Felvidéki Népszava, 1946. január-június (2. évfolyam, 1-144. szám)

1946-03-22 / 67. szám

78 mmisesige a kenyér Budapest, március 7- t gyanztók számára kg­ kint 70 ezer. A­­kenyér árát a közellátási mi- s viszonteladók részére ha ezer pen­­nisater március 22-ttől kezdve fe­ S gebén állapította meg. A dolgozóknak érezniük kell, hogy mindent az ő érdekükben tesznek Csütörtökön délelőtt a belügymi­nisztérium tisztviselői üdvözölték az új belügyminisztert Clar­k László elvtárs válaszában hangsúlyozta, hogy az üzemek, földek,­ irodák dolgozói hatalmas áldozatokat hoz­tak az ország talpraállítása és az újjáépítése érdekében. De kell, hogy érezzék és lássák annak ga­ranciáját, hogy minden, amit te­szünk az ő érdeküket szolgálja, az ő érdekükben van. ................ Nagy Ferenc miniszterelnök üdvözlő távirata Sztálinhoz: Szilárd hitem­, hogy életének nagy művét az egész világ békéjének és jólétének biztosítására folytatni fogja Tildy köztársasági elnök Budapest, március 21 A magyar köztársaság elnöke megválasztása alkalmából meleg­hangú táviratban üdvözöl­te Nikola­j Sverniket, a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniójának elnökét és Sztálin generalisszimuszi minisz­terelnök, hadü­gyminisztert­ Nagy Ferenc miniszterelnök az alábbi táviratot intézte Sztálin ge­neralised mnszthoz: Miniszterelnökké és hadügymi­niszterré történt megválasztása al­kalmából fogadja Generalisszimusz Ür­ mind magam, mind az egész ma­gyar kormány nevében legőszintébb szerencsekívánataimat. Szilárd hi­tem, hogy Generalisszimusz Úr ez új magas tisztségében a Szovjet­unió népei jólétének és virágzásá­nak biztosítása után folytatni fog­ja életének nagy művét az egész vi­lág békéjének és jólétének biztosí­tására. Legyen meggyőződve arról, hogy e törekvéseit az egész magyar kor­mány a legnagyobb rokonszenvvel kíséri és szilárdan bízik abban, hogy azok a világ demokráciái által oly hőn óhajtott eredménnyel fognak járni. Nagy Ferenc miniszterelnök Vo­­rosilov marsallhoz az alábbi távira­tot intézte: A minisztertanács elnökének he­­­­lyettesévé történt megválasztása alkalmából fogadja Marsall Úr őszinte szerencsekívánataimat, én és az egész magyar nemzet reméli, hogy új tisztségében is azzal a ki­tüntető jóindulattal viseltetik majd a magyar nép és a magyar demo­krácia sorsa iránt, amelyet eddig­­ tanúsított, amellyel az egész ország­­ hálás tiszteletét érdemelte ki, üdvözö­te Nikolaj Sverniket, a Szovjetunió elnökét I Nemes Julia előadása Pártunk csütörtöki pártnapján Nemes Julia elvtárs, nemzetgyűlési képviselő tartott előadást, Beveze­tés a politikába címen. Hangoztat­ta, hogy a demokratikus Magyaror­szág olyan politikai rendszert való­sított meg, amely minden állampol­gár számára egyforma politikai jogokat biztosít. A politikai demo­krácia azonban csak az első lépés a gazdaságilag is teljes egyenjogúság felé, amelyet maradéktalanul csak­is a szocializmus világa tud megva­lósítani. A nagy elismeréssel foga­dott előadás után Virág Sándor elv­társ emlékezett vissza az 1944-es né­met megszállásra. Magyar-csehszlovák tárgya­lás a kishatá­rforgalomról A határmenti gazdák közlekedé­sét biztosító kishatárforgalom ügyé­ben a magyar és csehszlovák ható­ságok vezetői megbeszélést tartottak Tolnán. A magyar küldöttség veze­tője Szekeres Sándor elvtárs, Abaúj vármegye főispánja volt. A legszí­­vélyesebb légkörben lefolyt tár­gyalásokon megállapodás jött létre a kishatárforgalom valamennyi részl­etkér­dé­sében A rí­váb­bá mely állam.­­a érvényes (Ma var elsőbbségi joggá!) szabadalmi bejelentésre szakemberek álta­l ismert jármfi énffbroncs-sze­rp tal­ományoimfl! jogot eladok. Kositzky Miklós Horvát Lajos utca 13. sz. Lemondott a bolgár kormány Mfil, március 11 * Mint a moszkvai rádió islenti, a A bolgár kormány közölte, hogy a bolgár kereskedelemügyi­­miniszter lemondását a parlament elé terjesz­­ vezetésével bolgár kereskedelmi tette. * küldöttség érkezett Moszkváig«. Őszintén fájlalom — bocsánatot kérek rossz cselekedeteimért Pénteken délelőtt hirdetik ki az ítéletet a Sztójay perben Sztójay Döme az utolsó­­szó jogán hangoztatta, hogy a miniszterel­nökségemet­ súlyos tehernek és csa­pásnak éreztem, őszintén fájlalom —- mondja életük ló hangosa­n ami kormányzatom alatt történt. Reményi-Lebwellér La­jot kény­­­szerhelyzetre hivatkozott. Szása Lajos ezeket mondja: .. Bocsánatot kérek hazámtól azért, amit jóhiszeműen, de rosszul cselekedtem. A népbíróság az ítéletet pénteken hirdeti ki. Az UNRRA egyelőre nm tud vetőmagot szállítani Magyarországnak Hozzánk is ellátogat húsfélkor az angol parlamenti küldöttség London, március 21 Az angol alsóház legutóbbi ülé­sén Haire munkáspárti képviselő kérdést intézett Bevin külügymi­niszterhez a Magyarországgal való közvetlen kapcsolatokról. Bevin kijelentette, hogy az angol parlamenti küldöttség külföldi lá­togatásai során remélhetően Ma­gyarországra is ellátogat, mégpedig a húsvéti ünnepek szünetében. Re­méli, hogy az angol küldöttség lá­togatásának viszonzására az illető országok parlamenti küldöttségei is ellátogatnak Angliába. Haire egy interpellációjában azt kérdezte, módjában lesz-e az UNR­RA nak vetőmagot küldeni Magyarország számára? Az UNRRA jelenleg gyógyszere­ket és az újjáépítést elősegítő kül­deményeket szállít Magyarországra — mondotta Bevin. Tudomása van arról, hogy Magyarországnak vető­­­­magra is nagy szüksége van, de az­­ UNRRA pillanatnyilag akadályoz­­­­va van ilyen természetű szükségle­­­tek szállításában. m­a mm»» A­z üzemi bizottságok feladata A Szakszervezeti Titkárság csü­törtök délután értekezletre hívta össze a nagymiskolci üzemek újon­nan megválasztott üzemi bizottsá­gainak ú­­ tagjait. Balogh István elv­társ megyei titkár hangsúlyozta, hogy az üzemi bizottságok­nak nem szabad elszakadniok a szakszerveze­ti mozgalomtól. Működésükben szo­ros kapcsolatot kell tartunu­nk a szakszervezet vezetőségével és bizal­mi testületével. Minden, a munkás­ságot érdeklő kérdésben együtt kell munkálkodniok a szakszervezetek­kel. Különösen fontos feladatuk a munka zavartalan menetének bizto­sítása, az összhang megteremtése, az üzem fizikai és szellemi dolgozói között. Fekete István elvtárs megyei tit­kár visszapillantást vetett az üzemi bizottságok múlt évi működésére, rámutatott az egyes bizottságoknál észlelt hibákra, amelyeknek tanul­ságul kell a szolgálatok az új munka­esztendőre. A széleskörű ■vita során az üzemi bizottságok munkájával kapcsolatos sz­ámos kérdés került megvitatásra. §5 Mindazoknak, bura imnak, ism re 1 ' iuinek, akik'szeretett kisfiam Tiborkolnak jji­­ernetésen rész vettek, koporsójAre j| ® virágot h ••\eztek­ s re­zvetüM.e ft. I ff dal au tat enyhít n ievekeste*, ez ig v után mondánk .AJ- s köszönetét. Köpfner­ cs Idád M Hémer­ssődl A pejtett hadállásaiból és tá­maszpontjaiból kivert fasizmus számára utolsó saalmentálként a suttogó propaganda és a rémhír­terjesztés maradt meg. Fasisz­táink, akik azelőtt halált kiált­t­tak mindenkire, aki a demokrati­­kus hatalmaik rádióinak híradó­sait hallgatni merészelte, most rávetették magukat az angol, ame­­­rikai és szovjet rádiók híreinek mohó figyelésére, de természetes, hogy önmagukból, azaz, a fasiszta rádiók suta, hazug propagandá­jának módszereiből indulva ki, mindig mást magyaráztak i­ele­s híradásokba, mint amit azok tény­legesen tartalmaztak. Hírmagya­rázataik mindig a reakció érdekeit tartották szem előtt. Ha bármelyik rádió nyíltam kizárta a nagyhatal­mak bizonyos kérdésekben fenn­álló és elintézésre váró ellentéteit, fasisztáink nyomban szélnek eresz­tették határozott jóslatukat: há­ború lesz. Fallfil-fülre adták, hogy ők ezt hiteles értesülések alapján bizonyosan tudják. Most, miután látták, hogy utol­só reménységük, a háború és a pr­ázzal együtt járó zűrzavar is csak vágyálom marad számukra, egé­szen megzavarodtak s mert érez­ték, hogy számukra a rádió­hall­gatás sem jelent okulást és gyó­gyulást, azt a rémhírt találták i­ hogy megfosztják őket rémhírter­jesztésük alapjától, elkobozzák a rádiókat. Kitalálták tehát a rém­­­­hírterjesztés megakadályozásának rémhírét, hogy végül ig­agukat is rémítsék. Miután illetékes helyen ezt a naiv rémhírt is megcáfol­ták, vájjon mit találhatnak még ki fasisztáink maguk vigasztalá­sára vagy bolondítására. Lehet, utolsó rémhírük az lesz, hogy már rémhírt sem érdemes terjesz­teni, mert amilyen megátalkodott ez a demokrácia, lassan, de bizto­san kihúzza a talajt minden rém­hírterjesztő és minden rémhír alól. Tisztogat a nép • Szerencs, március 21 Szerencsen a demokratikus pártok és szakszervezetek nagygyűlésen tün­tettek a reakciós köztisztviselők él­len. A Szociáldemokrata Párt részé­ről Erdőssy Imre elv­társ, a Kom­munista Párt részéről Strobek és Nagy elvtársak, a Független Kis­gazdapárt részéről Körömi Józsefi követelték a dolgozók nevében a reakciósok azonnali eltávolítását.­­ A legnagyobb rendben és fegye­lemben keresték fel azután a gyűlés résztvevői az egyes hivatalokat és szólították fel távozásra a dolgozó­­lap meggyőződése szerint reakciós működésű tisztviselőket. A dolgozók fellépésének eredményeként azon­nal lemondtak állásukról: Juhász Dezső és Csendes Albert járási jegyző, Mispál Árpád községi iro­­d­atiszt, Szebeni József adóhivatali­­ főtiszt, Czinderi Jenő közjegyző, dr.­­ Szántó Endre orvos, Kékesi Antal községi rendőrbíró, Tiszai Emil rendőr­ségi irodatátt és Hajdú Mi­hály rendőrkapitány.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék