Felvidéki Népszava, 1946. január-június (2. évfolyam, 1-144. szám)

1946-03-22 / 67. szám

78 mmisesigö a kenyér Budapest, március 7! t gyanztók számára kg-kint 7á ezer, A .kenyér árát a közellátási mi- j viszonteladók résaére Ka ezer pen­­nisater március 22-íííl kezdve fe- S góbén állapította meg. Lemondott a bolgár kormány Mfil, március ff * Mint a moszkvai rádió jsleeti, a A bolgár kormány közölte, heg* I bolgár kereskedelemügyi -miniszter lemondását a parlament elé terjeaz j vezetésével bolgár kereskedelmi tette. * küldöttség érkezett Moszkvái»«. Őszintén fájlalom — bocsánatot kérek rossz cselekedeteimért Pénteken délelőtt hirdetik ki az ítéletet o Sztójay perben A dolgozóknak érezniük heil, hogy mindent az ő érdekükben tesznek Csütörtökön délelőtt a belügymi­nisztérium tisztviselői üdvözölték az új belügyminisztert llaj k László elvtárs válaszában hangsúlyozta, hogy az üzemek, földek,- irodák dolgozó^ hatalmas áldozatokat hoz­tak az ország talpraállííúsa és az újjáépítése érdekében. De kell, hogy éreízék és lássák annak ga­ranciáját, hogy minden, amit te­szünk az ü érdeküket szolgálja, az Tildy köztársasági elnök Budapest, március 21 A magyar köztársaság elnöke megválasztása alkalmából meleg­hangú táviratban üdvözöl tó Nikola j Sverniket, a Szocialista Szovjet Köztársaságuk Uniójának elnökét ee Sztálin generalisszimuszt minisz­terelnök, hadiigyminisztert- Nagy Ferenc miniszterelnök az alábbi táviratot intézte Sztálin ge­neralised mnszboz: Miniszterelnökké és hadügymi­niszterré történt megválasztása al­kalmából fogadja Generalisszimusz Ül- mind magam, mind az egész ma-Nemes Julia eiőadása Pártunk csütörtöki pártaapján Nemes Julia elvtárs, nemzetgyűlési képviselő tartott előadást. Beveze­tés a politikába címen. Hangoztat­ta, hogy a demokratikus Magyaror­szág olyan politikai rendszert való­sított meg, amely minden állampol­gár számára egyforma politikai jogokat biztosit. A politikai demo­krácia azonban csak az első lépés a gazdaságilag is teljes egyenjogúság felé, amelyet maradéktalanul csak­is a szocializmus világa tud megva­lósítani. A nagy elismeréssel foga­dott előadás után Virág Sándor elv­társ emlékezett vissza az 1944-es né­met megszállásra. Magyar-csehszlovák tárgya­lás a kishat'irforgalomról A határmenti gazdák közlekedé­sét biztosító kiskatárforgalom ügyé­ben a magyar ée csehszlovák ható­ságok Vezetői megbeszélést tartottak Tornán. A magyar küldöttség veze­tője Szekeres Sándor elvtárs, Abauj vármegye főispánja volt. A logszi­­vélyesebb légkörben lefolyt tár­gyalásokon megállapodás jött létre a bishatárforgalom valamennyi rész! etkér d-;sében A rí Iá? bá mely allam.' a örvényes (Ma yar elsőbbségi joggá!) szabadalmi bejelentésre szakemberek álta e ismert jűrmfi éüffbroncs-sze ep íal Imányoimfl! jogot eladok. Kositzky Miklós Horvát Lajos utca 13. sz. Sztójay Döme az utolsó -szó jogán hangoztatta, hogy a miniszterel­nökségemet. súlyos tehernek ée csa­pásnak éreztem, őszintén fájlalom —- mondja élesük ló hangosa • ami kormányzatom alatt történt. Reményi-Sebnellér La jót kény* gyár kormány nevében legőszintébb szerencsekívánataimat. Szilárd hi­tem, hogy Generalisszimusz Ur ez új magas tisztségében a Szovjet­unió népei jólétének és virágzásá­nak biztosítása után folytatni fog­ja életének nagy művét az egész vi­lág békéjének és jólétének biztosí­tására. Legyen meggyőződve arról, hogy e törekvéseit az egész magyar kor-Imány a legnagyobb rokonszenvvel kíséri és szilárdan bizik abban, hogy azok a világ demokráciái által oly hőn óhajtott eredménnyel foguak London, március 21 Az angol alsóház legutóbbi ülé­sén Haire munkáspárti képviselő kérdést intézett Bevin külügymi­niszterhez a Magyarországgal való közvetlen kapcsolatokról. Bevin kijelentette, hogy az angol parlamenti küldöttség külföldi iá íogatásai során remélhetően Ma­gyarországra is ellátogat, mégpedig a húsvéti ünnepek szünetében. Re méli, hogy az angol küldöttség lá­togatásának viszonzására az illető országok parlamenti küldöttségei is in—mm»» A Szakszervezeti Titkárság csü­törtök délután értekezletre hívta össze a nagymiskolci üzemek újon­nan megválasztott üzemi bizottsá­gainak * 1 tagjait. Balogh István elv­társ megyei titkár hangsúlyozta, hogy az üzemi bizottságot nak nem szabad elszakadniok a szakszerveze­ti mozgalomtól. Működésükben szó­rás kapcsolatot kell tartinb ik a szakszervezet vezetőségével és bizal­mi testületével. Minden, a munkás ságot érdeklő kérdésben együtt kell munkálkodniok a szakszervezetek­kel. Különösen fontos feladatuk a munka zavartalan menetének bizto­sítása, az összhang megteremtése, az üzem fizikai és szellemi dolgozó' között. (szerhelyzetre hivatkozott. Szása Lajos ezeket mondja: —. Bocsánatot kérek hazámtól azért, amit jóhiszeműen, de rosszul cselekedtem. A aépbirósag az Ítéletet pénteken hirdeti ki. járni. Nagy Ferenc miniszterelnök Vo­­rosilov marsallhoz az alábbi távira­tot intézte: A minisztertanács elnökének he- B lyettesévé történt megválasztása alkalmából fogadja Marsall Ur őszinte szerenesekívánataimat, én és az egész magyar nemzet reméli, hogy új tisztségében is azzal a ki­tüntető jóindulattal viseltetik majd a magyar nép és a magyar demo­krácia sorsa iránt, amelyet eddig s tanúsított, amellyel az egész ország | hálás tiszteletét érdemelte ki. ellátogatnak Angliába. Haire egy interpellációjában azt kérdezte, módjában lesz-e au UNR.RA aak vetőmagot küldeni Magyarország számára? Az UNRRA jelenleg gyógyszere­ket és az újjáépítést elősegítő küb deményeket szállít Magyarországra — mondotta Bevin. Tudomása van arról, hogy Magyarországnak vetö­­| magra ia nagy szüksége van, de az j UNRRA pillanatnyilag akadályoz­­| va van ilyen természetű szükségle-1 tek szállításában. HémMr-ssődl A pejtett hadállásaiból ée tá­maszpontjaiból kivert fasizmus számára utolsó saalmeazálként « suttogó propaganda én a rémhír terjesztés maradt meg. Fasisz iáink, akik azelőtt halált kiált«! iák mindenkire, aki a demokrati­­kue hatalmaik rádióinak híradó salt hallgatni merészelte, most rávetették magukat a* angol, am« I rikai és szovjet rádiók híreinek mohó figyelésére, de természetes, hogy önmagukból, azaz. a fasiszta rádiók suta, hazug propagandá­jának módszereiből indulva ki, mindig mást magyaráztak Jbele s híradásokba, mint amit azok tény legesen tartalmaztak. Hírmagya­rázataik mindig a reakeió érdekeit tartották sremelőtt. Ha bármelyik rádió nyíltam kitárta a nagyhatal­mak bizonyos kérdésekben fenn­álló és elintézésre Táró ellentéteit, fasisztáink nyomban szélnek eresz tették határozott jóslatukat: hó ború lesz. Fülrfil-fülre adták, hogy ők ezt hiteles értesülések alapján bizonyosan tudják. Most, miután látták, hogy utol­só reménységük, a háború és aar ázz»] együtt járó zűrzavar ia csak vágyálom marad számukra, egé­szen megzavarodtak s mert érez ték, hogy számukra a rádió-hali gatás sem jelent okulást és gyó­gyulást, azt a rémhírt találták Id hogy megfosztják őket rémhírter­jesztésük alapjától: elkobozzák a rádiókat. Kitalálták tehát a rém­­* hirterjeSztés megakadályozásának rémhírét, hogy végül iy agakat is rémítsék. Miután illetékes helyen ezt a naiv rémhírt is megcáfol­ták, vájjon mit találhatnak még ki fasisztáink maguk vigasztalá­sára vagy bolondítására. Lehet, utolsó rémhírük az lesz, hogy már rémhírt sem érdemes terjesz­teni, mert amilyen megátalkodott ez a demokrácia, lassan, de bizto­sán kihúzza a talajt minden rém­hírterjesztő és minden rémhír alól. Tisztogat a nép ’ Szerencs, március 21 Szerencsen a demokratikus pártok és szakszervezetek nagygyűlésen tűn tettek a reakciós köztisztviselők él­jen. A Szociáldemokrata Párt részé­ről Erdőssy Imre elv társ, a Kom­munista Párt részéről Strobek és Nagy elvtársak, a Független Kis­gazdapárt részéről Körömi Józsefi követelték a dolgozók nevében n reakciósok azonnali eltávolítását. < A legnagyobb rendben és fegye­lemben keresték fel azután a gyűlés résztvevői az egyes hivatalokat és szólították fel távozásra a dolgozó /lép meggyőződése szerint reakciós működésű tisztviselőket. A dolgozók fellépésének eredményeként azon­nal lemondtak állásukról: Juhász Dezső és Csendes Albert járási jegyző, Mispál Árpád községi iru­­clatiszt, Szebeni József adóhivatali I főtiszt, Czinderi Jenő közjegyző, dr. I Szántó Endre orvos, Kékesi Antal községi rendőrbiró, Tiszai Emil rendő’-ségi irodatbzt és Hajdú Mi­hály rendőrkapitány. ő érdekükben van. ................ Nagy Ferenc miniszterelnök üdvözlő távirata Sztálinhoz: Szilárd hitem-, hogy életének nagy művét az egész világ békéjének és jólétének biztosítására folytatni fogja üdvözö te Nikolaj Sverniket, a Szovjetunió elnökét Az UNRRA egyelőre mm tud vetőmagot szállítani Magyarországiak Hozzánk is ellátogat husiéikor az angol parlament! küldöttség Az üzemi bizottságok feladata Fekete István elvtárs megyei tit­kár visszapillantást vetett az üzemi bizottságok mait évi működésére, rámutatott az egyes bizottságoknál észlelt hibákra, amelyeknek tanul­ságul kell1 szolgálatok az új munka esztendőre. A széleskörű ■vita során az üzemi bizottságok munkájával kapcsolatos sz'ámos kérdés került megvitatásra. §5 Mindazoknak, bura imn»k, ism rö 1 ' iuineK, akik'szeretett kisfiam Tlborkdnak jji (eraetésen rész vettek, koporsójAre j| ® virágot h ••\ezieic s r< zvetüM.e ft. I ff dal au tat enyhít n ieyekeste*, ez Jg v utón mondánk .AJ- s köszönetét. Köpfner-cs Idád M

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék