Miskolczi Estilap, 1914. április (23. évfolyam, 74-98. szám)

1914-04-21 / 90. szám

1914 április 21. MI SKOLCZI E8TILAP 3 Pápai kitüntetés. Szép kitüntetés­ben részesült Sztroioy Román kir. bányatanácsos, a diósgyőri m. kir. vsa- és acélgyárak gyárfőnökhelyet­­tese, akinek X. Pius pápa a vas­gyári önálló plébánia szervezése körül kifejtett buzgó fáradozásai révén szerzett kiváló érdemei el­ismeréséül a „Pro Ecclesia et Ponti­­fice“ érdemkeresztet adományozta. Ezen kitüntetés, melyet az egri ér­sek felterjesztésére adományozott a pápa, általános örömet kelt nemcsak a vasgyárban, hanem mindenütt, ahol a humánus és a munkásság érdekeit szivén viselő főtisztviselőt ismerik. Az érdemkereszt átadásával az egri érsek Zábrátzky György espereB, miskolczi plébánost bizta meg. Az ünnepség napja, melyen az átadás meg fog történni, még nincs meg­állapítva. A postapalota építése. A posta­palota építését a kereskedelemügyi miniszter ahhoz a feltételhez kö­tötte, hogy a város a telek megszer­zőiéhez járuljon hozzá. Ezen hozzá­­járnlás, valamint az épület elhelye zésének kérdésében dr. Nsgy Ferenc polgármester ma délután 4 órára ér­tekezletet hivott egybe. A burkolási munka. A mérnöki hivatal a város utcáinak és tereinek kibnrkolásaira vonatkozó kiírási mű­veletet összeállította. A kiírási mű­velet helyes megállapitása, a vállal­kozó és a város kölcsönös kötele­zettségei és jogai szempontjából nagy jelentőségű lévén, az elkészített ki­írási műveletet úgy jogi, mint mű­szaki szempontból még egyszer fe­lülvizsgálni kívánatosnak látszik. A város ezen nagy érdekeire való uta­lással dr. Nagy Ferenc polgármes­ter holnap délután 4 órára értekez­letet hivott egybe. A hirdetési térdijak megállapítása ügyében holnap, kedden délután 3 órakor értekezlet lesz a városháza kis tanácstermében. Pesti lap a miskolczi plakátkiálli­­tásrel. A Magyar Hírlap vasárnapi száma a következőket közli a mis­­kolezi plakátkiállitásról: Plakátki­­állitás van Miskolcion. A magyar grafikusok legjavának munkáiból ál­lítottak össze egy kollekciót, amely most a miskolczi kereskedóvilágot van hivatva megtanítani arra, amit, sajnos, még a budapesti kereskedők sem tudnak mindnyájan, hogy az igazi művészi plakát legjobb, leg­hatásosabb és legszebb eszköze min­den üzlet nélkülözhetetlen utcai rek­lámjának. A modern kereskedelem már régen megtanulta, hogy a rek­lám mely tényezői azok, amelyekkel aa igazi, becsületes kereskedőnek élni szabad. Sőt több annál: élnie kel). S e tényezők között első he­lyen áll a plakát, amelynek színes foltjai az u'ca járókelőinek figyelmét keltik fel. De az igazi, modern ke­reskedők már régen rájöttek arra is, hogy a plakát c«ak akkor éri el ezt a hatást, ha színes és feltűnő voltán kívül igazán művészi. Ha a plakát nemcsak a kereskedő érdekeit szol­gálja, hanem a városi utca külső szépségét is. A külföldi nagyváros utcáinak plakátoszlopai szinte nagy­szerű gyűjteményét adják a legnagy­szerűbb grafikusoknak s még vélet­lenül sem téved közéjük egy ízlés­telen vagy sablonos hirdetés. Buda­pest pl kátjni között is egyre több és több művészi plakát szerepel s a vidéki kiállításoknak az volna a célja. — bár eredménynyel járna, — hogy a vidéki utca is uj szint és képet kapjon a nálunk aj művé­szet termékei által. Urania Nagy Nlozgószinház Miskolci, Széchenyi utca 100. sz. Folyó hó 20-án hétfőn 21- én kedden 22- én szerdán 23-án csütörtökön Sárga liliom. Biró Lajos társadalmi drámája négy részben. Előadják a budapesti Magyar Színház tagjai, élükön Beöthy László igazgatóval. Előadások kezdete hétköznap: d. u. fél 7 és este fél 9 órakor. Vasárnap és ünnepnap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és este fél 9 órakor. Helyárak: Páholyülés I K 65 f. Fentartott hely I K 10 f. Zsöllye 88 fillér. Támlásszék 66 fillér. Zartszék 44 fillér. Gyermekeknek 10 éven alul, diákoknak és katonáknak őrmestertől lefelé, páho­lyok kivételével, félár. Elgázolás. Tegnapelőtt délután fél 4 órakor a Kazinczy-utcában Jaczkó Gyula munkásfiut elgázolta egy kocsi. A mentők szüleinek lakására szállították. Sérülése sú­lyos. A kocsis ellen megindult az eljárás. Ebmarás. Kanyuk László csizma­dia legény Tiszapalkonyán volt alkalmazásban. A múlt hét vala melyik napján egy kutya meg­marta; tegnap bejött Miskolczra, mert nagy fájdalmai voltak. Dr. Pfliegler Imre városi tb. főorvos megvizsgálta s a budapesti Pás­­teurintézetbe küldte. A nagyérdemű hölgyközönség tudo­mására hozom, hogy a tavaszi saison női kalap-újdonságai már megérkez­tek. Nagy választék női és gyermek­­kalapokban. Kész női kalapok már 5 koronától feljebb. Minden kalap diszitése 1 korona Freireich Henrik­nél. Arany János-atca 31. 46lb Üzletáthelyezés. Bútorüzletemet megnagyobbítva a Széchenyi utca 68. szám alá, a Városi drogériával szembe, a Polgári Takarékpénetár volt helyiségébe helyeztem át. Tisz­telt vevőim támogatását továbbra is kérem. Kertész Emil bútorkeres­kedő. 481 HŰLCZ GYULA bank , Ingatlan köz­vetítési és tudakozó irodája Deák­­utca 6. 818 A helyreigazításról. Az uj sajtótörvény holnap Életbe lép kérem... Sok újítást hoz ez mostan Mindenféle téren. Akiről majd rosszat írnak Az újságok, vitás Nem lehet, hogy nyomában jön Helyreigazítás. 418 Aki HOCHHAUSER-CIPŐT vesz, — Melynek neve SÓLYOM — Az helyreigazításra Nem szorulhat mondom. Sólyom-cipőn igazítás Nincsen semmiféle, Ha nem hiszi, vegyen s meg lesz Elégedve véle. SZÍNHÁZ. ♦ ♦ ♦ Színházi műsor: Hétfő: Katonadolog, Operette. (Jubilenmi díszelőadás.) Kedd : A konventbiztos, dráma. (Újdon­ság. Beregi Oszkár vendógfelléptével.) Szerda: A konventbiztos, dráma. (Újdon­ság. Beregi Oszkár vendégfelléptóvel.) Csütörtök délután : Mozikirály, operette. (Karszemólyzet jutalomjátéka.) Csütörtök este : A konventbiztos, dráma. (Beregi Oszkár vendégfelléptóvel.) Péntek: A kiskirály, operette. Szombat: Timár Liza, színmű. (Ujd.) Vasárnap este : Timár Liza, színmű. SPORT. ♦ ♦ ♦ Football eredmények. A miskolczi sportpályán tegnap a MÁK csa­pata mérkőzött aMVSC csapatával. Eredmény 1:1 (félidő 1:0)— A diós­­győr-vasgyári pályán a DVTK győzelmet aratott a MMKASE en, amennyiben 9 :0 arányban győzött. TELEFON Felvéve április hé 20 án, délben 12 érakor. Riasztó hírek a király állapotáról. (Budapest.) Tegnap este riasztó hírek keltek szárnyra a király állapotáról. A királyt hurutos bántalmak kínozzák, melyek nem akarnak enyhülni. Az éjjeli órákban a következő félhivatalos jelentést adták ki a felség állapotáról: Illetékes forrásból arról érte­sítenek, hogy a királynak mint­egy tizennégy napja tartó huru­tos bántalma mindezideig nem javult. A felséget állandó orvo­sán, Kerzl dr. vezérfőtörzsorvo­­son kivül Ortner tanár, udvari tanácsos is több Ízben megvizs­gálta. A légzőszervek hurutos bán­­talmához hőfokemelkedós is já­rult, mely köhögési ingerrel párosulva gyakran megzavarta a beteg éjszakai nyugalmát. A felség betegsége dacára is végzi napi dolgait és fogadáso­kat teljesít. Tegnap is kihallga­táson fogadta Montenuovó her­ceg főudvarmestert, a két fóhad­­segédet, Haverda lovag vezér­igazgatót és Stürgkh báró osz­trák minisztelnököt. /( , A képviselőház ülése. (Budapest.) Az ellenzék a költ­ségvetés tárgyalásánál formális vitát nem indít, csak az úgyne­vezett vezérszónokok mondanak majd kritikát a költségvetésről. Az ellenzék a delegációba ki­vétel nélkül a régi tagjait jelöli. Elek Pál utóda — Krausz Simon. (Budapest.) Bankkörökben ma hire járt, hogy a Magyar Bank igazgatósága Elek Pál helyét, a bank alelnöki állását Krausz Simonnal fogja betölteni. öngyilkos orvosnövendék. (Budapest.) Ma éjjel az And­­rássy-uton mellbe lőtte magát Erdós László 20 éves orvostan hallgató. Mindezideig nem tért magához. Bérmálás a fogkázban. (Budapest.) Csernoch Jáno8 hercegprímás tegnap végezte a bérmálást a gyüjtőfogházban. Hatvankét nő és nyolcvan férfi rabot bérmált meg a herceg­­primás, aki a szertartást szúró­­nyos börtönőrök között végezte. Lezuhant aviatikus. (Budapest.) Párisból jelentik: Ehrmann aviatikus Algírban 600 méter magasságból lezuhant és szörnyet halt. Mexikó nem ad elégtételt (Budapest.) Washingtonból jelentik: Huerta, Mexikó elnöke a kitűzött határidőig, tegnap este hat óráig sem teljesítette az egyesült államok feltételeit és kiadta az útlevelét az Egye­sült Államok mexikói követének. Most már elkerülhetetlen a há­borús beavatkozás.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék