Maros-Torda Vármegye Hivatalos Lapja, 1944 (23. évfolyam, 1-18. szám)

1944-01-01 / 1. szám

} ti' , XXlll. évfolyam. 1. szám ■ Marosvásárl(e$Üf !Í9‘44;-:. jáhhár M fa* I ffflhn; 1 1 iiRGt -N',*f : MAROS TÖRD Am- V JS 3 Ms Gr YE~ HIVATALOS LAPJA------------------------------------------——r ---------------------— n rSciTírTI7CT ád . I Felelős szerkesztő : il Äs kiadóhivatal : ELŐFIZETÉSI ÁR : Felelős szerkesztő : Dr. vitéz Jávor Ernő Szerkesztőség és kiadóhivatal ; Egész évre hatóságok és várm. főjegyző Marosvásárhely, Vármegye­hatósági közegek részére V Helyettes szerkesztő; háza, I. em. 32. a. pengő, magánosok ré^ere Dr. Pető Mózes várm. aljegyző Közlemények a szerkesztőhöz 12 periem Kiadja : Maros-Torda vármegye törvényhatósága küldendők. t^'N IK RENDSZERINT HAVONTA KÉTSZER, ÉSPED13 MINDEN HÓ 1. és J5. NAPJÁN Törvényhatósági élet. Maros-Torda vármegye törvényhatósági bizottságának 1943. évi december hó 14-i közgyűlése A törvényhatósági bizottság a várme­gyeháza nagytermében 1Í143. évi december hó 14-én rendes közgyűlést taáott. A közgyűlést Miké László főispán a „Magyar Hiszekegy'“ elmondása után a kö­vetkező beszéddel nyitotta meg: — Talán véletlen játéka a sorsnak, — az ősz a mi életünkben fordulópontot jelent, — nemzeti létünknek mérföldkövei az őszi napok útját szegélyezik. Ezelőtt 25 évvel az őszirózsás forradalom hazug káprázatában omlott össze ^agyarország, három éve, szelíd őszi napsugárban ünnepeltük a felsza­badulás felejthetetlen napjait, november vé.gén múlott három éve annak, hogy a pol­gári közi""*natá$ Észak-Erdély terűteténmeg­'rpzpot1 A.roi, Uaţâ­közéletnek is voltak feladatai az elmúlt bá­rom évben. Szeretünk beszélni arról, hogy a megszállás évei sok értéket termeltek ki és erősítettek meg az erdélyi magyarságban. —­­Egyszerűbb, de áldozatosabb élet, összetartás, felekezeti béke, társadalmi válaszfalak lebom­lása. — úgy hisszük, ezek a tényezők jelle­mezték a kisebbségi életet. Van-e az uj ma­gyar közéletnek nemesítő, nevelő hatása, nő­nek. erősödnek, csiszolódnak-e értékeink, vagy pedig romlanak? A három év előtt új­jászületett magyar közéletnek nagy feladata van Erdély földjén, — nevelő és nem félre­nevelő feladata. Ha végig nézünk az ifjú le­venték során, örömmel állapíthatjuk meg — milyen más ez a fiatalság ma — fegyelme Reá’".

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék