Medgyesi Ujság, 1908 (4. évfolyam, 1-40. szám)

1908-03-22 / 1. szám

2 190H. március 22. bölcsesége modern, megbízható, irigylésre méltó tűzoltóságot nevelt városunknak. Schneider tűzoltó-parancsnok egyike Erdély leghosszabb gyakorlattal biró szakemberei­nek s habár több Ízben próbálták meg kö­rünkből Szebenbe, vagy Brassóba ragadni el, mindannyiszor hü maradt városunkhoz, a mely hálával és köszönettel adózhatik a derék férfiúnak. Az ünnepség 14- én este fél kilenc órakor vette kezdetét. A tűzoltóság és diákság nagy menettől kisérve a tűzoltó toronytól hosszú fáklyasorral vonult a fa­téren levő tornacsarnok elé, Schneider tanár lakásához. Az első üdvözlés a dalárda szép, tiszta, alkalmi dala volt, a mely után Sturm János városi főjegyző lelkes beszédet intézett a város és a tűzoltóság nevében a parancs­nokhoz. Meghatóban köszönte meg az ovációt Schneider. Nem a közönségnek kell őt ünnepelnie, úgymond, hanem ő neki a város közönségét, amelynek együttműködé­sével sikerrel koronázta az ő fáradságos munkáját. Sikereinek és a medgyesi tűzoltó­ság fejlettségében nagy részes a közönség, a város hivatalos körei, a melyek helyet adtak és diadalra vezették mindenkoron az ő uj eszméit. Ezután a fáklyásmenet a tüzoltózenekar hangjai mellett bejárta a város főutcáit és eloszlott. Másnap 15-én délután a „Szöllő“ dísz­termében ünnepi közgyűlés volt. Ezen Theil Frigyes polgármester a város nevében há­láját fejezte ki az ünnepeltnek és aranyérmet és 300 kor. jutalmat nyújtott át neki. ifjabb Buresch János tűzoltó-parancsnok helyettes a tűzoltóság nevébeu egy művészi kivitelű kehellyel ajándékozta meg a főparancsnokot. Ezt követöleg műsoros estély volt a nagy­teremben. Mi a magunk részéről őszintén kívánjuk, hogy Schneider tűzoltó-parancsnok ép ily dicsőséggel töltse be városunk hasznára fontos hivatásá az uj huszonöt esztendőben is. Egyletek. A zeneegylet. A medgyesi zeneegylet, a mely művészi tökéletességének már any nyiszor adta tanujelét szorgalmas próbákat folytat a „Denevér“ című népszerű operettből. Ezt a daljátékot már karácsonykor szándé­kozták előadni, azonban akkor a betanulással még nem voltak teljesen elkészülve. Most kitaláltam? És nemde Giulio Alberti okozza e könnyeket? — Hogy’ tudod? — kiáltott Lucietta elcsodálkozva. Úgy örült, hogy szive végre megkönnyebbülhetett, hogy a jó nagyanyó­­nak, a ki érzéseiben olyan fiatal volt, mint egy húszéves lány, elmesélhette szenvedéseit — Hát azt hitted, államtitok a ti sze­relmetek? Igazán érdekesekvagytokti lányok! Elpirultok, ha egy bizonyos ifjúval találkoztok, reszkettek, ha beszéltek vele, csodás szem­mel nézitek meg, és azt hiszitek, hogy e szemek az ő kedvéért vannak a világon. A hol ő nincs jelen, unatkoztok, és aztán meglepődtök . . . Különben is, ha már be­szélhetek veled erről, hát mondhatom, hogy az a suhanc nem érdemli ám meg a köny­­nyeidet. Hisz piperköc, léha fráter az a fickó. Hidd el, legjobban teszed, ha másikra gon­dolsz. — De nagyanya, édes nagyanya, én szeretem őt! — Azt csak hiszed. — Ö is szeretett engem. MEDGYESI ÚJSÁG. gyed, négykor Medgycsrc érkező személy­­vonalhoz. Az uj vonatok által azon kel­lemes helyzetbe jut közönségünk, hogy a fürdő-idény alatt nem mint eddig éjjel, hanem este fél hét órakor érkezhetik haza Vízaknáról Nem lesz polgári iskola. Értesülünk, hogy a közoktatásügyi miniszter végleg döntött a sokat hangoztatott Medgyesen felállítandó állami polgári iskola ügyében. A lesújtó válasz úgy hangzik, hogy mivel a város nem hajlandó az építés érdekében a legkisebb áldozatot is meghozni, a mi­niszter véglegesen elejti az iskola létesíté­sének tervét. Városi építkezések. A száraz tavaszi idő beállta óta a városi kórház építő vál­lalkozói újra munkához láttak. Jelenleg a középső főpavilont emelik fel s az építési idő alatt az összes betegek a fertőző bete­gek e célra berendezett pavilonjában nyertek elhelyezést. — A városi mérnöki hivatal a „Szöllő“ szálloda nagytermének átalakítása tervein dolgozik, ugyanis a közönség régi óhajának engedve a város a báltermet uj feljárók, mellékhelyiségek és egy állandó színpaddal látja el. Háziipari tanfolyam Nagyseiyken. Mint értesülünk a földmivelésügyi miniszter kilátásba helyezett Nagyselyk község részére 1000 koronányi államsegélyt, a mellyel a községben már kihalt, egykor azonban mű­vészi tökélyt elért szövészeti ipar lenne fellendítendő. Mérhetetlen az a gazdasági előny, a mi ezáltal Nagyselyk község és vidékének népére hárulna s igazán áldásos munka volna e csekély pénzen a szövő tan­folyam felállítása, a mely a mellett, hogy uj keresetforrást nyújt a népnek, nagyobbfoku inteligensiára és gondolkozni tudásra nevelné őt. A járási főszolgabíró részletes tervben szakszerűen fejtette ki, a mint azt a miniszter is kívánta, az államsegély mikénti felhasz­nálásának módozatait s azt hisszük, ennek nyomán most már a miniszter sem fog el­zárkózni ígéretének beváltása elől. Így talán már az ősszel felállítják a szövészeti tan­folyamot Nagyseiyken. A hídmérleg átvétele. A kereskedők által régen óhajtott vasúti hídmérleg elké­szülvén, az államvasutak igazgatósága azt 19-én vette át és adta a forgalomnak hiva- I talosan. Az átvevő és felülvizsgáló bizottság­­tagjai Szabó József gyári igazgató, Dalmady Győző mérnök és Pozsony Imre ellenőr voltak. — Azt csak hitted lányom! — Ugyan mivel bizonyította? — Ah, annyiszor mondta! — Nem bizonyíték az még, kedvesem. Látod, könnyeid is rácáfolnak. Légy erős, drága gyermekem, Giulio Alberti nem szeret téged. Bizonyára maga sem volt tisztában vele, a mikor mondta. Épen azért kell, hogy méltóbb férfi után láss. Keresned és akarnod kell az igazit. Szép vagy, jó vagy, őrizd meg szerelmedet egy hü lélek számára. Azért kell még egynéhányszor sírnod! De nincs ostobább dolog, mint olyan emberért sírni, a ki nem szeret. Figyelmesen hallgatta Lucietta a nagy­mama szavait, aztán óvatosan kigombolta ruhájának két gombját és egy levélkét hú­zott elő. Ez ismét alkalmat adott arra, hogy szép szemeit sós könnyekben fürössze. — Hadd csak, nagyanya, el lehet fe­ledni azt az embert, a ki igy ir: „Mint a világitó torony, mint a ragyogó csillag, mint i a legszentebb eszmény lesz neved, ó Lucia, vezérem a legnemesebb célokhoz“. Hát kö- | zönséges, semmitmondó szavak ezek? mondd nagyanyó? — Nem. Nem éppen közönségesnek, de mégis csak szavak. — Halld csak, hogy ir tovább: „Sold sem merném mondani, hogy szeretlek, ha szerelmem nem volna összekötve jövő remé­nyemmel, ha nem volnál magad a tisztaság, magad a szentség!“ — Szavak, bizony csak szavak, semmi más! — Gondolod tán, hogy Giulio hazudott, mikor ezt irta? — Lehet, hogy nem hazudott. De bi­zony szomorú dolog, hogy e sok szép szó akkor is megmarad, ha az érzelem, mely sugalta ezeket, régen meghalt már! E szavaknál a nagyanya gondolatokba merült és nem szólt egy szót sem. Arca, mely máskor oly vidám volt, sötét lett. Nehány pillanatig némán hallgatott, aztán fölkelt és meghagyta a lánynak, hogy várjon, mig visszajön. Mikor ismét a szobába lépett, kezében minden valósziniiség szerint husvét másod­napján fogják a darabot bemutatni és már előre nagy az érdeklődés közönség körében. A vadászegylet körülbelül egy hó óta uj saját helyiséggel rendelkezik. Eddig tudniillik a „Lövész“ szálló egyik külön helyiségében tartották a heti összejöveteleket és a gyűléseket. Újabban a német kaszinó épületében külön szobát bocsátott az egylet rendelkezésére, a melyet kényelemmel és ízléssel rendeztek be s a tagjai valóságos örömmel gyülekeznek ott hetenként össze. Lapunk jövő száma, mely 29-én jelenik meg 6 oldalra fog terhelni. E számhoz csatoljuk az előfizetésre szolgáló postautal­ványokat. Városi közgyűlés. A városi képviselő testület 12-én tartotta rendes havi közgyű­lését. A gyűlés egyetlen tárgya a városi malomgát felemelése ellen Caspari Frigyes szöllöbirtokos által beadott felebbezésre hozott megyei véghatározat volt, a mely azt rendeli, hogy a malomgát egy méterrel mélyebbre vágassék le. Rovancsolás. Jekely Károly segesvári pénzügyi számtanácsos 19-étől 21-éig pénz­tárvizsgálatot tartott a helybeli adóhivatalnál. Iskolalátogatás. Benedek Mihály se­gesvári állami elemi iskolai igazgató, mos­tanság kinevezett felekezeli iskolai látogató e hó 16-ától kezdte meg a medgyesi járás nehány községe felekezeti iskoláinak láto­gatását. A hét végén a szentágotai járás községeit járta be. Az uj vonatok. Most már egészen bizonyos, hogy május elsejétől kezdődőleg négy uj személyszállító vonat fog Budapest és Brassó között közlekedni. Két gyors­vonat a 603. és 604. számú, a melynek ta­lálkozása Medgyesen lesz a régi 601. és 602. számú gyorsvonattal. Ezenkívül lesz két uj személyvonat 511. és 512. számmal, a melyek csak Budapest és Segesvár között fognak közlekedni. Mindennapi személy­szállításra lesz berendezve az eddig csak csütörtökön közlekedett úgynevezett zöld­séges vonat is, a melynek menete Tövis és Segesvár közt lesz. Végül Nagyszebenből naponként indulni fog egy vonat, a mely­nek csatlakozása lesz a délután háromne-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék