Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1905 (6. évfolyam, 1-54. szám)

1905-01-05 / 1. szám

— 2 — nak jelzem, hogy az itt körvonalozott korlátok között is a jövedelemnek csak 70°|0-a kerüljön felhasználás alá, 30°|0 pedig a töke további növelésére szolgáljon. Maros-Vásárhelyt, 1904. deczember hó 27-én. Farkas, alispán. Szám: 12161 — 904. Öt főszolgabírónak, Szászrégen város tanácsának, valamen n körjegyző­nek és valamennyi községi elöljáróságnak. . ‘ ! r‘J Vezérszó : Kolozsvárt szervezett telepítési felügydfeség. A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 95186—904. sz. rendeletét tudomás­vétel és miheztartás végett az alábbiakban közlöm. Maros-Vásárhelyt, 1905. január hó 2-án. Alispán helyett: Orbán Balázs, I-sö aljegyző. A telepítési ügyeknek középfokon való ellátására Kolozsvárott telepítési felügye­lőséget szerveztem, melynek hatásköréhez az ország erdélyi részében telepítési czé­­lokra vásárolt, vagy arra kijelölt állami jószágok és az 1894. V. t.-cz. alapján léte­sített állami telepek tartoznak. A felügyelőség utalványozási joggal bir és szervezeti szabályainak, valamint a rendelkezésére bocsátott hitelnek korlátái között, mint középfokú hatóság felelősség mellett intézi az állami jószágok és telepek kezelését s eljár a telepítések előkészíté­sénél valamint a telepesek elhelyezésénél és támogatásánál, igazgatási, kulturális, egyházi és gazdasági szükségleteik kielégítésénél. Miután e feladatoknak megnyugvást keltő módon való megoldása csak az összes illetékes köröknek közreműködésével érhető el, a felügyelőséget felhatalmaz­tam, hogy a hatásköréhez tartozó ügyekben más minisztériumokat és a külföldi hatóságokat kivéve — a hazai összes illetékes világi és egyházi hivatalokkal, vala­mint önkormányzati testületekkel közvetlenül érintkezzék. A midőn erről a vármegye közönségét értesítem, felkérem a vármegye közön­ségét, hogy a kolozsvári telepítési felügyelőséget, úgy a maga részéről, mint saját közegei által is működésében támogatni szíveskedjék. Budapest, 1904 deczember hó 12. Tál lián s., k. Szám: 12123—904. alispáni. Öt főszolgabírónak, Szászrégen város tanácsának, valamennyi körjegyző­nek és valamennyi községi elöljáróságnak. Vezérszó : 1848—49-iki honvéd tizedesek, közvitézek valamint ezek özvegyei nyugdijának felemelése saz 1848=49-iki honvéd illetmények felvételének megkönnyítése. A magyar királyi miniszter elnök urnák 4199—904. sz. rendeleiét tudomás­vétel és miheztartás véget az alábbiakban közlöm. Maros-Vásárhelyt, 1905. évi január hó 2 án. Alispán helyett: Orbán Balázs, I. aljegyző. Az 1848 — 49-iki honvédeknek s ezek özvegyeinek állami ellátásban (nyugdíj­ban) való részesítése tárgyában 1901. évi julius hó 11-én 3000. M. E. H. szám alatt kibocsátott miniszterelnöki rendelet 14. §-ának a tizedesek és közvitézek illet­ményeire vonatkozó részét jelen rendeletemmel hatályonkivül helyezem s 1905. évi január hó 1-töl kezdödöleg az 1848—49 iki honvéd tizedeseknek nyudiját az eddigi évi 96 korona helyett évi 120 koronában, s a közvitézek nyugdiját az edddigi évi 72 korona helyett évi 96 koronában állapítom meg. Ezen rendeletem az 1848—49 iki honvéd tizedesek s közvitézek özvegyeinek nyugdij-illetményeire is vonatkozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék