Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1910 (11. évfolyam, 1-53. szám)

1910-01-06 / 1. szám

Ikszám oj£. XI. évfmyam. szám /V. J'é-s V ,J / ■ ■” . Erk. 19____________________;ó_____n-Maros-Vásárhelví, 1910. január 6. Előf zetési árak: Szerkesztőség és kiadóhivatal : Egész évre................................. . . 12 korona. Vármegyeház I. emelet 48 sz. Fél évié . . ........................ . . 0 korona. Kéziratokat nem adunk vissza Megjelenik minden hét csütörtök i n, a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek i egfeleló teriedelemben és egy iv melléklettel. ~ ' .................. ............. l. VármegyeÍ szabályrendeletek, közérdekű határozató; Szám: 5690—909 alisp Öt főszolgabírónak, Szászrégen város tanácsának és valamennyi községi elöljáróságnak. Vezérszó: Törvényhatósági utak fenntartása érde­kében az államépitészeti hivatal és utbiztosok részére rendelt nyomtatványok árának fedezése. A törvényhatósági bizottságnak 1909. évi november hó 30-ik napján tartott közgyűlésén 670—1909. kgy. szám alatt hozott határozatát az 1901. évi XX. t.-cz. 33. §-a alapján a vármegyei hivatalos lap utján közlöm azzal, hogy a' hivatalos lap megjelenését követő 8-ik napon kihirdetettnek tekintetik és hogy az 1901. évi XX. t.-c. 6 §a értelmében ezen nyolcadik naptól szímitott 15 napon belül a vármegye alis­pánjánál előterjesztendő és a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez címzett felebbe­­zéssel támadható meg. Maros-Vásárhely, 1909. december 6. Alispán helyett: Dr. Bállá, főjegyző. Kivonat Maros-Torda vármegye törvényhatósági bizottságának 1909. november hó 30-án tartott őszi rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből. Szám : 670—909. kgy. Olvastatik idei 5690. sz. alatt a vármegye alispánjának következő jelentése: Tekintetes Törvényhatóság Bizottság! A helyi kir. államépitészeti hivatal f. évi január hó 12-én előterjesztést tett az iránt, hogy a közutak kezelése és fenntartása érdekében az utbiztosok és az állam­épitészeti hivatal számára szükéges nyomtatványoknak, a közúti költségvetés 11—2/6 rovata terhére való beszerzését engedélyezzem. Minthogy a közúti költségvetés II—2/6 rovatánál műszerek beszerzésére, javí­tására, nyomtatványok beszerzésére és árlejtési hirdetmények közzétételére úgy az 1909. mint az 1910. évre 1000—1000 korona hitel lett előirányozva s minthogy az előirányzás kifejezetten nyomtatványokra is szól, természetes, hogy az államépitészeti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék