Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1905 (6. évfolyam, 1-54. szám)

1905-01-05 / 1. szám

iktató szám. Erk. 1905. hó VI. évfolyam. I. szám. Maros-Vásárhely, 1905 január 5. Kiadja: A vármegye alispánja.-K­HIVATALOŞLAP. Felelős szerkesztő: Orbán Balázs várul, aljegyző: Előfizetési árak: Egész évre.............................................12 korona, Fél évre..................................................6 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vármegyeház I. emelet 3C*. sz. Kéziratokat nem adunk vissza. Megjelenik minden hét csütörtökjén, a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben és egy iv melléklettel i. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. II. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. ,3 III. Általános jellegű és további intézkedési nem igényié rendeletek, értesítések és más közlemények. Szám: 124*7—1904. alisp. öt fős7o!"-'óu őnaK, szászrégen város tanácsának és valamennyi községi elöljáróságnak. Vezérszó: Községi iskolai aláp.vagyon felhasználása. A községi iskolai alapok számadásainak vizsgálata alkalmával kiderült, hogy az ezen alap kezelése s rendeltetése iránt többféle felfogás uralkodik, melyek az erre vonatkozó törvényes szokásokkal össze nem egyeztethetők. Az 1868. évi XXXIII, t.-cz. 38. és 39. §-sa szerint keletkezett községi iskolai alapvagyonok jövedelmeinek — de semmi czim alatt sem az alapvagyonnak — fel­­használását az ugyanazon törvény 40. §-sa feltételhez köti. A jövedelem felhasználása csakis felsőbb engedély folytán és csakis segély­képen eszközölhető. Megjegyeztetik egyúttal, hogy felekezeti jellegű iskola az ilyen alapvagyon jövedelméből — felsőbb engedély kieszközlése mellett nyert segélyt építkezési ezé lókra, személyi járandóságok fedezésére, — illetve az iskola fentartására néni for­díthatja, csakis iskolai tanszerek és könyvek beszerzésére és végül, hogy a fele­kezet, mely ily segélyben részesül, a községnek köteles részletes. számadást adni az elhasznált segélyekről és köteles a segélyből megmaradt összeget az iskola alap javára a községnek vissza fizetni. A községi alapok közül ezen egyetlen alap az, melyről az évi számadás há­rom példányban terjesztendő be fölülvizsgálatra a községi számadásokkal együtt és pedig azért, mert ezen példányok közül az egyik, mely okmányokkal felszereve van a községnek visszaadatik, a másik a vármegye levéltárába marad és a harmadik a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteri számvevőség felülvizsgálata alá küldetik. Ezen rendelet megtartásáért a község elöljáróságát teszem felelőssé oly hozzá­adással, miszerint a folytonos fejlődésre való törekvést tartva szem etött kívánatos-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék