Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 29. kötet, 1911.

LŐRENTHEY IMRE: Ujabb adatok Budapest környéke harmadidőszaki üledékének geologiájához

12(í LŐRENTHEY IMRE. itt Kisszentmihályon a fajilag is meghatározható 15 fajból csak a csillaggal jelölt 7 oligocén faj van, míg a többi a miocénbe is fölnyúlik. 3. Újabb adatok az alsó-mediterrán kifejlődéséhez és elterjedéséhez. «A rákosszentmihályi Sashalom kavicsainak koráról» írott értekezésemben kimutattam, hogy a SZABÓ JÓZSEF'1 nyomán SCHMIDT SÁNDOR-ÍÓI2 is pleistocénnek vett, Budapest geologiai térkópén pedig levantei mastodonos-kavicsként föltűntetett e környékbeli kavicsok és konglomerátumok alsómediterrániak s hogy Rákosszentmihály község kútjainak tanúsága szerint az alsómediterrán a kövületei alapján több helyen kimutatható. E munkám megjelenése óta számos újabb mesterséges föl­tárás arról győzött meg, hogy Rákosszentmihály, Czinkota és Csömör környékén sokkal nagyobb az alsó-mediterrán elterjedése, mint azt eddig tudtuk, kifejlődését illetőleg pedig sokkal válto­zatosabb. E képződmény elterjedését illetőleg az eddigi irodalom és a térképek nyomán csak annyit tudunk, hogy e képződmény há­rom egymással össze nem függő szigetként van kiképződve, egyik Czinkotától ENy-ra, a másik Mátyásföldtől E-ra a Sós­patak bal partján, a harmadik pedig a tőlem ismertetett rákos­szentmihályi dombvidékben van meg. ÜLAVÁcs-nak szóbanforgó munkája természetszerűleg e három előfordulási hely közül csak a két elsőt említi, minthogy az 1893 után e vidékről megjelent irodalmat nem ismeri s így a burdigaleni emeletnek rákos­szentmiliályi előfordulásáról sem tud, bár a térképét az én mun­kám értelmében készítette. A czinkotai föltárások közül a legkevésbbé szemléltető a falutól északnyugatra, az országút és a tó között lévő partoldal a régebbi vályogvető gödrökkel. Itt a pannon üledékek alatt, részben pedig a már jórészt elhordott pannon rétegek helyén 1 Göd környéke forrásainak geologiai és liydrografiai viszonyai. (Értekezések a térin, tudományok köréből. XVII. köt. 20. J. 1887.) 2 Czinkota geologiai viszonyairól. (Földtani Közlöny. XXIII. köt. 341. 1. 1893.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék