Maros-Torda Vármegye Hivatalos Lapja, 1943 (22. évfolyam, 1-32. szám)

1943-01-01 / 1. szám

28197 XXli. évfolyam. 1 szám. 'm Iipos-Tirii o r 10CÜMEHTAFE Varmegye ELŐFIZETÉSI AR s Egész évre hatóságok és hatósági közegek részére 34 pengő, magánosok részére 12 pengő. Felelős szerkesztő: Dr. vitéz JÁVOR ERNŐ várm. főjegyző. Helyettes szerkesztő: Dr. PETŐ MÓZES várm. aljegyző. Kiadja : Maros-Torda vármegye törvényhatósága. Szerkesztőség és kiadóhiyatal: Marosvásárhely, Vármegye­­háza, I. em. 32. a. Közlemények a szerkesztőhöz küldendők. MEGJELENIK RENDSZERÍNT HAVONTA KÉTSZER. ÉS PEDIG MINDEN HÓ i és 15. NAPJÁN vfciaa> vm;;: . iSn ' ■ - gaBBBBMMIfcMmMá———— I. Vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok. A th, közúti költségvetés egyes rovatain hitelátruházás utján hitelbiztositása. Kelt Maros Torda vármegye közigazgatási bi­zottsága útügyi albizottságának Marosvásár­helyen, 1942. évi december hó 12. napján tar­tott rendes havi ülésében-1943/kb./utiigyi alb. 1942, A vármegye Alispánja bejelenti, hogy az 1942. évi közúti költségvetésben biztosított és a törvényhatóság kezelésébe felvett közutak munkálatainak végrehajtása során felmerült annak szükségessége, hogy a munkálatok kö­zül egyes munkák az előirányzottnál nagyobb terjedelemben és költséggel, más munkák vi­szont kisebb költséggel hajtassanak végre. Éspedig : I. a 455. sz. Marosvásárhely—székely­udvarhelyi főközlekedési th. közút helyreállítá­sánál oly munkálatok szükségessége merült fel, melyek végrehajtására a m. kir. Keres­kedelem- és Közlekedésügyi Miniszter Ur 1)887/1942 XI. sz. rendelete alapján 1941. évi költségvetési évről a folyó évre áthozott hite­lek kimutatásának 2. sorszáma alatt felvett 39.615.75 P hitel nem volt elegendő. Tekin­tettel arra, hogy a szóbanforgó főközlekedési közúton vasutpótló autóbusz forgalom bonyo­lódik le és igy a szóbanforgó közút sürgős helyreállításához elsőrendű közlekedési és közgazdasági érdekek fűződnek, a folyó évi közúti költségvetés III—4/b. rovata alatt hen­­gerelési munkálatokra biztosított 80.000 P hi­telből a Szovát i-fürdőtelepre vezető ut 9615.75 P-t kitevő helyreállítási költségeinek levonása után fennmaradó 70.384.25 P összeg a 455. sz. Marosvásárhely—székelyudvarhelyi főközleke­dési th. közút helyreállítására volt fordítandó. A szóbanforgó közút minden egyéb helyre­­állítási munkánál sürgősebb karb.shelyezési munkálataihoz a folyó évben még elvégezendő kőanyag szállítása céljára még 20 000 P hitelre van szükség. aMH 2. A folyó évi közúti költségvetés III—I/b rovatán segéd napszámosok bérére biztosított 182.800 P h tel egyrészt a kezelésbe vett közutakon szükségessé vált fokozottabb fenn­tartási munkák miatt, másrészt pedig a korán bekövetkezett havazás okozta hóeltakaritási munkálatok miatt a folyó költségvetési év végéig nem lett elegendő. A szóbanlévő költ­ségvetési rovaton a még ezután végzendő munkálatok költségei előreláthatólag 15.000 P túllépést fognak eredményezni. 3. A folyó évi közúti költségvetés III.-6 rovatán uttesttartozékok pótlására és fenntar­tására biztosított 10.000 P hitellel szemben az eddig elvégzett, valamint a folyó év vé­gé.g még végzendő munkálatok költsége ösz­­szesen 11.000 P-t fog kitenni. Javasolja az alispán, hogy az imént is­merteteti és a közúti költségvetés vonatkozó rovatain ezidőszerint fedezetet nem találó többlet-költségek hitelátruházás utján az aláb­biak szerint biztosíttassanak: Éspedig 1. tétel alatti 90.384 P 25 f szükséglet kielégi'ésére : a) A folyó évi közúti költségvetés 111-4/b rovatán heugerlési munkálatokra felvett 80.000 P hitelből . . . 70.384,25 P b) A mult évről a folyó évre áthozott hitelek kimuta­tásának 5. sorszáma alatt a Nyárádszereda — havadtői th. közút járhatóvá tételére bizto­sított 5000 P hitelből. . 5.000, — P c) Ugyanezen kimutatás 8. sorszáma alatt a Nagyernye­­nyárádremetei th. közút hely­reállítására áthozott 17.633-57 P hitelből . . . 10.000— P d) Ugyanezen kimutatás 9, sorszáma alatt a Marosvásár­hely—mezőmadarasi th. közút helyreállítására biztosított 19.768.88 P hitelből , . 5.000 — P Összesen : 90.384'25 P

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék