Makói Népujság, 1947. április (3. évfolyam, 73-96. szám)

1947-04-19 / 87. szám

e £A Kommunista Párt pártnapjaira IMIIOIIII f 'IIMl W1WBMaBaWM—MM—WMB—M hogy a párt Truman elnököt jelöli az 1948. évben tartandó elnökválasz­tásra. Ez az első alkalom, hogy a demokrata párt hivatalosan megerő­síti Truman jelölés­ének hírét. Párizs. (MTI) Jólértesült körök szerint Irán 550 millió dollár jóvá­tételt követel Németországtól a szö­vetséges megszállás folytén elszen­vedett károk megtérítéséért, Athénból jelenti a TASS. A helyi lapok közölték Pál görög király nyilatkozatát, amelyet a „New­ York Times" című amerikai lap tudósító­jának adott arra vonatkozólag, hogy a partizánok elleni harc megkönnyí­tése végett vagy agyon kell lőni,­­vagy le kell tartóztatni a kommunis­ta vezéreket. Ez a nyilatkozat nagy viszhangot keltett mind a sajtóban, mind politikai körökben. A lapok­­közlései szerint a fenti nyilatkozat­­kérdését megvitatták a kormány po­litikai bizottságának tegnapi ülé­sén is. "­­ Ugyanakkor félhivatalos közle­ményt adtak ki, amelyben helyeslik a Mráry nyilatkozatának tartalmát, szeretettel hív és vár mindenkit. A mai pártnapot a következő kerületekben tart­ják meg: III. kerület, előadó: Winkelhofer Emil, V. kerület, előadó: Simó Tibor, VII. kerü­­et, előadó: Sulyok József. Tájékoztató a hősi halottak fel­hant­olás­ár­ól és haza­­szállításáról A honvédelmi miniszter részletes tájékoztatót adott ki a hősi halottak kihantolása és hazahozatala ügyé­ben. A tájékoztató részletesen felso­rolja, milyen eljárásra és­ o­kmá­­nyokra van szükség a kihan­tol­ás és hazaszállítás engedélyezéséhez. A tájékoztató részletei a tisztior­vosi hivatalban tekinthetők meg. Csak orvosi rendeletre adható ki penicillin Az utóbbi időben eltűnt a gyógy­szertárakból a­­penicillin. A népjó­léti miniszter most rendeletet adott ki a penicillin forgalmának szabá­lyozására és az eltűnés megakadá­lyozására, , ’­­ A rendelet szerint a jövőben gyógyszerész csak orvosi ren­deletre adhat ki penicillint. A gyógyszer átvételét az átvevő az orvosi vények aláírásával igazolja. A vényt a gyógyszerész egy évig köteles megőrizni. Ha a vevő a v­ény­­ről másolatot kíván, azt ki kell ad­nia. A rendelet megszegőit megbün­tetik. „Felvilágosult magyar" címmel fog előadást tartani dr Gi­­day Kálmán gimnáziumi tanár és Hetvényii Lajos gimnáziumi.­­ tanár vasárnap a városháza nagytermé­ben, délelőtt 11 órai kezdettel. Dr Giday Kálmán gimnáziumi tanár a felvilágosodás-korabeli történelmi eseményeket, Hetvényi Lajos gim­náziumi tanár pedig ezen történelmi ■idők tükrét az irodalomban fogja is­mertetni. A Vármegyei Szabadművelődési Felügyelőség ezúton hívja fel az in­tézetek, egyesületek, iskolák és Ma­kó város közönségét a Matinén való minél nagyobb számú részvételre. A komoly­­kultúreseménynek ígér­kező II. irodalmi és történelmi Ma­tinét egyesületek táncegyüttesek és diákirdal­mi és regöscs­oportok gaz­dag kísérőműs­orral egészítik ki. Tekintetve a Vármegyei Szabad­­művelődési Felügyelőség a dolgozó­nép szorgos munkaidejét és ezért a pihenőnapon, vasárnap, a lelkierő­­gyűjtés utáni időben,­­ szórakoztatva tanítja a dolgozókat. Mindenkit sze­retettel vár a Vármegyei Szabadmű­velődési Felügyelőség. makói népújság Eddig 231 családot, 818 lélekkel telepítettek át Pitvarosról Egész héten ott folynak az áttele­pítések a magyar-szlovák lakosság­csereegyezmény értelmében és szel­lemében Pitvarosról. Eddig 231 családot telepítettek­­ át Pitvarosról. A kitelepített családok lélekszáma 818 főt­­ tesz ki. Az á­ttell­epítés tökéletes mederben folyt le. A 231 család 7 szere­lvény­­nyel utazott el új lakóhelyére. Újabb rendelkezések szerint az áttelepítési munka másodnap önkén­t folyik, mert amíg az­ egyik napon Pitvaroson végzik az áttelepítést, addig a másik napon Tótkomlóson folyik le az áttelepítés. Ezen a na­pon Pitvaroson szünnap van. Az UFOSz vezetősége kéri, hogy juttassák a megmunkálatlan földeket makói földtolóstoknak Az újbirtokosok részére juttatott földekről a csanádm­egyei földhiva­tal átiratot intézett az UFOSz-hoz, amelyben közli a vezetőséggel, hogy a volt községi földiigénylő bizottság­nak az utóda s így földhözjutttatást egyáltalában nem eszközölhet az UFOSz. Az átiratból úgy látszik, hogy a csanádmegyei földhivatal félreértel­mezi az UFOSz szervezet ténykedé­sét, mert az UFOSz szervezet nem foglalkozott és nem is akar foglal­kozni földjuttatással. Ahhoz azonban határozottan ra­gaszkodik az UFOSz vezetősége a megyei földbirt­okren­dező tanács ha­tározata értelmében, hogy a makói­aknak juttatott terület kimondottan makói igénylőké maradjon. Ugyanilyen értelmű átiratot inté­zett az UFOSz-hoz a csanádmegyei gazdasági felügyelőség és­­közölte, hogy ezeket a földeket csanádpalo­­tai és más községek részére adja át­ haszonbérbe. Az efféle eljárások ellen a legha­tározottabban tiltakozik az UFOSz vezetősége, hivatkozva arra, ha neta­lán akadna olyan földterület, amit a makóiak nem munkáltak meg, úgy azokat a földterületeket a nagyszá­mú makói földtelenek­n­ek juttassák. Átiratban kérte az UFOSz vezetősé­ge, hogy ezeket a területeket kimon­dottan makóiak kaphatják még ha­szonbérbe is.. Ha nem makóiaknak juttatnák ezeket a földeket, úgy a telekköny­vezésiben zavart is idézhetne­k elő, mert bizonyos, hogy ezeket a terüle­teket bérlő nem Makón lévő embe­rek maguknak követelik. Felhívja tehát az UFOSz vezető­sége azokat az új birtokosokat, akik földjeiket még nem művelték meg, a leggyorsabban igyekezzenek azt be­­munkálni, mert a Csanádmegyei­ Gazdasági Felügyelőség mindazon földeket haszonbérbe adja, amelyek április 22-re nem műveltetnek meg. A MNDSz egészségügyi munkája Csanád vármegyében: Nagykirályhegyesen 50 iskolásgyermeket és 70 családot részesítettek egészségügyi támogatásban , 25 kilogramm cukrot, 18 kg szappant, három csecsemőkelengyét, külön­böző gyógyszereket és felszerelést osztott ki a községben Beszámoltunk arról a meleg és szere­tettel teli fogadtatásról, amellyel Makó fo­gadta a megye területére induló MNDSz egészségügyi gépkocsit és különítményt. A fogadtatás utáni reggel a gépkocsi azonnal útnak indult, hogy áldásos mun­káját megkezdje a megye községeiben. Első állomása Nagykirályhegyes volt. Szerdán érkezett meg a községbe, ahol a helyi MNDSz asszonyai és leányai fo­gadták őket lelkes örömmel és páratlan szeretettel. Az MNDSz egészségügyi különítménye a fogadtatás után azonnal munkához lá­tott és szakadatlan rendeléssel 50 iskolásgyermeket, továbbá 70 csa­ládot vizsgált meg, 20 fogvizsgálat és 50 foghúzás volt. Nagyszámú volt a röntgen-vizsgálat is. A budapesti orvosok véleménye szerint Nagykirályhegyes község elismerésre­­méltó helyzetet mutat. A gyermekek gon­dozottak, fegyelmezettek. A vizsgálat során tüdőbeteget nem találtak. A gyermekeken látszik, hogy az elmúlt háborús megpróbáltatások, a hiányos táplálkozás hajlamosá tette őket az an­golkórra, de azt már kiheverték és ki is nőtték. Különösen hálával emlékeztek meg a csoport tagjai arról a példátlan és nem várt vendégszeretetről, am­ely­­lyel Nagyikrályhegyes községben fogadták őket. Estig tartott a munka Nagykirályhe­gyesen. Mielőtt búcsút vettek volna a községtől, átadták az MNDSz adományát, 25 kg cukrot a rászorultaknak, 18 kg szappant és különböző gyógyszereket az egészségháznak, továbbá a csecsemő­­kerengyét és különböző edényeket és felszereléseket ugyancsak az egészség­háznak. A késő esti órákban indul to­vább az autó Mezőhegyesre, ahol az MNDsz egészségügyi csoportját a mező­hegyesi kórházban fogadták szeretettel. A megérkező vendégek elhelyezéséről dr Borsos Zoltán kórházi főorvos, B­a­­bits Zsolt főjegyző és dr Poledna Béla körorvos gondoskodtak. Elhelyezést és ellátást — vendégszerető módon — a kórházban nyertek. Csütörtökön kora reggel kezdték meg a munkát a mező­hegyesi egészségházban. Az eredmény­ről következő számunkban számolunk be. Nagykirályhegyesen, amíg az egész­ségügyi vonalon a csoport orvostagjai a vizsgálatokat végezték, Pirók Gyuláné az MNDSz-szel tartott gyűlést, amelyen beszédet intézett a megjelentekhez és vázolta azokat a feladatokat, amelyek mint MNDSz tagokra reájuk várnak. El­ismeréssel emlékezett meg­­eddigi mun­kájukról. A beszámolóból kiderült, hogy a nagykirályhegyesi MNDSz magára vál­lalta a többek között az iskolák rendbentartását, takarí­tását,­ sőt, amikor nem volt még kinevezve a tanítójuk, annak ellátását is elvállalták. Széleskörű szociális munkát végeznek a legteljesebb egyetértésben és közös mun­kával. 1947 április 19 A gyűlés keretében a helybeli MNDSz felszólalók hálájukat fejezték ki a kór­házautó munkájáért. Az első út és az első munkanap, ame­lyet a csoport elvégzett, komoly ígéret arra, hogy a megye népének egészségét nagymértékben emeli majd ez a néhány hét, amit itt töltenek el a csoport tagjai. Tárgyilagos megbízható, elfogulatlan a Makói Népújság minden beszámolója. Titó volt a keresztapja és Mátyásra keresztelték egy torontáli gazda gyemokét Torontálvásárhely (MTI­) Az újvidéki „Magyar Szó“ közlése szerint B. N­a­g­y János torontálvásrhelyi újgazda 11-ik gyermeke részére keresztapának Tito tábornagyot kérte fel. Tito tábornagy vállalta a keresztapaságot és a keresz­telési ünnepségen a tábornagy képvise­letében L­i­v­o­j­in alezredes tartotta ke­resztvíz alá a kis magyart. Az újszülött — írja a­­Magyar Szó­ — a keresztségben a Mátyás nevet kapta, emlékezésül a szabadságszerető magyar dolgozó nép harcosára, Rákosi Mátyásra. Verekedett a cigánybíró Rácz József rendőr kihágás mi­iatt jelentette fel Kolompár Gyula ci­gány zenészt, Lendvai-utca 29. szám alatti lakost, mert március 16-án, este 7 órakor elcsípte, amikor a Kos­­­suth­ utca 30. szám alatti ház előtt Székely István Türr­ utca 30. szám alatti lakost csípőfogóval leütötte. Az ütés következtében Székely a földre hanyatlott és halántékából bő sugárban folyt a vér. Közte lépé­se akadályozta meg a verekedés el­mérgesedését. Bekísérte a­ rendőrség­re, ahol kihágása során a verekedőt Kolompár elmondotta, hogy régi ha­ragosok Székelylyel és ezért ütötte le. A verekedő cigány zenész, — aki egyébként cigánybíró —, ellen a rendőrség az eljárást megindította. Árkiegészítés az 1946. augusztus óta vá­­sárolt cirokszalma után A 2330—1946. M. E. számú rende­lettel, — mely a MSzK felállítás­áról­ intézkedett —, beolvasztották a Fu­­turát és a Mezőgazdák, valamint né­hány kisebb mezőgazdasági szövet­kezet mellett a Tiszántúli Cirokter­­melő és Értékesítő Szövetkezetét is, mely teljes szervezetével jelenleg k­inzet a­z MSzK éitékértékesítő fő­osztálya­­működik. A főosztály telepei Mezőkovács­­háza, Magyarbánhegyes, Kunágota, Kevermes és Battonya községekben vannak, ezeknél történt az 1946—47. gazdasági évi felvásárlás. A forga­lom cirokszak­mában és magban tel­jesen szabad­ volt, az árak a keres­let és kínálat törvényei szerint jól alakultak a termelők, — ezek kö­zött igen sok az újgazda — javára. A MSzK főosztálya által felvásá­rolt cirokszalmamennyiség után a termelők az elért üzleti feleslegből árkiegészítést kapnak, mely az ere­deti átvételi árhoz igazodik is, má­zsánként 10—20 forint között mo­zog. A kifizetéseket a ciroktelepek már meg i­s kezdték bizonyságul annak, hogy a szövetkezeti értékesítés a termelőik érdekeit igyekszik szol­gálni.

Next