Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1915 (16. évfolyam, 1-64. szám)

1915-01-07 / 1. szám

2 — Adómentesen csupán a katonai, csendőrségi, vagy rendőrségi célokra szol­gáló beoktatott vagy beoktatás alatt álló ebek tarthatók. 2- §• Az ebadó évi összege: Haszon célra tartott eb után 2 korona. Kedvtelésből tartott kutya után 6 korona. Haszon célra tartott eb a házőrző-, pásztor-, teherhordó- és patkányirtó eb, amennyiben birtokossuk azokat ezen rendeltetésüknek megfelelő célra tényleg használja. Minden más eb, tehát mutatványos célra szolgáló eb és vadász eb is, kedv­telésből tartott ebnek tekintendő. Városok és azon községek belterületén, melyekben a közbiztonságról külön rendőri személyzet alkalmazásával gondoskodva van, a házőrző ebek is kedvtelés­ből tartott ebeknek minősitendők. Azon ebek, melyek kétféle célra ha ználtatnak. mindig a nagyobb adótétel alá eső használatuk szerint adóztatandók meg. Az ugyanezen célra (házőrzésre, vadászatra stb.) egynél nagyobb számban tartott minden további eb után az illető adótétel kétszeresen fizetendő. 3. §. Azon községre városra) nézve, amelynek területén a veszettségi esetek sű­rűbben fordulnak elő, az előző szakaszban megállapított adótételek törvényhatósági bizottsági határozattal a következő adóévtől kezdődő hatálylyal felemelhető. 4- §• Az adót az eb birtokossá tartozik fizetni, tekintet nélkül arra, hogy tulajdo­nossá annak vagy sem. 5. §• Az adóév jau. 1-én kezdődik és dec. 31-ig tart. Az adóév első felében szerzett vagy elválasztott eb után az évi adó egész összege, az adóév második felében szerzett vagy elválasztott eb után pedig az évi adó fele fizetendő. Az eb birtokossának változása esetén, az uj birtokos a birtokába jutott eb után az előirt adót minden esetben újból tartozik fizetni. Az ország valamely községében már megadóztatott eb, az ezen körülményt igazoló nyugta felmutatása esetén ugyanezen birtokos által más községben adófi­zetés nélkül tartható. Külföldön már megadóztatott eb után birtokossá az adót újból tartozik fizetni. Azon körülmény, hogy valamely eb elveszett, elhullott vagy kiirtatott, a már kive­tett adó fizetése alól nem mentesít és más ebnek adómentes tartására nem jogosít, 6. §. Az ebadó kivetése céljából minden eb birtokossá köteles a birtokában levő és ezen szabályrendelet értelmében adó alá vetendő ebet fajtájának, ivarának, ko­rának, színének, ismertető jelének és rendeltetésének megjelölésével saját kezűleg aláirt bejelentési lapon, A) minta (évenkint január 1 tői 31-ig a községi elöljáró­ságnál, községi vagy városi adóhivatalnál) bejelenteni Az elöljáróság (községi, városi adóhivatal) a bejelentés teljesítésére kijelölt időt, nyolc nappal megelőzőleg, hirdetmény utján vagy más szokásos módon az érdekelteknek tudomására hozni köteles. A bejelentés céljaira szükséges űrlapokat az elöljáróság (községi, városi adó­hivatal díjtalanul szolgáltatja ki. írni nem tudók a bejelentést az elöljáróság előtt szóval teszik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék