Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1917 (18. évfolyam, 1-56. szám)

1917-01-04 / 1. szám

— 2 váta fürdő és a havasbirtok éidekei szempontjából is, fölötte kívánatosnak véltem, ha ö császári és királyi Fenségét megnyernöt a mi területünk kibérelésére. Ép ezért mielőtt a versenytárgyalási hirdetményt kibocsátiotam volna, folyó évi julius hó 30- án L bits Adolf jószágkormányzó Öméltóságának figyelmét felhívtam a székhavasi vadászterületre, a ki folyó évi augusztus 5-én a kővetkező tavirali választ küldötte : Köllö Ignác alispán ur őnagysága Marosvásárhely. Ö császári és kir. Fensége József főherceg ur nevében hálás köszönettel vettem szives levelét, melyet utánnam küldve ma kaptam kézhez. Egyidejűleg iratok Szádeezky erdötanácsos urnák — aki a görgényi megbízottunk — vélemény adás végett, mert éppen nem ismerem az ottani viszonyokat, de kijelenthetem, ha erős szarvasok vannak, hogy 0 császári és királyi Fensége köszönettel reflektál Nagysá­god szives ajánlatara Libits. Folyó évi augusztus 10-én ugyancsak Libits Adolf Öméltóságától a kővetkező távirati választ nyertem: Köllö Ignác alispán urnák Marosvásárhely. Miu!án Szádeezky erdötanácsos csak pár nap múlva tér vissza Bad-Hallból, addig pedig Nagyságodnak a vadászbérletre végleges választ nem adhatok, kérek türelmet, de ha netán várakozni nem lehetne, kötelező Ígéretet még ma nem tehe­tek. Libits, udvari tanácsos. Eme táviratra azt válaszoltam még az nap, hogy a végleges elhatározásra türelemmel várok s igy a versenytárgyalási hirdetmény kiadását függőben tartottam. A végleges választ folyó évi augusztus 26-án kaptam meg a következőkben : József főherceg Ö császári és királyi Fensége Központi Jószágigazgatósága Budapest, IV., Eskü ut 6 sz. 999 — 205. sz. 1916. Nagyságos Alispán Ur! Visszatérve Nagyságod folyó évi julius hó 31-én kelt nb. soraira, van sze­rencsém tisztelettel tudatni, hogy a szovátai vadászati bérlet ügyében ma vettem Ö császári és királyi Fen égé József főherceg ur magas elhatározását, mely szerint 0 császári és királyi Fensége, tekintettel a mar bérbe vett rragykiterjedésü görgényi vadászterületre, a szovátait bérbe venni nem óhajtja, mert a két terület Ö császári és királyi Fenségének már sok lenne Egyben Ö császári és királyi Fensége megbízni méltóztatott, hogy Nagyságod figyelméért legmagasabb köszönetét fejezzem ki Nagyságodnak. Fogadja Nagyságod kiváló tiszteletem nyilvánítását, amellyel maradok igaz hive : Libits. Az ügy ezen a stádiumában ért n román orvtámadis. melyben havasainkat az ellenség elözönlődé s igy a versenytárgyalási hirdetményt közzétenni — előre tudva az eredménytelenséget — illuzor usnak tartottam. Midőn eme körülményt a Tekintetes Törvényhatósági Közgyűlésnek tisztelet­tel bejelentem, egyúttal javasolom, hogy a 119—1916. kgy. sz. határozatot részben úgy méltóztassék módosítani, hogy a tiz évi bérleti időtartam kezdetét ne 1917. ja­nuár 1-én vegye, h^nem 1917. évi augusztus hó 1-cn. Marosvásárhely, 1916. december 11 én. Köllö s. k., alispán. Határozat: Maros-Torda vármegye törvényhatósági bizottsága, mint Ösmarosszék 127 községe egyeteme, illetve közönsége tulajdonát képező szovátai havasbirtok rendel­\

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék