Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1910 (11. évfolyam, 1-53. szám)

1910-01-06 / 1. szám

2 hivatal előterjesztésének eleget kellett tennem, annál is inkább, mert a törvényhatóság részéről az államépitészeti hivatal részére személyi és dologi kiadásokhoz való hozzá­járulásként fizetett összeg ezen célra fel nem használható, illetve helyesebben más kiadások fedezetére van lekötve, amit megerősít azon körülmény, hogy ha nem Így lenne, akkor a II—2iá rovatnál nyomta ványok címén hitel előirányozható nem is lehetne. Ezen alapon a nyomtatványokat el is készíttetem s az államépitészeti hiva­talhoz leadtam, A nyomtatványok 1254 korona 80 fillérbe kerültek, melyből 800 korona a folyó évi, a többi összeg pedig az 1910. évi költségvetés előirányzott hitelből fize­tendő ki. Megjegyzem, hogy a beszerzendő nyomtatványmennyiség előreláthatólag 5—6 évig is elegendő lesz s azon okból készíttettem egyszerre nagyobb mennyiséget mert kevesebb összegbe kerül mintha minden évben a nyomtatványokra nyomandó feliratok, vonalzások stb., újólag lettek volna a nyomdán kiszedendők. A marosvásárhelyi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség azonban a nyomtatványok árának kifizetésére vonatkozó utalvány rendeletet csak „rendeletre“ való utalványozással volt hajlandó feljegyezni. Tekintve, hogy a nyomdai számla feltétlenül ki volt egyenlítendő, illetve abból a folyó évre eső 800 korona s tekintve, hogy a költségvetési előirányzat szerint az említett 1000 korona világosan „nyomtatványok“ beszerzésére -is lett előirányozva,ez oknál íogva kénytelen voltam „rendeletre“ is kiutalni az esedékes 800 koronát. A számvevőség a „rendeletre“ történt utalványozásról jelentést tett a kereske­delemügyi miniszter úrhoz, ki is felvilágosító jelentéstétel végett leadta a számvevő­ség jelentését. Minthogy a törvényhatósági bizottság által az előbb jelzett módon megállapí­tott kö’tségvetés szolgált indító okul, a nyomtatványok beszerzésének szolgált alapú azután ezen „rendeletre“ történt utalványozásnak, felkérem szíveskedjék dönteni afelett, hogy ezen kiutalt összeg terheli-e a közúti költségvetés II—2/6 rovatánál elő­irányzott hitelt, illetve szíveskedjék intézkedésemet jóváhagyni. Maros-Vásárhely, 1909. november hó 14. Köllő s. k„ alispán. Határozat: A törvényhatósági bizottság mindenben magáévá teszi a vármegye alispánjának jelentésében felolvasott indokokat s maga részéről is kijelenti, hogy a közúti költség­­vetés II—2/6 rovatánál az alispárii jelentésben felsorolt címeken úgy az 1900. évre is előirányzott 1000—1000 korona hitelből kell a törvényhatósági közutak kezelésére és fenntartása érdekében szükséges nyomtatványok ára fedeztessék. Annál is inkább, mert nyomtatványok beszerzésére a költségvetésben hitel előirányozva nem is lett volna, különben indokolt. Éppen azért tudomásul veszi s jóváhagyja maga részéről az alispánnak a nyomtatványok beszerzésére és azok árának kifizetésére vonatkozólag tett intézkedését. Kmf. Kivonat hiteléül. Maros-Vásárhely, 1909. december hó. Márton, vm. aljegyző. Szám 5593— 1909. alisp. ; öt főszolgabírónak, Szászrégen város tanácsának és valamennyi községi elöljáróságnak. Vezérszó: Marosszéki iskola-alap 1908. évi számadása. A törvényhatósági bizottságnak 1909. évi november hó 30. napján tartott közgyűlésén a vezérszóban közölt tárgyban 904—1909. kgy. szám alatt hozott határozatát hatóságuk területén leendő kihirdetés céljából az alábbiakban közlöm. Maros-Vásárhely, 1909. december 4-én, alispán h.: dr. Bállá főjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék