Mindenes Gyűjtemény 5. (Komárom, 1791)

Chronologia, vagy idő-mérték

tudott ? a’ mellyről amaz Allát vérben te­­rel’zte Nagy Sándor, még mikor az Indu­lok között járt is , se­nmi hírt nem vett volt, és a’ melly, mintha egészen más Vi­lág lett volna , a’ Persáknak , Görögök­nek ’s csak nem egész Állának változásaik­­ban semmi részt nem vett volt. Ez az Új- Világhoz hasonló Ország, a’ melly a­ Tu­dományokat ’s tisztességes Mesterségeket gyakorlotta, szép Törvények által igazgatott, és a’ maga igazgatásának módját számos esztendőkig fel­tartotta , ez az Ország mon­dom volt China Birodalma. Úgy látszott, hogy semminek híjjával sem volt ez az Or­szág , hanem csak annak , hogy a’ Keresz­­tyén Vallás el nem jutott volt hozzá; mert így leg­tanúlttabb ’s leg­ ki-pallérozottabb volna talán most a’ földnek színén. CHRONOLÓGIA, vagy IDŐ-MÉ­RT­ÉK. A* Históriának két Vezérjei közzül eggyik a* Chronológia , vagy Idő - mérték , mellyek tőle el­várhatatlanok. De ez a* Chronológia te­ljes minden felől szúró tör­vésekkel, úgy hogy kevésén kívánkoznak vele barátkozni. Ritkán élik­­ meg , hogy valaki ennek alkalmatlanságait el­szenvedje; kivált o­lyan dolgokban, me­lyek éppen nem főben­­ járók. £ 4 ' 4*

Next