Miskolci Napló, 1925. augusztus (25. évfolyam, 173-195. szám)

1925-08-19 / 186. szám

Szerda, 1925 augusztus hó 19. A tüntetők számát tízezerre be­csülik. Bécs, augusztus 18. (A Miskolci Napló bécsi­­ szer­kesztőségének telefontudósítása ( A horog­kereszt­esek tüntetéseivel kapcsolatban a kirívó ellentétek megvilágítására érdekes szén­ be­állítani Ramek szövetségi kancellár nyilatkozatát, valamint a kereszt­ényszci­alist­a Reichsposit cikkét. Bécs keresztény pofilgán­iságá­hoz fordul a Reichspost és azt kéri a polgár­októl, hogy tartsák meg nyugalmukat, mert a cionistákkal szemben csupán így lehet sikerrel el­járni. . Ramek kancellár a­­zsidós ág nemzetközi mozgalmáról, illetve a cion­izmusról a következőket mon­d ::a Aeionizanus nem veszélyezteti a keresztény lakosság érdekeit, sőt ellenkezőleg, olyan mozgalom a­mely alkalmas arra, hogy az ellen­téteket kiegyenlítse. _ _ A tizenegyedik cionista kong­resszus ünnepélye-­ megnyitása tegnap délelőtt ment végbe a Conzerthaus tágas nagytermében. A vendégeket az ausztriai cionista egyesület elnökének nevében Ei­­­lieh Jenő dr. üdvözölte. Bécs, augusztus 18. (A Miskolci Napló bécsi szer­kesztőségének telefontudós­itása.) A tegnapi eseményekről a késő éjjel kiadott rendőrsági kommü­niké megállapítja, hogy a közbelépő rendőrség ellen több ízben adtak le lövéseket. A lövések azonban senkit sem se­­besítettek meg. Több rendőr azon­ban kődobás, zúzás és egyéb tett­­leges­ség folytán megsebesült. A jelentés annak a megállapítá­sával végződik, hogy a tegnapi események eléggé megmut­attták, milyen nagyarányú rendzavarás­sal kellett volna számolni,­­ha a rendőr­főnökség nem foganatosí­tott volna olyan messzemenő óvin­tézkedésekert, amelyek a tüntetők szándékainak véghez vitelét már előzetesen kilátástalanná tették. Bécs, augusztus 18. ,(A Miskolci Napló bécsi szer­kesztőségének telefon jelentése.) A fajvédők és a német keresztény­­szövetségek végrehajtó bizottsá­ga az év folyamán ülést tartott, mely­nek során a hatóságokat azzal a szemre­hányásokkal illették, hogy nem tudott a nyugalom és rend fental­tása érdekében­­ bármit is elérni. A végrehajtó bizottság annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a keresztény nép nyugalma és lupán a­kkor állt hely­re, ha a tea-napi események felelős tényezőit felelősségre vonják és a Ramek-kormány visszalép. A Reichspost súlyos váddal il­leti a rendőrséget kíméletlen eljárása miatt és felvilágosítás­t kér alma paran­csok tekintetében, amelyeket a rendőrségi közegeknek kiadtak. A tegnapi összetűzésekkel kap­csolatban az a hirsztelés terj­edtt el, hogy az összeütközésnek egy és más lapok szerint két halálos áldo­zata van. Erről sem a rendőrségen , sem egyéb mértékadó helyen semmit sem tudnak. Megviss­­lják Kormos Gyula elmeállapotát Budapest, augusztus 18. Megírta a Miskolci Napló, hogy Kormos Gyulát, a Magyar Pénzügy sz­akesztőjét a rendőrség különböző visszaélések miatt őrizetbe vette. A védő azt indítványozta, hogy vizsgálják meg Kormos el­mebeli állapotát. 2 MTSK Olass N­A­P L­rt December közepére elkészül a színház nézőterének átalakítása Nagy az érdeklődés a miskolci építészek között a színház átalakítására kiírt verseny­tárgy­alás iránt Miskolc, augusztus 18. (A Miskolci Napló munkatársától.) A színház nézőterének átalakítására készített­­részletes terveket, melyek­nek alapján az áalakítási munkálatok első csoportjára a polgármester a versenytárgyalási hirdetményt már hétfőn kibocsátotta, a városi tanács n­ai ülésén mutatta be Bátory István műszaki főtanácsos. Az átalakítás első csoportja a néző­tér föld­­elhelyezési, vasszerkezet, vasbeton, ács és asztalos munkálatait öleli föl. Mihelyst a Miskolci Nemzeti Kaszinóval az átalakításhoz szüksé­ges helyiségek átengedésére a szük­séges tárgyalásokat lefolytatja a vá­ros, sor kerül az előcsarnok, lépcső­ház, külső homlokzat, vészkijáratok munkálatainak kiírására, majd a belső díszítési és berendezési munkálatok kiírására is. Az átalakított nézőtér földszintjén mintegy ötszáz ülőhely lesz elhe­lyezve. Az új nézőtér alacsonyabb lesz a réginél, úgy, hogy legalább 25—30 százalékkal kevesebb fűtőanyag kell ezentúl, mint a múltban. A miskolci építészek, vállalkozók közül ma délelőtt számosan keresték fel a városi mérnöki hivatalt, ahol a versenytárgyalási hirdetményt meg­kapták az átalakítási tervekkel és a műszaki leírással együtt. Maga a ter­vező Vágó László műépítész is egész délelőtt a mérnöki hivatalban tartóz­kodott és magyarázattal szolgált a versenytárgyalásban részt venni kí­vánó kollégáinak. Vágó László műépítész kijelentette, hogy abban az esetben, ha az építkezést nyomban, szeptember első napjaiban elkezdhetik, december köze­pére elkészíthetnének az át­alakítással. H Ha az építkezés kezdete halasztást szenvedne, az esetben természetesen arra az időpontra nem­ készülhetnének el a vállalkozók az átalakítási mun­kálatokkal. Az öltözők átépítéséről az idén nem lehet szó. Csak a jövő év őszén, amikor a zeneiskola kiköltözködik az új épü­letbe, akkor lehet a zeneiskola régi épülete egy részének felhasználásával díszletraktárakat és az öltözőket meg­felelően átépíteni. A hitelkamat csökkentése enyhítheti a drágaságot Budapest, augusztus 18. (Fővárosi szerkesztőségünk je­lenti telefonon .) Mint kire jár, illetékes helyen felmerült az uzsoratörvény szi­gorú alkalmazásának a gondolata. Éppen azért munkatársunk meg­­kérdezte Buday Gyula egyetemi tanárt, aki a következőket mondot­ta: — Jogászkörökben felvetődött az uzsoratörvény megszigorításának a gondolata, de a legfontosabb do­log nem is annyira az uzsoratör­vény alkalmazása volna, hanem helyesebb bankpolitikáról kell gondoskodni. Előfordul még ma is, hogy egyes bankházak az értékpapírokra fel­vett kölcsönök után másfél száza­­lékos heti kamatot kérnek. A 11­24 decemberben megjelent kamatláb, rendelet, illetve az úgynevezett kártérítési rendelet szerint havi másfél százalékban állapították meg a kamatot. Ezt kellene érvé­nyesíteni most is és az ennél ma­gasabb kamatlábra alkalmazni az uzsora­törvényt, feltéve, ha az uzsorának többi ismérvei is fenn­forognak. Mindennél azonban sok­kal fontosabb volna, ha a kormány gondoskodnék egész­séges kamatlábpolitikáról, mert csupán ezáltal lehetne segíteni a helyzeten. A, ,KIRÁLYNŐM MEGHALOK ÉRTED!“-TÓL A PAJOR-SZANATÓRIUMIG Marton Erzsi színművésznő veronállal megmérgezte magát Még nem tért eszméletre és állapota válságos Budapest, augusztus 18.­­ Fővárosi szerkesztőségünk tele­­­­fon tudósítása: *­ Újból szomorú szenzációja van Budapest művészi világának.­­ Marton Erzsi színésznő szombaton délután Üllői­ úti lakásán nagy adag verobiáll,, megmér­gezte magát és jelenleg is eszméletlen állapot­ban fekszik a Pajor-szantórium­­ban. Hogy mi adta Marton Erzsi ke­zébe a méregpoharat, arról ezideig semmit sem tudnak, mert a mű­vésznő semmiféle írást nem ha­gyott hátra, amelyben közölte vol­na tragikus tettének okát. Megállapították, hogy Marton Erzi­­ óriási adag veronait vett be, amit az azonnal alkalmazott gyo­­mor­mosással sem lehetett eltávolí­tani. A művésznő öngyilkosságáról , eddig csupán a főkapitányság étel- j­untaik osztályán tudtak, de termé­szetesen itt sem ismerik az öngyil­kosság indító okát. A Miskolci Na­pló munkatársa érdeklődött a Pajor- sanatorium­ban, ahol kije­lentették, hogy a művésznő még mindig nem tért magához és állapota rend­kívül súlyos. A öngyilkos művésznő neve ta­lán ismeretl­enül hangzik a kö­zönség nagy része előtt és legfel­jebb a mozilál­oglaitó, f­ilmlked­velő publikum fog emlékezni a ragyogó szépségű, tehetséges Marton Erzsire,­­ akinek nevéhez néhány emlékeze­­­­tes filmsiker fűződik jó hat-nyolc­­ év előtttől­, a magyar filmgyártás fényikoláinak idejéből,­­ Balla Kálmán vidéki színigaz­­­­gató felesége volt Marton Erzsi, a­­­mikor 1916-ban a Magyar Színház­­ női főszereplőt kereset­t az ■ azóta­­ állítólag Bécsire® kereskedői pá­lyáira áttért Villányi Andor szín­művének, a „Királynőm, í megha­­­­lok érted!...“ című dráma főistae­­u­rópának eljátszására. A választás­­ Marton Erzsire esett, aki Törzs Jenővel játszotta a darabot és aki­ben pesti delhije után művészkö­rökben a második Gombaszögi Ericét látták. A következő szezonban a ma­gyar Phönix-filgyár néhány film­jét vitte diadalra Marton Erzsi. Első filszerepe „Az utolsó hajnal“ című filmdráma volt, amelyet ,­A szentjóbi erdő titka“ követett. Har­m­adik filmje „A csúnya fiú“ — újabb siker, de legjobban sikerült „Az ördög“ filmváltozata Kertész Mihály rendezésében, amelyet a címszerepben Leopold Krammerrel, azután Várkonyi Mi­hállyal, Clary Loto-val és Balassa Jenővel együtt játszott Marton Erzsi. A forradalom és a kommün után a művésznő külföldi, német film­gyárakhoz szerződött, amelyek egymásután halmozták el szerződ­­tetési ajánlataikkal a feltűnően hódító megjelenésű magyar szí­nésznőt. Német filmjei közül azon­ban csupán egy került el a ma­gyar piacra­, a „Doktor Rao titka“ című kalandor história, amely ta­valy Miskolcon is bemutatásra ke­rült. Ez év tavaszán Marton Erzsi hazaköltözött Budapestre és az Üllői-utón rendezett be lakást ma­gának. Itt követte el most, szom­baton délután végzetes tettét, ad­dig ismeretlen okokból. Építkezik a város Miskolc, augusztus 18. (A Miskolci Napló munkatársától.) A városi tanács keddi ülését jó­formán építési tervek és kérvények tárgyalása tette ki. A mai tanácsülésből bocsá­totta ki a polgármester a versenytárgyalási hirdet­ményt az újabb 40 egyszo­bás kislakás építésére is. Az ajánlatok benyújtási határideje augusztus 24, délelőtti 10 óra. A B. Szabó-féle telek megvásárlására ma folytatja a tárgyalásokat a város vezetősége, mely vagy pénzért, vagy megfelelő városi földért szerzi meg a B. Szabó-féle telket, melyen az újabb kislakások felépülnek. A váró­i női ipariskola ebben az évben még a Polgári Kaszinó Egye­sülettől bérelt helyiségében marad, c­sk a jövő év őszére költözik át a volt zeneiskola helyiségeibe. A keddi tanácsülés tárgyalta a hu­­szárlaktanya mögötti tiszti lakások telekfelosztási kérelmét is. A tanács itt jelentéktelenebb módosításokat kivon az utca és a játszótér tervezett szé­­lességén, különben maga a város is jelentékeny áldozatokat hoz, hogy az itt tervezett utcák mielőbb megnyithatók legyenek. A Szepessy-laktanyának vámőrségi székházzá való átépítésének tárgyalá­sakor a tanács kikötötte, hogy a szobák magassága 3'60 méter le­gyen. A pénzügyminiszter, tekintettel arra, hogy itt jóformán csak irodák­ról van szó, csak 3'35 méteres szo­bamagasságot engedélyezett az épí­tési terveken. Ehhez a magassághoz a városi tanács is hozzájárult. Az itt felsorolt középitkezéseken kívül még egész sereg pragánépitke­­zési kérelmet tárgyalt a keddi ta­nácsülés. Miskolc, Széchenyi­ u. 73 . értGER CO:VAfa'ÚtofrR.és IV. TÁRS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék