Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1906 (6. évfolyam, 3-50. szám)

1906-01-18 / 3. szám

iktató szám Erk. 1906.___________________hó VII. évfolyam. 3. szám. Maros-Vásárhely, 1906. január 18. Előfizetési árak: Egész évre..........................................12 korona. Fél évre...............................................6 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vármegyeház I. emelet 35. sz Kéziratokat nem adunk vissza. Megjelenik minden hét csütörtökjén, a kiadásra kerülő hivatalosközleményeknek megfelelő terjedelemben és egy iv mellékletté í. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Szám: 11431—905. alisp. Öt főszolgabírónak, Szászrégen város tanácsának és valamennyi községi elöljáróságnak. Vezérszó: Vármegyei vásárrendtartási szabályrendelet módo­sítása. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1905. évi deczember hó 9-én tartott közgyűlésén a vezérszóban közölt tárgyban 563. kgy. szám alatt hozott ha­tározatát hatóságuk területén leendő közzététel czéljából az alábbiakban közlöm. Maros-Vásárhely, 1905. deczember 11-én. Alispán távol: Erösdy Sándor, főjegyző. Kivonat Maros-Torda vármegye törvényhatósági bizottságának 1905. évi deczember hó 9-én tartott közgyűlési jegyzőkönyvéből. Olvastatik 11431—905. alisp. sz. a. a belügyi m. kir. miniszter urnák a vármegyei vásárrendtartási szabályrendelet módosítása tárgyában 1905. évi október hó 28-án kelt 89676—905. II.—d. sz. rendelete, a mint következik: A vármegye alispánjának a vármegyei vásárrendtartási szabályrendelet módo­sítása tárgyában 1904. évi szeptember hő 20-án 3595. sz. a. tévesen a földrnivelés­­ügyi miniszter úrhoz intézett s onnan a kereskedelemügyi miniszter utján hozzám áttett felterjesztésére értesítem a vármegye közönségét, hogy a szóban lévő 188—904, kgy. sz. szabályrendeletre a következő észrevételek merültek fel: A 6 lk §. 3-ik kikezdése, mely igy hangzik: „A sátor felállítás télen reggeli 8, nyáron pedig reggeli 7 óra elöt meg rém kezdhető“ kihagyandó. Tekintettel ugyanis, hogy különösen a falusi vásárok már kora reggeli órákbaan megkezdődnek, az iparosok és kereskedők abban, hogy a vásárnapján mely időben kezdhetik az árulást, nem korlátozhatók. A legtöbb sátor felállítása s azokban az áruknak elrendezése különben is egy óránál több időt vesz igénybe s ha meg­hagyatnék ez a tétel, az iparosok és kereskedők előrelátható károsodás nélkül a marostordamegyei falusi vásárokat nem látó'»áthatnák. Azon kívül a 6. §. kiegészítésre szorul, a mennyiben abban az állatvásárok kezdete és vége pontosan meghatározandó. A 10. §. két irányban volna kiegészítendő, először is a második sorban levő ,,csak“ szó után beszúrandó volna: ,,a községen kívül fekvő, megfelelően körül keritett és szabályszerűen berendezett“ kitétel, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék