Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1915 (16. évfolyam, 1-64. szám)

1915-01-07 / 1. szám

VÁRMEGYEI HIVATALOS LAP Előfizetési arak: Felelős szerkesztő: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egész évre. . 12 korona Márton Zsigmond vm. aljző Vármegyeház 1. emelet 48. szám Fél évre . .. . 6 korona Kiadja: A vármegye alispánja.Kéziratokat nem adunk vissza Megjelenik minden hét csütörtökjén, a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben I. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. Szám ad. 3842—1914. alisp. Hat főszolgabíró, Szászrégen város tanácsának és valamennyi községi elöljáróságnak. Vezérszó: Ebtartási szabályrendelet módosítása. A törvényhatósági bizottságnak 1914. évi október hó 30. napján tartott köz­gyűlésén 872—914. kgy. szám alatt hozott határozatát az 1901. évi XX. t.-c. 33. §-a alapján a vármegyei hivatalos lap utján közlöm azzal, hogy az a hivatalos lap megjelenését követő 8-ik napon kihirdettetnek tekintettetik és hogy az 1901. évi XX. t.-c. 6. §-a értelmében ezen 8-ik naptól számított 15 napon belül a vármegye alispánjánál előterjesztendő és a m. kir. belügyminiszterhez cimzendő felebbe­­zéssel támadható meg. Marosvásárhely, 1914 december 5-én. Alispán helyett: Dr Bállá főjegyző. KIVONAT Maros-Torda vármegye törvényhatósági bizottságának 1914 október hó 30-án tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből. Szám 872-914 kgy. Előadatik idei 3842. sz. alatt belügyminiszter ur 53511—914. II—a. rende­leté a vármegyei ebtartási szabályrendelet módosítása tárgyában. Határozat. A vármegye törvényhatósági bizottsága az ebtartási szabályrendeletet a m. kir. belügyminiszter urnák 53511—914. sz. alatt kiadott rendelete szerint a követke­zőleg módosítja, illetve állapítja meg: Ebtartási szabályrendelet. I. Az ebadó megállapítása, kivetése és beszedése. 1. §• A vármegye területén levő felesleges ebek számának csökkentése és ezzel a veszettség előfordulásának korlátozása érdekében az ebtartás adófizetés feltételéhez van kötve, mely kötelezettség az eb elválasztása napjától kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék