 sűrű gépírásos fegyelmi vizsgálati jegyző­könyvek az ügyészségre kerüljenek, a bűn­vádi eljárás megindítása céljából. Az állás­­vesztéssel büntetett községi főjegyző így most a törvényszék előtt is felelni fog nagyarányú sikkasztásai miatt.­­ Gázolt az autó az országúton. A nagy­tétényi országúton kedden éjszaka egy gép­kocsi elütötte a kerékpárján arra haladó Simon József gazdasági cselédet. A szerencsét­len fiatalemberre csak hajnalban találtak rá és akkor tudták kórházba vinni. A gépkocsi a gá­zolás után elrobogott. A csendőrség nyomo­zást indított a soffőr felkutatására. mi­aEmsic 1935 február 13, szerda A színpadon elhangzottak Shakespeare Romeo és Júliájának legszebb szerelmes sza­vai és Muráti Lili. A szerelem nem olyan egyszerű hősnője visszasiet öltözőjébe, hogy lemossa magáról a mai este festékét. — Huszonegyéves v­agyok, református —• kezdi önvallomását Muráti Lili, a magyar színpad új drámai reménysége. — Négy­éves koromig Parisban éltem, ahol a háború kitörésekor engem és családomat internál­tak. Édesapám, Muráti Frigyes, szolgálaton­­kivüli császári és királyi ezredes. A háború folyamán kicseréltek bennünket és így ke­rültünk haza. Egy ideig Bulgáriában éltünk, ahol édesapám hajóállomásparancsnok volt. Később Szegeden telepedtünk le, ahol há­rom gimnáziumot végeztem, majd a német­­országi Limbachban az angolkisasszonyok nevelőintézetébe kerültem. Tanulmányaim befejezése után beiratkoztam a sziniakadé­­miára, de apám úgy tudta, hogy az iparmű­­■lészeti iskolába járok. Természetesen, ami­kor kiderült, hogy szininövendék lettem, sú­­lyos családi háború zajlott le, amelynek a győztese a végén mégis én lettem. Bárdos Arthur fedezett fel és először Zilahy Lajos Tűzmadár című darabjában kaptam nagy­­szerepet. A tavalyi szezonban több mint két­­százszor játszottam a Helyet az ifjúságnak című vígjátékban, majd leszerződtetett a Vígszínház, ahol Fodor László darabja után Bernstein drámájának főszerepét játszom. A jövő szezonra százhatvan estére szerződtem a Vígszínházhoz. Legutóbb, amikor Buda­pesten járt John Rolf, a Deutsches Volks­­theater igazgatója, a szerződéssel kínált meg. A szerződést meg is kötöttem, arra azonban csak a Vígszínházzal kötött meg­állapodás lebonyolítása után kerülhet sor. — Szorgalmasan tanulok németül, ango­lul, azonkívül tánc- és énekórára járok, egy fél órát boxolok mindennap, síelek és kor­csolyázom, imádom a sportot. Premierem előtt tíz nap alatt öt kilót fogytam. Sajnos szenvedélyes híve vagyok a fogyókúrának Gyermekkoromban, amikor egy matinén sza­valtam, Jászai Maritól kaptam az első biz­tató szót. Valamikor verseket és novellákat is írtam, de ezekkel kevésbé volt sikerem, mint színpadon. CSAK RÖVIDEN... Színház: Báthy Anna hazaérkezett Spa­nyolországból és kedden már próbált az Operában. — Rökk Marika játssza el a Vad­­virág­ot Berlinben abban az esetben, ha az UFA-filmgyár erre a színésznőnek engedélyt ad. — Németh Mária nagy sikerrel lépett föl a prágai Berlini-ünnepélyen, ahol a Norma került színre címszereplésével. — Hajmássy Ilona, a tragikusan elhunyt Szávozd Miklós volt felesége, a gyászesetre való tekintettel, nem játssza el a Sonja címszerepét a Fővá­rosi Operettszínházban. —• A világ egyik leg­híresebb operaszínháza, a newyorki Metro­politan, válságát La Guardia polgármester elnöklésével megalakult bizottság akarja megoldani. — Hegedűs Lóránt Kossuth-drá­­máját március 15-én mutatja be a Nemzeti Színház. — Hevesi Sándor legközelebb négy előadással szerepel a Vajda János-társaság­ban. Az előadások gyűjtőcíme: A drámaírás iskolája. — A Fővárosi Operettszínházban rövidesen befejeződnek az Én és a kisöcsém előadásai és a színházban a Theater in der Josefstadt kezdi meg vendégjátékát Hald Liane főszereplésével. — A Belvárosi Szín­házban szerdán kerül huszonötödször színre A vallomás Bulla Emma főszereplésével. — Vasárnap először énekelte Astaroth szerepét Ladányi Ilonka az Operaház Sába király­­nője-előadásán. Szép sikere volt. * Film: Swanson Glória Londonba érkezett és megkezdte első angliai filmjének felvéte­leit. — Kertész Mihály A különös menyasz­­szony története címen kezdte meg új filmjé­nek felvételeit Hollywoodban. — Chaplin új filmjében, amelyet szeptemberben mutatnak be Newyorkban, néma szerepet játszik és csupán néhány szót szól a filmen. — Szer­dán este díszelőadáson mutatják be Alpár Gitta Bál a Savoyban című filmjét Budapes­ten.­­ Lehár Ferencet meghívták Frasquita című filmjének budapesti bemutatójára, de a világhírű mester levélben mentette ki magát: nem jelenhet meg a premieren. Köszönetnyilvánítás özvegy Szántó Mihályné, a tragikus hirtelen­éggel elhunyt, fiatal zeneszerző özvegye ezúton mond hálás köszönetet mindazoknak, akik­­"orrón szeretett férje elhunyta alkalmából rész­vétük és szeretetük nyilvánításával özvegyi fáj­dalmában osztoztak. Két Lehár-filmet mutatnak be ebben a szezonban Február végén Európában először Budapesten kerül bemutatásra Lehár Ferenc Víg özvegyi­nek filmváltozata. Ezt a bemutatót megelőzi Lehár egy másik művének filmváltozata. Ber­linben hangosfilm készült Lehár Frasquita című művéből, amelynek a főszerepét Novotna Jarmilla, a híres énekesnő játssza. Novotnán kívül Rühmann Heinz játszik még főszerepet a fimben Érdekes, hogy Novotna Jarmilla, a második Lehár-film primadonnája énekelte an­nak idején a bécsi Operaházban Lehár Giudiltá­jának címszerepét is. A nagyhírű Leányálom már csak ötször kerül színre az Andrássy­ úti Színházban! Vasár -nap délután és este, két utolsó előadást Péntektől újra színrekerül a Tarantella A Városi Színház Zoltán Irén betegsége miatt néhány napig kénytelen volt szüneteltetni a Tarantella című operettujdonség előadásait. Kristóf Károly és K. Halász Gyula operettje Téritektől ismét színre kerül a Városi Színház­ban, amelynek műsorán szombaton és vasárnap is szerepel a Tarantella. HONTHY HANNA SÚLYOSAN MEGBETE­GEDETT Honthy Hanna kedden este súlyos betegen, mandula- és tüdőgyulladással érkezett Buda­­pestre Miskolcról, ahol legutóbb vendégszerepelt. A népszerű színésznő magas lázzal fekszik s állapota aggasztó. Táviratilag mondott le szegedi és pécsi vendégjátékáról. A nagybeteg színésznő betegágya mellett Livy Lajos dr. és Cserna István dr. orvostanárok konzultálnak. A MIMI BEMUTATÓJA Szombaton este nagy operettpremier lesz Budapesten: a Royal Revüszínházban először kerül színre Solth Andor, Törzs Iván, Harmatti Imre, Fényes Szabolcs Mimi című operettje. A látványos operettújdonság címszerepét Rubin­stein Erna, a világhírű hegedűművésznő játssza, aki most mint operettszínésznő mutatkozik be. A Mimi többi szerepét Délig Ferenc, Latabár Kálmán, Békássy István, Rott Sándor, Peti Sán­dor játssza. Az operettet Lóránt Vilmos rendezi, a díszleteket Eric tervezte. Magyar szerző prológusa­z amerikai filmben A pesti filmpremierek egyik legünnepélyesebb­­ének ígérkezik az a közeljövőre tervezett be­­mutatóelőadás, amikor a Warner Bros-gyár irodalmi alkotása, a Tűzmadár, Zilahy Lajos színdarabjának filmváltozata kerül színre. Erre az alkalomra a magyar szerző prológust mond a film előtt és nemcsak a hangja hallatszik majd a vászonról, hanem szemtől-szembe is láthatja a közönség. Az ellopott szerda Newyorkban Az ellopott szerda cmű magyar filmet, amely — mint ismeretes — német változatban is elké­szült, most mutatták be német nyelven Newyork­ban, ahol különösen a két női főszereplőt, Hajdú Etát és Rubinstein Ernát nagy ünneplésben része­sítette a közönség. Tarzan pajtása, mint falusi kislány O’Sullivan Maureen, a bájos és fiatal ameri­kai filmszínésznő hírnevét kétségtelenül a Tarzan című filmben, mint Tarzan pajtása szerezte meg. Most van Dyke W. S. egy modern, mai falusi leány szerepét osztotta ki neki A titokzatos ven­dég című új filmjében, amely a modern nagyváros életében kezdődik és a falusi napsugár arany­­ködében végződik. A film férfifőszereplője Montgomery Robert, a női főszereplő pedig O’Sullivan Maureen. HANGVERSENYEK Bárdos Alice, az évek óta Szombathelyen működő kitűnő hegedűművésznő és pedagógus szerepelt hétfőn önálló hegedűesttel a Zene­akadémián. Komoly és szép műsorán Veracini, Bach, Bartók—Gerller, Kása, Hubay és Bartók— Szigeti darabok szerepeltek. Kitűnő technikával, ízléses hegedűtónussal, stílusos felfogással ját­szott Bárdos Alice, akit zongorakísérőjével, Kósa Györggyel együtt hosszasan ünnepeltek a jelenlévők. A Zeneművészeti Főiskola ll-ik növendék­i rangversenyén hét művésznövendék szerepelt Molnár Imre dr. Mateczky Bianka, Zathureczky Ede, Váczi Károly, Laub István, Ernőházi-Neuner Vilmos és Schiffer Adolf tanárok tanítványai közül. A hangversenyen feltűnt Bánlaky Etelka kiforrott tudásával és szépen csengő koloratúrá­jával a Mignon Philine-áriájának előadásában Nagyon szépen szerepelt Arató Géza is, aki Molnár Jenő Antal: Változatok egy unitárius dallamra című érdekes művét játszó l'a klariné­­ton. Sikeresen lépett fel Gáspár József, Harsányi Miklós, Hochstrasser Hugó, Marjay Erzsébet és Böszörményi Miklós is. KÉT ÉNEKHANGVERSENY Petras Margherita budapesti bemutatko­zását igen jó hírek előzték meg, a görög származású énekesnő a berlini állami opera­ház első koloratúrszopránja már évek óta. Hogy csak most jutott el Budapestre, az valószínűleg csupán a véletlen műve. Most, hogy megismerhettük, örvendtünk a találko­zásnak. Perras Margherita bravúrosan ci­zellált koloratúra, kiegyenlített hang, finom technika birtokosa. Hozzájárul mindehhez valami hűvöskés, de annyival érdekesebben kedves előadás. Minden szépen sikerül, amit m­egformáz fénylő hangjával. A telt Vigadó közönsége kissé tartózkodó volt az énekest folyamán. Nagyobbat, elementárisabbat várt Nos, erre még lehet alkalom. A műsor in­kább dalokból állt. A kitűnő művésznő pedig esősorban operaénekesnő. Ne ítéljen hát senki eleve hűvösen, míg nem hallotta az Operaházban. Reméljük, erre mihamar adó­dik alkalom. Zongorán Herz Ottó dr. kí­sérte a művésznőt. Szedő Miklós dr. ária- és dalestjének híre széles köröket mozgatott meg. A népszerű opera- és dalénekes zeneakadémiai koncertje nagyszámú publikumot vonzott. Különösen a romantikus szerzők melódiái érvényesültek hatásosan Szedő előadásában. A dalok közt bemutatásra került Hlatky Endre: Én meg­követlek című hangulatos dala. A közönség hosszas tapsait Szedő dr. három ráadással Ma önnel álmodtam a Montmartrei ibolyá­ból; Tosca levélária; Vágyom egy nő után a Mosoly országából) köszönte meg. A hang­­versenyen egy tehetséges basszista, Szomo­­lányi János működött közre. Az est kitűnő zongorakísérője Márkus Dezső főzeneigazgató volt. (E. Z.) Magyar orgonaművész hangversenye Bécsben Bécsből jelentik: Schmidthauer Lajos orgona­­művész a szövetségi kancellár és a magyar kö­vet védnöksége alatt orgonahangversenyt rendez Bécsben a téli segély­mozgalom és a Szent István egyesület javára. HEGEDŰMŰVÉSZT FEDEZTEK FEL GYŐRÖTT Győrből jelentik: Társadalmi esemény számba ment Győrött Albert Feri fiatal hegedűművész­nek, a város szülöttének, Zathureczky Ede nagy­­tehetségű tanítványának hangversenye. Albert Ferinek, akit Szauter Ferenc dr. polgármester karolt fel, ez volt az első önálló hangversenye. Albert Feri különösen nagy sikert ért el Tartini Ördögb­illájának és Hubay ötödik csárda jeleneté­nek előadásával. A fiatal művészt volt győri tanára, Hermann László zeneiskolai igazgató kísérte zongorán. Kis zenei hírek ■ Rubinstein Artur hétfőn a luxembourgi rádió­ban Csajkovszki b-moll hegedűversenyét adta elő. — Bisztriczky Tibor február második felé­b­en félórás önálló hegedűesttel szerepel a Deutsch­land sender stúdiójában. Berlini szerep­lése után lengyelországi körútra indul a nagyra­­hivatott fiatal magyar hegedűművész.­­ A fő­városi katolikus egyházközségek Gyermekek a gyermekekért című műsoros estjén nagy siker­rel szerepelt Albert Feri, a még gyermekkorban levő hegedűvirtuóz. A tehetséges kis hegedűs tanára Zathureczky Ede. Igen érdekes volt a műsoros est számai közül a Margit-körúti elemi iskola furulyás-zenekarának szereplése Kelemen Kálmán vezetésével.­­ A Faluszövetség február 24-én, vasárnap jótékonycélú hangversenyt ren­­dez Szentantalfán, Murgács Kálmán és a Kővágó­örsi Dalosegyesület közreműködésével. Marian Anderson vasárnap A néger énekesnő Il-ik estje iránt soha nem tapasztalt érdeklődés mutatkozik. Jegyek 2—8 pengőig Rózsavölgyinél, Koncertnél, Bárdnál (Szász.) Az óbudai katolikus ifjúság bálja. Fényes külsőségek között zajlott le az óbudai katolikus ifjúság tizedik jubiláris bálja az óbudai Korona Vigadóban, amelyen József Ferenc főherceg is megjelent, akit a bálbizottág nevében Schäffler Ignác és Nick Károly fogadtak. A kerület elő­kelőségeinek Haidecker János dr. kerületi elöl­járó, Andréka Károly főkapitányhelyettes, Pár­kányi Sándor tábornok, Bede József rendőr­­főtanácsos, Kocsán Károly országgyűlési kép­viselő, Kuncze Lajos dr főv. biz. tag, Szörényi Rezső igazgató, Gieorgi István dr. és Dóró István kíséretében vonult be a főherceg a zsúfolásig lett gyönyörűen feldíszített nagyterembe, ahol a bálkisasszonyok nevében Georgi Maria nyúj­tott át virágcsokrot a főhercegnek. A táncot magas színvonalú művészi hangverseny előzte meg, amelyen a Szent Alajos Kör zenekara Szederkényi János vezetésével Petri Kató, az Operaház tagja, Dull­en Klára hegedűművésznő, K­aracsayné Időtár Jolán előadóművésznő szere­pelt nagy sikerrel. Az estét különösen ragyogóvá tette a HÉV l.szt­ .dalköre tánccsoportjának mű­vészi szereplése, Kömley Irma és Tarnay Géza vezetésével, akik a Liszt-rapszódiát s egy palo­­tás táncot adtak elő, felejthetetlen élményt sze­rezve a hálásan tapsoló közönségnek. A táncot a hagyományos „Jó reggelt kívánok...“ csár­dással nyitották meg. Országos szállodás- és vendéglős-bál. A Budai-Pesti Szállodás- és Vendéglősök Ipartestület február 14-én rendezi a Britannia-szállóban a vendéglős­ bált.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék