Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1908 (9. évfolyam, 1-54. szám)

1908-01-09 / 1. szám

IktatóBz&m Érk. 1908 n. IX. évfolyam I. szám Maros-Vásárholvt, 1908. január 9. Előfizetési árak: Egész évre.......................................12 korona. Fél évre . . . . ,.................... 6 korona. Szerkesztőség és kiadóhizatal: Vármegyeház I. emelet 48. sz. Kéziratokat nem adunk vissza. Megjelenik minden hét csütörtökjén, a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben és egy iv melléklett« I. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Szám: 11334—907. alisp. ^ Öt főszolgabírónak, Szászrégen város tanácsának és valamennyi községi elöljáróságnak. Vezérszó: Farkas Albert n-ugdij illetményének folyósítása. A törvényhatósági bizottságnak 1907. évi november hó 29-én tartott közgyű­lésén a vezérszóban közölt tárgyban 652—907. kgy. szám alatt hozott határozatát hatóságuk területén leendő kihirdetés czéljából az alábbiakban közlöm. Maros-Vásárhelytt, 1907. december 5-én. Köllő, h. alispán. Kivonat. Marostordavármegye törvényhatósági bizottságának 1907. november hó 29-én tartott őszi rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből. Szám: 652—907. kgy. Olvastatik idei 11334. szám alatt Farkas Albert volt főispán következő kérése: Tekintetes Törvén\hatósági bizottság! A tek. törvényhatósági bizottság 1906. évi 137. kgy. sz. alatti határozatával kérésem folytán kimondotta, hogy amennyiben állatni szolgálatban önhibámon kivül nem tölthetnék el annyi időt, a mennyit az 1886. évi XXI. t.-cz. 59. §-ában megkíván arra, hogy az 1885. évi XI. t.-cz. 8. §-ának 6, pontja értelmében a törvényhatóságnál eltöltött szolgálatom beszámításával állami nyugellátást nyerhessek, úgy a törvényha­tósági szolgálaii időm után Dyugdij igényemet biztositja. Egyúttal részemre 4800 ko­rona évi nyugdíj illetményt állapított meg. A mint a törvényhatósági bizottság előtt is tudva van, folyó évi márczius ha­vában főispáni állásom aln! fel lettem mentve s igy az 1886. évi XXI. t.-cz. 59. §-ában megkívánt időt önhibámon kivül nem tölthettem el állami szolgálatban, mint a már megállapított 4800 korona nyugdíj illetmény részemre folyó év, április 1-től kezdődő­­lég folyósitandó lett volna. Azonban a törvényhatósági bizottság folyó évi junius 28-án tartott ülésén 187. kgy. szám alatt hozott véghatározatával ezen nyigdij illetmény folyósítása irinti kéré­semre odautasitott, hogy in uírdij iránti kérésemet a nyugdíj szabályrendelet értelmében felszerelve nyújtsam be, mely határozat ellen a m. kir. Belügyminiszter úrhoz be­nyújtott s onuan helytelenül a közigazgatási bírósághoz átett panaszom azzal lett el­utasítva, hogy a törvényhatósági bizottságnak ezen határozata nem érdemleges ha­tározat s igy az ellen panasznak helye nincsen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék