Katolikus főgimnázium, Mezőkövesd, 1927

V. o. t. a természet szépségét, a madarak és fák jelentőségét fejtegető előadása, Martinkó András IV. o. t. szavalata és ének szerepelt. d) Május 22-én a IV. oszt. Répászky Tivadar tanárral Bogács kör­nyékére rándult ki, hogy a fiatal harmadkori vulkanikus és üledékes kép­ződmények települési viszonyait és kőzettani alkotását tanulmányozza. e) Május 28-án a VI. osztály önként jelentkezett tanulói Répászky Tivadar tanár vezetésével a csonka haza legmagasabb pontját, az 1010 m Kékest mászták meg. f) Mezőkövesd közvetlen környékének diluviális képződményekből álló altataját 1 — 1 órás kiránduláson tanulmányozta a IV. és VI.­­. a kavicsos feltárásain. A tanév végén, az összefoglalások és az évzáró között tervezett öt napos balatoni kirándulást a jelentkező tanulók csekély száma miatt nem tartottuk meg. 9. Ifjúsági egyesületek, a) Az intézeti Mikes önképzőkör rendes tagjai a VII. és Vili. osztály, pártoló tagjai az V. és VI. osztály tanulói voltak. A kör október 2-án alakult meg 39 rendes és 56 pártoló taggal. A kör vezetője Peczina Endre tanár, ifjúsági elnöke Abkarovits Endre VIII. o. tanuló volt. Az önképzőkör április végéig minden második vasárnap tartotta üléseit. Az ülések száma : 9 rendes és 1 díszülés már­cius 15-ének megünneplésére. Az önképzőköri rendes gyűlések tárgy­­sorozatán 6 értekezés, 4 beszéd, 3 novella, 4 vers, 14 szavalat, 4 verseny­felolvasás szerepelt. —■ A díszülés keretében lefolyt, szépen sikerült márciusi ünnepély alkalmával a mezőkövesdi társadalom különböző ré­tegeiből való nagyszámú közönség zsúfolásig megtöltötte az intézeti tornatermet. A változatos műsoron több szavalat, ének, egy beszéd és egy színmű szerepelt. A beszédet Zsóry György Vili o. tanuló mon­dotta. Különösen nagy sikert aratott Kovács Lajos „Petőfi“ című alkalmi, egyfelvonásos színművének előadása. A darab szereposztása : Petőfi Sándor—Kléri János VII. o. tanuló; Krupecz—Erdődy Miklós VII. o. t.; Szalay—Erdős Béla VI. o. t.; Placky—Ilosvay Gusztáv VII. o. t.; Kovácsi—Wimmerth Győző VI. o. t.; Dömök—Dvortsák Zoltán VIII. o. t.; Szeberényi—Kiss József VI. o. t.; Proszperinyi—Kobulniczky Emil VI. o. t.; líceumi pedellus—Lenkey Dezső VIIi. o. t.; Jankó—Nagy Gáspár VI. o. t.; Petrovicsné—Gál Béla VIII. o. t. ; kocsis—Csirmaz István VI. o. t. b) A kath. ifjúság vallásos nevelésében hathatósan közreműködött az intézeti Mária Kongregáció, melynek prézese Szentgyörgyi József hittanár, prefektusa Abkarovits Endre VIII. o. tanuló volt. A kongregáció tagjai havonként legalább egyszer járultak a szentségekhez, gyűjtöttek bélyegeket a missziók céljaira, járatták a Zászlónk, Mária Kongregáció, Magyar Kultúra, Négergyermek, Afrikai Visszhang, az erdélyi Jó Barát, Kath. Világmisszió, Kis Hitterjesztő, Örömkiadás és a Vox Academica című­­lapokat. A kongregáció tevékenységének egyik külsőleg legszebb megnyilat­kozása az ünnepi gyűlés volt, amelyet az összes mezőkövesdi kongre­gációk bevonásával dec. 8-án rendezett az intézetben. Ezen alkalommal az ünnepi beszédet Szentgyörgyi József hittanár, a kongregáció prézese mondotta. — A katholikus missziók ügyének erkölcsi és anyagi támo­gatására, valamint a missziós gondolatnak az ifjúság körében való

Next