Miskolczi Napló, 1912. május (12. évfolyam, 99-121. szám)

1912-05-01 / 99. szám

Miskolcs, 1002. május 1. MISKOLCZI NAPLÓ Nem reklám, de igazi maradékokat ruha kelméből, selyem pepimből, mosható grenadinből, francia ztelferből csíkozott abavaszerből és cosmanosi kretenekbe csakis az igazi maradék áruházban a Halaspiac mellett, Ráczpalotában lehet vásárolni. Rosenwald Mórné Igazi és Olcsó Maradék Áruháza a Halaspiac mellett. TELEFON­HÍREK. Budapesti tudósítónk jelentései A delegáció. Megkezdték az Üléseket. A külügyi expozé. Bécsből jelentik. A magyar delegáció ma délelőtt 11 órakor megkezdte ülésezé­seit, melyek 3 napig tartanak. A mai ülé­sen a delegáció beteg elnöke, Láng Lajos helyett gróf Zichy Ágost elnökölt. Gróf Zichy Ágost elnök az ülés elején elparentálja Aerenthal külügyminisztert, majd a külügyminisztérium nevében elő­terjesztést tesz a május 1-től október 31-ig terjedő időre szóló közös költségvetés megállapítása tárgyában. Nyegre László jegyző felolvassa a hat hónapi indemnitásra vonatkozó javas­latot, melyet előzetes tárgyalás végett a bizottság az albizottságokhoz utal. Végül elhatározták, hogy a legköze­lebbi nyilvános ülést holnap délelőtt 11 órakor tartják. — Ezután a négyes albizottság tartott ülést, melyen gróf Aerenthal Berchtold elmondta a külügyi expozét, kifejtette az európai kül­politikai irányelveket és kijelentette, hogy a további külpolitikának ezek az irányel­­vek szolgálnak majd zsinórmértékül. — Végül a hármasszövetségről beszélt. Munkapártiak egymás ellen. A balassagyarmati választás. Tokaj — — 12 Liliomtipró postahivatalnok Budapestről jelentik. Tegnap délután a rendőrség letartóztatta Bubla János pos­tahivatalnokot, aki a szabadság téri posta­hivatalban volt alkalmazva és akiről kide­rült, hogy a déli órákban rendszeresen becsalogatott a hivatal szobájába fejletlen kis leányokat, akiket megbecstelenített. — Tegnap érkezett ellene az első feljelentés egy 12 esztendős leány szülei részéről. — Bubla tagadott, de a kisleány ráismert. Véres szerelmi dráma. Budapestről jelentik: Az Alsó-erdő­­sor­ utcán levő Zöld-koszorú című garni­ban az éjszaka megszállt egy férfi és egy nő. — A bejelentő­ lapra ezt írták: Cser­­nus István és Kovács Lidia. — Ma dél­előtt revolverdurranásokat hallott a hotel személyzete. *­Betörték az ajtót és véres lepedők között megsebesülve találták meg a sze­relmes párt. Azt vallották, hogy együtt akartak meghalni. .. Nem kell már Csehország­ból ágytollakat vásárolni, mert Reiner m­aidler ágytollkeresked­őknél, a­kik e téren szakképzettséggel bírnak. — Miskolcz, Buzatér[17. sz. a. lehet a legfinomabb új lúdtollakat kapni, kilóját 2 koronától 9 koronáig 1 pehely kilója 9 K-tól 14 K-ig. üzletünk, mely 20 éve fennáll, elég garanciát nyújt arra, hogy a □. é. közönség legkényesebb igényeit is a legnagyobb megelégedésre ki tudjuk elégíteni. Menyasszonyok ágyneműikét nálunk a legolcsóbban beszerezhetik Postai szállításokat gyorsan és bérmentve intézünk el. NYÍLT-TÉR.* Igen tisztelt Szerkesztő Úr! Az elmúlt héten a M. N. április 26-iki számában egy közlemény jelent meg, amely azt mondja, hogy automobil-járatok lesznek Lillafüredre és a görömbölyi Tapolczára. Hát kérem szépen, igen tisztelt automo­bil-vállalkozó úr, vagy ha többen vannak, hát urak, azt mondja ön, vagy önök, hogy a mis­­kolczi bérkocsival életveszélyes a közleke­dés bárhová,­ de meg méltóztattak feledkezni arról, hogy a bérkocsinak kilyukad talán a zárja, mint az automobilé? Hát minálunk ez nem történik meg. De az automobilnál több­ször megtörténik, vagy talán az, hogy a ló elragad? Ez is ki van zárva, mert a miskolczi nagyérdemű főkapitány nem ad olyan kocsis­nak hajtási engedélyt, aki ahoz nem ért. Vagy talán abban gondolják az úr, vagy az urak, hogy a kocsis lerészegedik? Ezen na­gyon könnyen lehet segíteni. Az utas kiveszi kezéből a gyeplőt. Éhez nem kell tudomány és nem is történhet semmi baj. De ha ez az eset beáll az automobil vezetőnél, akkor egyéb eset nem történhet, mint csak az, ami a nagy tengeren történt a Titaniccal, azzal a különbséggel, hogy jéghegy helyett a töltés­árokba szalad bele az autó és akkor aztán igazán meg van a baj. De gyerünk csak to­vább. Azt mondják, hogy nagyon drága a bérkocsi? Ez az önökével szemben nem áll, mert az automobil személyenként a göröm­­bölyi Tapolczára 2 koronáért hoz és visz. De nem várakozik, mint a bérkocsi. Lillafüredre pedig személyenként 4 korona oda és vissza. Tessék most méltányolni a bérkocsinál, mi­kor felül rá 5 személy és kényelmesen elfér és várakozik rá egész félnapon át és oda viszi, ahova a vendég akarja és akkor sem jön a kiránduló közönségnek annyiba, mint az automobilnál és nincsen annak sem kitéve a nagyérdemű közönség, amit az évekből ta­pasztalt, hogy a nagy fizetése mellett gyalog kell oda, vagy pedig haza jönni a nagy­kö­zönségnek, ez aztán igazán kellemetlen. Eny­­nyit voltam bátor írni a bérkocsikról és kérek engedelmet azoktól, akiket talán sértettem benne. Miskolcz, 1912. április 30. « Több bérkocsi tulajdonos nevében? Ifj. Lövey Ferenc. Van szerencsém a nagyérdemű hölgy­közönség szíves tudomására hozni, hogy női kalapüzletemet tetemesen megnagyobbítottam és legmodernebbet berendeztem, úgy, hogy módomban van a legkényesebb és legválogatottabb ízléseket megelégedésre kielégíteni. Főelvem t. vevőimnek olcsón szabott árakért a mai divatnak megfelelően jót és ízléseset nyújtani, ezen törekvésem vezérelt bevásárlási utamban is. Dusán szerelt raktáromon nemcsak ízlé­sesen díszített kalapokat, hanem üres formá­kat, mindennemű toll- és virágdíszeket is tartok és a szakmámba vágó cikkekben a legolcsóbbtól a legdrágább minőségig ver­senyképes vagyok Midőn kérem, hogy a fentiekről szemé­lyes meggyőződést szerezni szíveskedjék, vagyok magamat szives jóindulatukba ajánlva, kitűnő tisztelettel: BUDAPESTI DITITÍRDSillP Miskolcz, Deák­ utca 6. (Sztrázni MEGTAKARÍTÁS­ A HÁZTARTÁSBAN. Pénzt és időt, munkát és fáradságot takarít a Sunlight Szappan mert gyorsabban és könnyebben más, mint minden más szappan a hozzátételek pedig fölöslegessé válnak. Hasonló nevű vagy hasonló kinézésű értéktelen utánzatoktól óvakodjunk. Kísérelje meg a Sunlight-mosómódszert Lever & Co., G.m.b.H., Wien III. _____________L8. A Pannónia-szállodában kényelmes hónapos­ szobák kiadók! ■in fijf­­_r~-n TELI BUNDHAHT, téli ruhákat, szőrméket, szm­ma-, perzsa- és egyéb szőnyegeket, mindenféle gyapotkelméket moly elleni nyári gondozásra elfogad Isaneki Mihály szűcs, Misiszk­i. -n át ) . — ) Kazinczy-utca 1-ik szám, a Kepes-szállodával szemben Vadbőröket kikészítésre elfogad. Nagy raktár bel és kül­földi szőrmeárukban. Balassagyarmatról jelentik: Ma kez­dődött a választás Sztranyavszky Sándor és Tokay Lajos között a megüresedett ba­lassagyarmati mandátumra. Mindketten munkapárti programmal léptek fel, de a jelek szerint Sztranyavszky kerül majd ki győztesen a választásból. Tíz órakor a szavazatok állása ez-Sztranyavszky — 600 «Javításokat nyáron Fétárban eszközöl, get E rovat alatt közlöttekért nem váltal felelőssé-­­ a szerit.

Next