Református gimnázium, Miskolc, 1926

VIII. mény). Kitűnő dicséretben részesült 6 munka; szerzőik: Csiszár Géza VIII. o. t. (2 költemény), Weiszer Elek VII. o. t. (novella), Zongor Zoltán VII. o. t. (2 költemény és 1 értekezés). Középfokú dicséretben részesült 9 munka (3 értekezés, 6 költemény) és buz­dító dicséretben 2 költemény. A vitaüléseken kívül is 5 szabadelőadást tartottak a tanulók irodalmi, történeti és művészettörténeti kérdésekről. Valamennyien buzgó készültségről és ügyes előadói készségről tanúskodtak (Mal­mos László VIII. o. t., Puky Ferenc VIII. o. t., Csekme László VII. o. t., Glück Pál VII. o. t. és Várady Dénes VII. o. t.). A beérkezett munkákat a kör tagjai vagy írásban, vagy szó­beli előadásban bírálták meg. Az Írásbeli bírálatok közül ktűnő dicséretet nyert 4 bírálat.; szerzőik: Puky Ferenc VIII. o. t. (3) és Nyomárkay Gyula VII. o. t. (1). Középfokú dicséretet nyert 3 tanulónak 1—1 bírálata. — A szóbeli bírálat terén legnagyobb szorgalmat fejtettek ki: Mező László és Rózsa Gyula VII. o. tanu­lók; szorgalmasan bíráltak még: Balázs Csaba VIII. o. t., Malmos László VIII. o. t., Glück Pál, Nyomárkay Gyula, Várady Dénes, Zongor Zoltán és Weiszer Elek VII. o. tanulók. Az önképzőkör ülésein elhangzott 40 szavalat, melyek közül jegyzőkönyvi dicséretet nyert Dávid Árpád VIII. o. t. 3 szavalata, valamint Mező László VIII. o., Nagy Kálmán VIII. o. és Csekme László VII. o. tanulóknak 1—1 szavalata. Kitűnő dicséretben ré­szesültek szavalataikkal Mező László VIII. o. t. (3), Csekme László VII. o. t. (2), Nyomárkay Gyula VII. o. t. (1) és Hevessy János VI. o. t. (1). A 18 rendes ülésen kívül tartott a kör egy diszülést is, ame­lyen a halhatatlan kálvinista diákpróféta, Csokonai Vitéz Mihály emlékének kivánt áldozni. — Ez ünnepélyes ülésen a tanárelnök megnyitó beszéde és Száraz Ernő VIII. o. t., titkár felolvasása méltatták Csokonai költői nagyságát és jelentőségét. Szavalatok, ének- és zeneszámok is emelték ez ünnepélyes díszülés hangula­tosságát. Tevékeny rész­t vett a kör az összes iskolai ünnepélyek ren­dezésében is. Ezenkívül megtartotta a kör szokásos évzáró ünnepélyét is, amelyen kihirdettetett, az alapítólevél rendelkezésének megfelelő módon a Soltész Nagy Ida-alapítvány pályázati eredménye; itt mutatta be az ifjúsági énekkar azokat a darabokat, amelyekkel a május havában Budapesten tartott középiskolai országos dalos­versenyen díjat nyert. Száraz Ernő VIII. o. 1., titkár kormály.

Next