Maros-Torda Vármegyei Hivatalos Lap, 1918 (19. évfolyam, 1-53. szám)

1918-01-03 / 1. szám

mureş TI RGU-MUREŞ Iktató szám__________ Érk 191_év _____________ XIX. évfolyam. 1. szám Maros-Vásárhely, 1918. január 3. VÁRMEGYEI HIVATALOS LAP Előfizetési árak: Felelős szerkesztő: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egész évre. . 12 korona Dr. Bállá Aladár vm. főjző Vármegyeház 1. emelet 48. szám Fél évre . .. . 6 korona Kiadja: A vármegye alispánja.Kéziratokat nem adunk vissza Megjelenik minden hét csütörtökjén, a kiadásra kerülő hivatalos közleményeknek megfelelő terjedelemben I. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. II. További- intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. Szám; 335 917. alisp. Hat fős» olgabfrcnatr, Szászrégen város polgármesterének, és valamennyi községi elöljáróságnak. Vezérszó: Sertéshizlalás nyilvántartásáról és ellenőr­zéséről szóló 140000—917. O. K. H. ren­delet végrehajtása. \z Országos közel el mezési hivatalt vezető m. kir. miniszter urnák a vezér­szóba zölt tárgyban 146678-917. szám alatt kibocsátott rendeletét tudomásvétel és met t lelő azonnali pontos és szigorú végrehajtás végett az alábbiakban közlöm. Marosvásárhely, 1917. december 24-én. Alispán helyett: Dr. Bállá főjegyző. A 140 000 917. O. K. H számú rendelet a helyi hatóságokat bízza mega háztartási, gazdasági és közfogyasztási célokra hizlalt sertések nyilvántartásával s a hizlalások ellenőrzésével. Tekintettel a feladatok halaszthatatlan sürgősségére, felhívom alispán urat, utasítsa a xözségi elöljáróságokat (x. t. városokat), hogy a) a kérdéses rendeletet a sertés hizlalás feltételei és a hizlalás engedélye­zése müli eljárás tárgyában kiadott 3658—917. M. E. számú rendelet nyomán be­ható nulmányozzák s pontosan hajtsák végre; o) egyék mindkét rendeletét, amennyiben ez még meg nem történt volna, a le r.i.dtebb módon közhírré; ej a közzététel keretében figyelmeztessék a közfogyasztási célra hizlalókat, hogy a hizlalni engedélyezett sertéseket a beállítás után, mint 3658—917. M. E. számú rendelet 9 §-a értelmében az O. K. H kizárólagos rendelkezésére lekötötteket, sem el nem idegenithetik, sem a hizlalás! telepről máshová előzetes engedély nél­kül el nem szállíthatják, sem pedig azokat előzetes engedély nélkül — a kény­­' szer vágás esetét kivéve — le nem vághatják, avagy a hizlalásból ki nem vonhat­ják. hogy a hizlalás befejezte felől a tervezett átadást legalább 14 nappal megelő-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék