Magyar Jövő, 1921. január-július (3. évfolyam, 2-172. szám)

1921-06-16 / 134. szám

4 a fin IS* VJf jól ж s­, jel *%. Hitük így Ittnnbe**, hitük így hasában Hitték így ittni Órák igazságban Hitték Mogyoronzág feltámadátában I Amin 381 Személyi hír. Lichtenstein László főispán szombaton hivatalos ügyek­ben Budapestre utazik, honnan a jövő hét szerdáján tér vissza, Borsod megye állandó választ­mánya szerdán délelőtt Halasy fő­ispán elnöklésével ülést tartott, hogy a csütörtöki közgyűlést előkészítse. A jövedelem és vagyonadó összeíró bizottság tagjai. A vá­rosi tanács négy jövedelem- és va­­gyonadóösszeíró bizottságot alakít. Az első kerületben rendes tagoknak jelölik Istvánffy Lajost és Szántó Mórt. Póttagoknak Bogdán Illést, Haász Józsefet és Pigay Imrét. A második kerületbe rendes tagnak Tury Józsefet és Hercz Ödönt. Póttagoknak Lőrincz Imrét, Rácz Gyulát és Récz Károlyt. A harmadik kerületbe rendes tagnak Szathmáry Jánost és Greutler Józsefet. Pótta­goknak Szlavlomky Károlyt, Lud­vig Istvánt és Klein Sándort. Ne­gyedik kerületbe rendes tagnak : Fodor Dezsőt és Berzy Sándort. Póttagoknak Szabó (Sachs) Endrét, Gergely Mércést és Szlavkovszky Imrét. Aki a rendes vagy a póttag­ságot el nem fogadja, száz korona pénzbírságot fizet a városi szegény­­alap javára. A vármegye adománya a Tu­dományos Akadémiának. Zsóry György alispán indítványára Borsod­­vármegye állandó választmánya el­határozta, javasolja a közgyűlésnek, hogy a vármegye a rendelkezési alapból 4000 koronát szavazzon meg a Magyar Tudományos Akadémia támogatására. Vitézzé­ avatás. A kormányzó Scheik Frigyes edelényi járási írno­kot, a háborúban szerzett érdemei­ért, vitézzé avatta s vitézi telekként a Miskolcz városa által felajánlott 18 bo­d földet adta neki, nevét pe­dig Vitéz Székely Frigyes­re válloz­tatta. A vármegyei állandó választ­mány javasolja a közgyűlésnek, hogy Vitéz Székely Frigyesnek vitézzé avatása alkalmából jegyzőkönyvi el­ismerését fejezze ki. A vakok javára. A vakokat gyámolitó országos egylet felső magyarországi fiókja köszönettel nyugtázza a tagdíjaknál történt következő felű fizetéseiket : Dr. Markó Lászlóné 20, Halmos Mór 10, O­rokocsy­­ Daniné 10,Migasházy Béla 10, Gós Károlyné 20, özv. Stimm Lajosné 10, Spiegel Jakab 10, Kollarics Ferencné 10, Neu­mann József­né 10, Gergely Sarainé 20, Balányi Dezsőné 10, Neumann Ármin 10 Glasner Gézáné 10, Schrecker­­ Lipótné 20, Нгю Jenő 10, Tóth Józsefné 10, Diskent György 10, Szilágyi Miklós 10 a Bélyeggyűjtők kongresszusa. A Magyar Bélyegegyesületek Köz­ponti Bizottsága a magyar bélyeg 50 éves évfordulóját, a jövő gyűjtő nemzedék nevelését és helyes irányba terelését szolgáló ifjúsági bélyeg gyűjtőverseny és kongresszus rende­zésével ünnepli meg, mely június 18 tól 2- ig terjedő időben Buda­pesten a Felsőerdősor 20. sz. alatti polgári leányiskola helyiségeiben lesz A kongresszust rendező köz­ponti bizottság a misko­csi gyűjtők képviseletében Gresits Elemér már­ felügyelőt a kongresszus tiszteletbeli alelnökévé választotta meg. A keresztény ipar és a szövet­kezetek támogatása. Budapest székesfőváros legutóbbi közgyűlésén erélyesen állást foglalt a keresztény­­ipar támogatási s a szövetkezetek működésének előmozdítása mellett. Követelte azonkívül, hogy Budapes­tet kapcsolják be a nemzetközi for­galomba, valósítsák meg a közvetlen érintkezést a szomszéd államokkal, törjék le a tisztességtelen kereske­delmet, rendezzék az áttevésügyet, vegyék revízió alá a vasúti tarifát és végül hogy a nemzetközi Duna­­bizottság székhelye Budapest legyen. A székesfőváros közgyűlése erről az ipari és kereskedelmi tekintetben rendkívül jelentős állásfoglalásáról átiratban értesítette a törvényható­ságokat s feliratban kérte a nemzet­gyűlést, hasson oda, hogy Budapest kérelme teljesüjön is. A székesfő­város átiratával szerdán foglalkozott Borsod vármegye állandó választ­mánya, mely javasolja a közgyűlés­­nek, hogy a vármegye törvényható­­sági bizottsága a nemzetgyűléshez intézett hasonló tárgyú feliratával támogassa Budapestnek a kereske­delem és ipar szempontjából oly fontos állásfoglalását. A törvényszéki kasszalopást állítólag egy szervezett banda követte el. Szerdán délelőtt híre járt a városban, hogy a törvényszéki Rassza lopást egy szervezett betörő banda követte el, amely­­ ittas állapotban, az egyik avasi mulató­ban el is dicsekedett a betöréssel. A rendőrséghez eddig a fordulatról semmiféle jelentés nem érkezett, a nyomozást azonban ennek dacára is megindították. A nyomozás szerda estig még nem tudta ki­deríteni, hogy a városban keringő hírek megfelelnek- e a valóságnak, vagy pedig jelentéktelen és figye­lembe nem vehető mende­m­onda az egész­ öngyilkosság. Szerdán délelőtt jelentették a rendőrségnek, hogy Klein Henrik bőrkereskedő fiatal felesége hétfőn este marólúgot ivott és kedden este meghalt. Az ügyész­ség megadta a temetési engedélyt. A kereszt­ény társadami egye­sületek egyesítése. A Tevés mis­kolczi választmánya tegnap délben tartott ülésén foglalkozott dr. Újhelyi Sándort máv. felügyelőnek ama javaslatával, hogy a raiskolczi kü­lönböző keresztény alapon álló tár­sadalmi egyesületeket egy szö­vetségbe tömörítsék. A terv meg­valósítása egyebek között nagy anyagi megkönnyítést jelentene az amúgy is nehéz körülmények között élő középosztálynak, amelyből a társadalmi egyesületek tagjai leg­inkább kikerülnek. A választmány Pazár István, dr. Szánthó Bertalan, Ujváry Dezső hozzászólása után úgy határozott, hogy elvben elfogadja az eszmét. Ezért két isgpt, Gál­fy Ignác elnököt és Simon Sándor főjegyzőt delegálta a Turáni Szövetség szervező bizottságába és egyben feljogosította őket a további tárgyalásokra Gálfy Ignác bejelentette, hogy a tervet a központ tudomására hozza a ház­­tartás végett . Itt említjük meg, hogy az ő szemnek tegnap este tartott intézőbizottsági gyűlése egy­hangú lelkesedéssel elhatározta, hogy a szombat este 6 órára a ref főgimnázium tornatermébe össze­hivandó közgyűlésnek indítványozza, hogy a miskolci őrszemek olvad­janak be a Turáni Szövetség mis­­kolcii nemzetségébe s annak égisze alatt, mint Turáni őrszemek te­jesit­sék tovább társadalmi munkájukat Az országos vaskereskedelmi és vasipari szövetség augusztus 15 től szeptember 30 ig Budapesten a vas- és gépszakma minden réte­gét felölelő országos kiállítást ren­dez (Bejelentések Budapest, VI., Győr utca 38 II. em. küldendők a Magyar Kereskedelmi szerkesztő­séghez) A heőcsabai műsoros estélyen a szépségverseny győztesei, mint velünk közük, Buday Elemérné és Jávorszky Annuska lettek. Az estély, melyet a görömbölyi róm. kald. templom rendbehozása javára ren­deztek , több mint tízezer korona tiszta jövedelmet hozott. »MAGYAR JÖVŐ« A gazdák bojkottálják a drága szenet és nem csépelnek A gazdasági felügyelőség a földmivelésügyi miniszter közbelépését kéri.­­ Szabaddá kell tenni a szénforgalmat Emlékezetes még, hogy a múlt esztendőben mennyire akadályozta a cséplést a cséplési szén késedel­mes vagy hiányos kiutalása. Ezek­e Ьфк, úgy látszik, ebben az esztendőben, ha más formában, de meg fognak ismétlődni. Értesülésünk szerint, a gazdák csendes bojkott alá veszik a bányákat, mert a szénközpont indokolatlanul magas árban ál­lapította meg a cséplési szenet. A gazdák inkább nem csépel­nek, asztagokba hordják majd össze az életet s várni fognak a szénárak méltányos meg­állapítására. A gazdasági felügyelőség, látván azt a veszedelmet, felterjesztést in­tézett a földmivelésügyi miniszter­hez, melyben kérte a minisztert, hogy az idei olcsóbb gabonaárak­­kal arányban nem álló magas szén­­árak leszállítása iránt annál is in­kább lépjen közbe, mert a gazdák­nak e tervezett bojkottja mellett az új gabona későn kerül a piacra, a lisztellátásban fennakadás lesz, ami beláthatatlan bonyodalmakra vezethet. Köztudomású, hogy az országos szénközpont a szén árát a termelési költségek figyelmen kívül hagyása mellett állapítja meg. A borsodi bá­nyákból kiszivárgott hírek szerint, a bányatulajdonosok sem kívánják az ilyen magas árakat, sőt — mindenki tudja — hogy az egyes bányák a szénközpont elkerülésével jóval o­­esebb áron kínálják a szenet. Az országos központ a cséplőszén árát a bányánál, vasúti kocsikba rakva vagononként 11 450 koroná­ban állapította meg. Ezzel szemben nagyon sok ajánlatról tudunk, ahol a bánya 7—8000 koronáért kínálja a szenet egyeseknek.­­j£у látszik, a széntermelés már elérte azt a fokot, ahol kínálat áll be s nincs szükség közbeeső el­­osztőszervre. A legfontosabb állami érdekek szem előtt tartásával bizto­sítják a vasút, állami gyárak stb. részére a szükséges kontingenst, a a többit adják át a szabad forgalom пак, a szénközpontot pedig oszlás sák fel Csütörtök, januur 16 A városi fegyelmi választmány június 16 án, csütörtökön délután ülést tart a főispánnál. Halálos szerencsétlenség. Ru­dabányai tudósítónk jelenti: Tegnap délelőtt a borsodi bányatársulat rudabányai kőszénbányájában Juhász István 16 éves bányamunkás egy szeneskocsi alá került vigyázatlan­sága következtében. A szerencsétlen ember nyakát átmetszette a kocsi kereke. Il jogn mtett Mások, a kamara és az igazság Amikor a Magyar Jövő közölte az új trafikjogot nyert hadiözvegyek s özvegyek névsorát, megírtuk, hogy a mirkolczi pénzügyigazgatóság azt hosszas megfo­tolás u­tn s szigo­rúan a pénzügyminiszteri rendeletek szellemében állította össze Ennek dacára előrelátható volt, hogy sokan nem fognak ebbe bele­nyugodni, sőt reggeli laptársunk tegnapi számában a ringa protes­­tációja mellett azt újságolja, hogy a miskolczi kereskedelmi és iparkamara is állást foglalt a trafikrevízió ügyében. Ezzel szemben a kamara veze­tősége részéről a következőket mondották munkatársunknak : — Nem felel meg a valóság­nak, hogy a kamara állást foglalt volna a régi trafikosok sérelme ügyében. Nem igaz tehát az, hogy a minisztert megkerestük volna. — Arról azonban tudomásunk van — erről is csak ma érte­sültünk, — hogy a jogaikat vesztett tőzsdések a kereskedelmi testületet támogatására kérték fel. — A kereskedelmi testület azonban hivatalosan még csak tudomásunkra sem hozta a meg­keresést. Az ilyen fontos ügyben különben is alapos előtanulmány szükséges. Fényt vet a kamara várható állás­foglalására a nyilatkozat további része . — Úgy tudjuk különben, a pénzügyi igazgatóság döntését ala­pos megfontolás előzte meg s szigorúan a törvény szellemében határoztak Ezek után a mi részünk­ről is megfontolandó, hogy állás­­foglalásunkkal ne kerüljünk a miniszteri rendeletekkel ellentétbe. Egyébként Lichtenstein főispán, akinél semmiféle küldöttség nem járt, tehát senkinek nem is mond­hatta, hogy szombaton fogadja a jogukat vesztett trafikosokat, ma tárgyalt a pénzügyigazgatósággal és a lakáshivatallal. A megbeszélés eredményeképpen a lakáshi­vatal folytatja a kilakoltatási eljárást, de az ítéletek végrehajtását addig, míg a főiapán Budapestről visszajön, mellőzik. A lágymányosi gyilkosság Bu­dapestről jelentik: Ma több detektív utazott vidékre, a lágymányosi gyil­kossággal összefüggő egyes homá­lyos tények felderítésére A detektí­vek bejárják mindazokat a helyeket, amelyeken Kovács vallomása sze­rint a legutóbbi időben megfordult. Kovács egyébként mindenáron alibit akart igazolni és azt állítja továbbra is, hogy az áldozat semmiesetre sem Popovits Milán. Két detektív tegnap Aradra utazott, hogy Kovács vallomásának a helyességét ellen­őrizze. A rendőrség nem maradt meg ezen a nyomon, hanem más irányba is kutatni kezdett, hogy vi­lágot derítsen a borzalmas bűntettre. Az egri vámőrségi tanfolyam a hónap végére befejeződik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék