Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1909 (10. évfolyam, 1-50. szám)

1909-01-07 / 1. szám

^ H ■ 3f * Iktatószám Erk. 19-—hó._i_ ' V X. évfolyam. 1. szán. M'r'-s Vásárhelyt, 1609. január 7. Kiadja : 1 vármegye alispánja. ^HIVATALOS LAP Felelős szerkesztő: Dr. Szenner József várm II. al egyző. Előfizetési árak: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egész évre . . . •..................................12 korona Vármegyeház I. emelet 48.sz. Fél évre .. ţ......................................0 korona. Kéziratokat nem adunk vissza. Megjelenik minden hét csütörtök én, a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek n egfelelő terjedelemben és egy ívmelléklettel h Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. II. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeíeíek Szám': 3424—1908. K. b. Cn fószoigabirónak. Szászrégen város tanácsának és valamennyi község? elöljáróságnak. Vezérszó: Iskolaszéki tagoknak az 1909—1911. évekre leendő megválasztása.. Az iskolaszékek három évenként ujjáalakitandúk lévén az 187b. évi 28. t.-cz. 9. és 10. §§. alapján és. azok tagjai itt a központban nyilvántartándók lévén, fölhívjuk az összes községi elöljáróságokat (városi tanácsot), hogy miután a 3 év most december végével lejár, az 1909. 1910. és 1911. évekre az iskola­fenntartó egyházközségek által már megválasztott, esetleg 1909. január első napjaiban mulhatlanul megválasztandó iskolaszéki tagok pontos névjegyzékét vegye be sürgősen és azt küldje be január hó lo-ig a járási töszolgabiió utak­hoz (a városi tanács közvetlen ide), a főszolgabíró urak pedig a járás területéről egybegvüjtve, gondos átnézés után együtt és egyszerre küldjék ide be, a, kimu­tatásokat legkésőbb január hó 25-éig, a netán késedelmes községi elöljél óságok­nak már január hó 16-án megszorgalmazásával és szükség esetén felelősségre vonásával is. Az iskolaszéki tagok névjegyzékén ki kell pontosan tüntetni, hogy ki az iskolaszék elnöke és alelnöke, illetve az elnöknek helyettese; ki az iskolaszéknek a jegyzője és ki a pénztárnoka. ■, ' •Önként érthetőleg ott, ahol állatni iskolák vanriák, azok gondnokságai ezen intézkedés keretén kívül esnek és azok kimutatásai nem veendők be </s nem küldendők fel. Maros-Vásárhely, 1908. deczember 30. napján, Ugrón, főispán, elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék