Magyar Jövő, 1926. április-június (8. évfolyam, 74-144. szám)

1926-06-20 / 137. szám

Vasárnap, junior 20 lékben előrehaladt, sőt számos he­lyen igen szép eredményeket ért el. Így tehát a vármegye közönségének elsőrangú érdeke ennek a kultur­­munkának az anyagi segítségéről gondoskodni. Hasonló értelemben szólaltak fel Kolntniczky Ciril gör. kald. esperes, Farkas Elek gönci ref. lelkész és Szimda István dr. érseki vikárius. Az elnöklő Szilvássy József dr. vármegyei főjegyző a felszólalások­kal kapcsolatban kijelentette, hogy a vármegye törvényhatósága úgy mint eddig, ezután is a népművelés céljaira megfelelő összeget fog utal­ványozni s a kultúrációból is oly összeget remél bevételezni, amely fedezni fogja a kiadásokat s elő­­fogja segíteni, hogy a népművelés az eddigieknél még nagyobb és eredményesebb keretekben tovább haladjon, amit a közgyűlés helyes­léssel vett tudomásul. Az impozáns közgyűlés dr. Szil­­vá­sy József zárószavaival véget ért. A népművelési bizottság meg­tekintette a református iskolában lévő szikszói, ongai, alsóvadászi aszalói és homrogdi elemi iskolák kézimunka és rajzkiállítását. Különösen feltű­nést keltettek a szikszói ref. iskola kézimunkái, amelyek közül Einfalt Ilonka, Fazekas Julia, Vemner Erzsé­bet és Nemes Erzsike kézimunkái érdemelnek különös dicséretet, a szikszói r. katb. iskola által kiállí­tott kézimunkák közül pedig Tóth Margit kézimunkája volt a legsike­rültebb. De szépek voltak az alsó­vadászi és ongai iskola agyagmun­kái, valamint a homrogdi g. k. is­kola rajzai és a szikszói izraelita iskola kézimunkái. Közebéd a Kaszinóban Délben a Kaszinó nagytermében 50 terítékes diszebéd volt, amelyen az első fel­köszöntőt a kormányzóra Szilvássy József dr. vm. főjegyző mondotta. Felmity Albert aszalói ref. lelkész a kultuszkormány kép­viselőjét Nevetős Gyulát, Szabó Nán­dor szikszói róm. kath. káplán pe­dig Szimon István dr. érseki viká­riust köszöntötte. A kulturnsp délutáni programm­­ját a beállott esőzés következtében megtartani nem lehetett, igy az más alkalommal fog lezajlani. Az ünnepségek sikere érdekében rendkívül sokat buzgólkodott Manks Ernő dr. tanfelügyelő, Hulla Antal segédtanfelügyelő és Horváth Béla tanfelüigyelőségi tollnok, valamint a szikszói iskolák tanulói kara és a város közönsége, amely nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is támoga­tásban részesítette a kulturünnep­­séget. Filik Árpád Gazdasági krízis és antiszemitizmus Oroszországban Bécs, június 19 Varsói jelentés szerint a mindin­kább fenyegető gazdasági krízis kö­vetkeztében a szovjet kormány a föld- és a tőkeadót húsztól negyven szá­zalékig felemelte. Rukov felhívást intézett a kereskedőkhöz, amelyben arra kéri őket, hogy felejtsék el a múltat és támogassák gazdaságilag a mai kormányt. A moszkvai munkásság közt egyre jobban terjed az antiszemitizmus, különösen az ellen tiltakoznak, hogy a kormányzatban túlnyomó a zsidó elem. A munkásság mozgalma kö­vetkeztében igen sok zsidó fölunk­­cionáriust elmozdítottak állásából és még több magasrangú zsidó tiszt­viselő elbocsátását jelentették be. MADVAR JOVO Bri­ s bűntársat kereste szombaton az egri rendőrség a hatvani milliárdos postarablás ügyében A gyanúsított még mindig tagad — Nagy felkészültséggel folyik a nyomorán Miskolc, június 19 A hatvani postarablás ügyében — mint azt elsőnek írta meg a Magyar Jövő, — az egri rendőrkapitányság szombaton egész napon át folytatta a kihallgatásokat. A milliárdos lo­pás gyanúsítottja, Krausz Dezső lakatosmester eddig még minden kihallgatásán mereven tagadta a lopás elkövetését és a keresztkérdé­sek pergőtüzében ügyesen siklott keresztül. A tanúkihallgatások során azon­ban több oly terhelő vallomás hang­zott el, amelyek alapján a rendőr­ség kétségtelennek tartja Krausz Dezső bűnösségét és a szembesíté­seknél reményit, hogy végre meg­törik és beismerő vallomást tesz a nagyarányú bűnügy részleteire. A nyomozásnak van azonban egy másik oldala is, amely az előjelek szerint csakis Krausz töredelmes beismerő vallomásával lesz tisztáz­ható. A kérdés az, hogy volt-e bűn­társa Krausznak? Mert, hogy ezt a lopást bűntársak nélkül követte volna el a tolvaj, az alig hihető. Feltétle­nül kellett valakinek lenni, aki érte­sítette a tolvajt arról, hogy mikor lesz nagyobb pénzkészlet a hatvani postahivatalban. Akik ismerik a posta­­hivatalok ügykezelését, azok kizártnak tartják, hogy a tolvaj minden előze­tes figyelmeztetés nélkül „hibázott rá“ arra az egyetlen napra, amikor milliárdos pénzküldemény található a hivatalban. A tolvajnak tehát előre kellett tudni nemcsak azt a napot, amikor a pénz megérkezik a hat­vani postára, hanem abban is fel kellett őt valakinek világosítani, hogy a lopást az átvétel után és a ki­kézbesítés, a továbbadás közötti időben lehet legkönnyebben elkö­vetni. Ezekre a kérdésekre, amelyek ma még csupán feltevések az egri nyo­mozók előtt, a legközelebbi napok­ban már feleletet adhat a rendőrség. A nyomozás természetesen teljesen élülről kezdődött, még­pedig ugyan­azokon a nyomokon, amiket két évvel ezelőtt, a nyomozás első fázi­sában állapítottak meg a detektívek. A rendőrséggel karöltve vesz részt a nyomozásban a debreceni posta­­főigazgatóság két kiküldöttje is Schil­­havy postaigazgató és Hanik posta­titkár, a fegyelmi osztály referense, akik az akkori vizsgálat adataival támogatják a rendőrséget a nyomo­zás nagy munkájában. Ugyancsak a debreceni postaigazgatóság kikül­döttjei intézkednek azoknak a ta­nuknak Egerbe való sürgős előállí­tásáról, akik mint postaalkalmazot­tak különféle helyeken teljesítenek jelenleg szolgálatot. Ezzel az intéz­kedéssel rendkívül megkönnyítették a nyomozóhatóságok munkáját, mi­vel így biztosították a nyomozás gyors menetét. Az ujjlenyomatokra nézve egyéb­­ként szombaton estig nem érkezett meg az Országos Bűnügyi Nyilván­tartó hivatal értesítése az egri rend­őrkapitánysághoz, így ez a kérdés, hogy a két évvel ezelőtt a helyszí­nen talált ujjlenyomat azonos-e Krausz Dezső újlenyomatával, még mindig függőben van. A Magyar Jövő szerkesztősége szombaton újból felkereste telefonon az egri rendőrkapitányságot, ahol azonban mereven elzárkóztak az informálástól, főleg abban a kérdés­ben, hogy van-e már pozitív gya­núja a rendőrségnek a tolvaj bűn­társára vonatkozólag. Erre és több a bűnügyre vonatkozó kérdésre a nyomozás érdekében tartotta szüksé­gesnek a rendőrs­ég az információk megtagadását. Ezzel szemben más oldalról nyert információnk szerint a rendőrség a szombati kihallgatások során már talált oly adatokat, me­lyek minden valószínűség szerint rendőrkézre juttatják azt az egyént, aki a tolvajt a pénzküldemény érke­zéséről értesítette s aki tudomásunk szerint már a bűntett elkövetése ide­jén sem állott a posta szolgálatában. Ma lesz Budapesten a vitézavatás Budapest, június 19 Az idei vitézzé-avatás ünnepsége holnap, vasárnap fog lefolyni a Mar­git-szigeten nagy katonai pompával, Horthy Miklós kormányzó részvétele mellett. A vitézzé-avatandók zöme már ma megérkezett a fővárosba az ország legkülönbözőbb tájairól. Na­gyobb részük már korán reggel fel­kereste az avatás színhelyét, a MAC- pályát. A pályán szorgos munka folyik, kárpitosok, díszitők, ácsok serege sürög-forog. Míg a pálya előkészí­tésének munkája halad, mind többen és többen érkeznek meg a holnap felavatandó vitézek. A mai programm a vitézi okleve­lek kiosztásában merült ki, mikor az megtörtént, az avatandók előtt elmagyarázták, hogy a holnapi ün­nepség miképen fog lefolyni és ho­gyan kell az avatásra felvonulni. Ez­zel a mai nap előkészítő munkája be is fejeződött. I Ma, vasárnap: URANIA — M­­i ti!M fel.: 10—85. Hétfő és kedd: Harry Liedtke Ilyenek a férfiak! Amerikai kalandorregény 15 feje­zetben. A teljes film egyszerre ! Gáláns udvari kaland 7 felv. Legjobb harisnyák Wreth-nél ­ Felsővadásztól Szikszó felé rohan az árvíz Felsővadászt teljesen elzárta az ár a külvilágtól — Szombaton éjjel 10 centi­méterrel emelkedett a víz — Állandó permanenciában vannak a hatóságok Szikszó, június 19 Az abaúji, immár katasztrófázissá váló esőzéseket szombaton Felső­vadász határában közel másfélórás felhőszakadás tetőzte be, mely az eddigi terméskilátásokat is tönkre­tette s horribilis kárral sújtotta a mezőgazdaságot. A hegyekről a fel­hőszakadás után irtózatos víztömeg zúdult le, mely Felsővadász nagy­részét elbom­lotta s katasztrófáiig ve­szedelemmel fenyegeti Homrogd, Alsóvadász községeket és magát Szikszót is. Szombaton a déli órákban jég­esővel párosult hatalmas felhősza­kadás zubogott Felsővadászra és környékére, amely északkeleti irány­ban vonult el. A katasztrófába fel­hőszakadás vize néhány negyedóra leforgása alatt megáradt patakokként zúdult le a községet környező he­gyekről s közel másfél méteres víz­zel borította el a község legnagyobb részét. Felsővadász népe a legna­gyobb borgalommal látta, mint nő és dagad az ár s ingóságaikat a házak padlására rakták fel, hogy a viz pusztításától megmentsék. A felhőszakadás a község ösz­­szes takarmányát elhordta a mezőkről s a ledőlt vetéseket, amellett, hogy vizzel árasztotta el, több centiméteres iszapré­teggel fedte be. Felsővadász határában több ezer katasztrális hold szántóföldet és legelőt tett tönkre a felhőszakadás. A szombati felhőszakadás, mely pusztításaiban közel jár az 1913. évi borzalmas és katasztrófális zivatarok­hoz, Felsővadászt egyébként teljesen elzárta a külvilágtól. Még a szombat esti órákban is méteres víz bontotta a község utcáit s a házak között csak hevenyészett tutajokon tudnak közlekedni. A felhőszakadás pusztí­tásairól egyébként Várady József főjegyző telefonon értesítette a szik­szói főszolgabírói hivatalt s hogy a lefolyó víztömeg a Hernád felé eső községeket is katasztrófával fenyegeti. Az értesítés után Cseley Ferenc főszolgabíró és Sternegh Géza báró szolgabíró autón bejárták az árvíz­­fenyegette községeket, ahol a lakos­ság és az ingóságok megmentésére megtették a szükséges intézkedése­ket, Ruttkay György dr. szolgabíró pedig az egész éjszaka folyamán telefonos permanenciában van a köz­ségekkel, hogy az esetleg fellépő újabb veszedelmek elhárítására meg­tegye az intézkedéseket. A késő éjszakai órákban nyert értesülésünk szerint Felsővadászon az ár az esti órákban még közel 10 centi­métert emelkedett s még min­dig nem érte el a kulminációs pontot. Homrogd községben a hajnali órákra várják az árvizet s a lakosság páni félelemben virrasztva tölti az éjszakát, an­nál is inkább, mivel Homrogd felett három völgy találkozik, amelyekből szintén hatalmas víztömegek lerohanását jelen­tették. Alsóvadászon és Szikszón a csend­­őrség és tűzoltóság, valamint a munkavédelmi hivatal emberei ál­landó készenlétben vannak, hogy a reggelre várt árvíznél a lakosság segítségére legyenek, amely az ingó­ságait már megkezdte védett helyre, a szőlőhegyekre szállítani. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék