Miskolczi Estilap, 1914. április (23. évfolyam, 74-98. szám)

1914-04-21 / 90. szám

1914 április 21. MI­SKOLCZI ESTILAP Pápai kitüntetés. Szép kitüntetés­ben részesült Sztroiay Román kir. bányatanácsos, a diósgyőri m. kir. via- és acélgyárak gyárfőnökhelyet­­tese, akinek X. Pius pápa a vas­gyári önálló plébánia szervezése körül kifejtett buzgó fáradozásai révén szerzett kiváló érdemei el­ismeréséül a „Pro Ecclesia et Ponti­­fice“ érdemkeresztet adományozta. Ezen kitüntetés, melyet az egri ér­sek felterjesztésére adományozott a pápa, általános örömet kelt nemcsak a vasgyárban, hanem mindenütt, ahol a humánus és a munkásság érdekeit szívén viselő főtisztviselőt ismerik. Az érdemkereszt átadásával az egri érsek Zábrátzky György esperes, miskolczi plébánost bizta meg. Az ünnepség napja, melyen az átadás meg fog történni, még nincs meg­állapítva. A postapalota építése. A posta­palota építését a kereskedelemügyi miniszter ahhoz a feltételhez kö­tötte, hogy a város a telek megszer­zéséhez járuljon hozzá. Ezen hozzá­­járulás, valamint az épület elhelye­zésének kérdésében dr. Nagy Ferenc polgármester ma délután 4 órára ér­tekezletet hívott egybe. A burkolási munka. A mérnöki hivatal a város utcáinak és tereinek kiburkolásaira vonatkozó kiírási mű­veletet összeállította. A kiírási mű­velet helyes megállapítása, a vállal­kozó és a város kölcsönös kötele­zettségei és jogai szempontjából nagy jelentőségű lévén, az elkészített ki­írási műveletet úgy jogi, mint mű­szaki szempontból még egyszer fe­lülvizsgálni kívánatosnak látszik. A város ezen nagy érdekeire való uta­lással dr. Nagy Ferenc polgármes­ter holnap délután 4 órára értekez­letet hívott egybe. A hirdetési térdíjak megállapítása ügyében holnap, kedden délután 3 órakor értekezlet lesz a városháza kis tanácstermében. Pesti lap a miskolczi plakátkiállí­­tásról. A Magyar Hírlap vasárnapi száma a következőket közli a mis­­kolczi plakátkiállításról: Plakátki­­állítás van Miskolcion. A magyar grafikusok legjavának munkáiból ál­lítottak össze egy kollekciót, amely most a miskolczi kereskedővilágot van hivatva megtanítani arra, amit, sajnos, még a budapesti kereskedők sem tudnak mindnyájan, hogy az igazi művészi plakát legjobb, leg­hatásosabb és legszebb eszköze min­den üzlet nélkülözhetetlen utcai rek­lámjának. A modern kereskedelem már régen megtanulta, hogy a rek­lám mely tényezői azok, amelyekkel az igazi, becsületes kereskedőnek élni szabad. Sőt több annál: élnie kell. S e tényezők között első he­lyen áll a plakát, amelynek színes foltjai az utca járókelőinek figyelmét keltik fel. De az igazi, modern ke­reskedők már régen rájöttek arra is, hogy a plakát csak akkor éri el ezt a hatást, ha színes és feltűnő voltán kívül igazán művészi. Ha a plakát nemcsak a kereskedő érdekeit szol­gálja, hanem a városi utca külső szépségét is. A külföldi nagyváros utcáinak plakátoszlopai szinte nagy­szerű gyűjteményét adják a legnagy­szerűbb grafikusoknak s még vélet­lenül sem téved közéjük egy ízlés­telen vagy sablonos hirdetés. Buda­pest pl­kátjai között is egyre több és több művészi plakát szerepel s a vidéki kiállításoknak az volna a célja. — bár eredménynyel járna, — hogy a vidéki utca is új szint és képet kapjon a nálunk új művé­szet termékei által. Urania Nagy­­­ozgószínház Miskolci, Széchenyi utca 100. sz. Folyó hó 20-án hétfőn 21- én kedden 22- én szerdán 23-án csütörtökön Sárga liliom. Biró Lajos társadalmi drámája négy részben. Előadják a budapesti Magyar Színház tagjai, élükön Beöthy László igazgatóval. Előadások kezdete hétköznap: d. u. fél 7 és este fél 9 órakor. Vasárnap és ünnepnap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és este fél 9 órakor. Helyárak: Páholyülés I K 65 f. Fentartott hely I K 10 f. Zsöllye 88 fillér. Támlásszék 66 fillér. Zartszék 44 fillér. Gyermekeknek 10 éven alul, diákoknak és katonáknak őrmestertől lefelé, páho­lyok kivételével, félár. Elgázolás. Tegnapelőtt délután fél 4 órakor a Kazinczy­ utcában Jaczkó Gyula munkásfiát elgázolta egy kocsi. A mentők szüleinek lakására szállították. Sérülése sú­lyos. A kocsis ellen megindult az eljárás. Ebmarás. Kanyuk László csizma­dia legény Tiszapalkonyán volt alkalmazásban. A múlt hét vala­melyik napján egy kutya meg­marta, tegnap bejött Miskolczra, mert nagy fájdalmai voltak. Dr. Pfliegler Imre városi tb. főorvos megvizsgálta s a budapesti Pas­­teurintézetbe küldte. A nagyérdemű hölgyközönség tudo­mására hozom, hogy a tavaszi saison női kalap-újdonságai már megérkez­tek. Nagy választék női és gyermek­­kalapokban. Kész női kalapok már 5 koronától feljebb. Minden kalap diszitése 1 korona Freireich Henrik­nél. Arany János­ utca 31. 46 db Üzletáthelyezés. Bútorüzletemet megnagyobbítva a Széchenyi utca 68. szám alá, a Városi drogériával szembe, a Polgári Takarékpénztár volt helyiségébe helyeztem át. Tisz­telt vevőim támogatását továbbra is kérem. Kertész Emil bútorkeres­kedő. 481 HOLCZ GYULA bank , Ingatlan köz­vetítési és tudakozó irodája Deák­­utca 6. 818 A helyreigazításról. Az uj sajtótörvény holnap Életbe lép kérem... Sok újítást hoz ez mostan Mindenféle téren. Akiről majd rosszat írnak Az újságok, vitás Nem lehet, hogy nyomában jön Helyreigazítás. Aki HOCHHAUSER-CIPŐT vesz, — Melynek neve SÓLYOM — Az helyreigazításra Nem szorulhat mondom. Sólyom-cipőn igazítás Nincsen semmiféle, Ha nem hiszi, vegyen s meg lesz Elégedve véle. 418 SZÍNHÁZ. ♦ ♦ ♦ Színházi műsor: Hétfő: Katonadolog, Operette. (Jubileumi díszelőadás.) Kedd : A konventbiztos, dráma. (Újdon­ság. Beregi Oszkár vendégfelléptével.) Szerda: A konventbiztos, dráma. (Újdon­ság. Beregi Oszkár vendégfelléptével.) Csütörtök délután : Mozikirály, operette. (Karszemélyzet jutalomjátéka.) Csütörtök este : A konventbiztos, dráma. (Beregi Oszkár vendégfelléptével.) Péntek: A kiskirály, operette. Szombat: Timár Liza, színmű. (Utd.) Vasárnap este : Timár Liza, színmű. TELEFON Felvéve április hé 2- án, délben 12 órakor. Riasztó hírek a király állapotáról. (Budapest.) Tegnap este riasztó hírek keltek szárnyra a király állapotáról. A királyt hurutos bántalmak kínozzák, melyek nem akarnak enyhülni. 3 S­PORT. ♦ ♦ ♦ Football eredmények. A miskolczi sportpályán tegnap a MÁK csa­pata mérkőzött a DVSC csapatával. Eredmény 1:1 (félidő 1:0)— A diós­­győr-vasgyári pályán a DVTK győzelmet aratott a MMKAS- en, amennyiben 9 :0 arányban győzött. Lezuhant aviatikus. (Budapest.) Párisból jelentik: Ehrmann aviatikus Algírban 600 méter magasságból lezuhant és szörnyet halt. Mexikó nem ad elégtételt (Budapest.) Washingtonból jelentik: Huerta, Mexikó elnöke a kitűzött határidőig, tegnap este hat óráig sem teljesítette az egyesült államok feltételeit és kiadta az útlevelét az Egye­sült Államok mexikói követének. Most már elkerülhetetlen a há­borús beavatkozás. Az éjjeli órákban a következő félhivatalos jelentést adták ki a felség állapotáról: Illetékes forrásból arról érte­sítenek, hogy a királynak mint­egy tizennégy napja tartó huru­tos bántalma mindezideig nem javult. A felséget állandó orvo­sán, Kerzl dr. vezérlőtörzsorvo­­son kívül Ortner tanár, udvari tanácsos is több ízben megvizs­gálta. A légzőszervek hurutos bán­­talmához hőfokemelkedés is já­rult, mely köhögési ingerrel párosulva gyakran megzavarta a beteg éjszakai nyugalmát. A felség betegsége dacára is végzi napi dolgait és fogadáso­kat teljesít. Tegnap is kihallga­táson fogadta Montenuovo her­ceg főudvarmestert, a két főhad­­segédet, Haverda lovag vezér­igazgatót és Stürgkh báró osz­trák minisztelnököt. /( : A képviselőház ülése. (Budapest.) Az ellenzék a költ­ségvetés tárgyalásánál formális vitát nem indít, csak az úgyne­vezett vezérszónokok mondanak majd kritikát a költségvetésről. Az ellenzék a delegációba ki­vétel nélkül a régi tagjait jelöli. Elek Pál utóda — Krausz Simon. (Budapest.) Bankkörökben ma hire járt, hogy a Magyar Bank igazgatósága Elek Pál helyét, a bank alelnöki állását Krausz Simonnal fogja betölteni. öngyilkos orvosnövendék. (Budapest.) Ma éjjel az And­­rássy­ úton mellbe lőtte magát Erdős László 20 éves orvostan­hallgató. Mindezideig nem tért magához. Bérmálás a fogházban. (Budapest.) Csernoch János hercegprímás tegnap végezte a bérmálást a gyűjtőfogházban. Hatvankét nő és nyolcvan férfi rabot bérmált meg a herceg­­prímás, aki a szertartást szuro­­nyos börtönőrök között végezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék