Reggeli Hirlap, 1931. július (40. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-24 / 166. szám

1931. oli. 24. TESTEDZÉS Vasárnap délután 4 órakor nagyszabású csónak­versenyt bonyolítanak le a lillafüredi tavon Sok miskolci evezős indul az értékes díjért folyó küzdelmekben Miskolc, július 23. Amint az eddigi nevezésekből meg lehet állapítani, a lillafüre­di csónakverseny, amelyet va­sárnap délután 4 órakor rendez­nek meg a Tájon, páratlanul nagyszabású és izgalmas lesz.­­ Nem csupán a lillafüredi vendé­geknek az a része veszi részt az evezősversenyben, akik hódolói az evezőssportnak, de nagyon sok miskolci és fővárosi indulója is lesz az evezősversenynek, amely után reméljük, hogy semmi akadálya sem lesz annak, hogy a Tájt bekapcsolják az evezőséletbe. Már szerdán megindultak a tréningek a tavon azokkal a csó­nakokkal, amelyeket a rendező­ség bocsájtott a benevezett ver­senyzők rendelkezésére. Egyes, kettes és hármas evezőcsónakok ezek. Valamennyi alkalmas a ver­senyre, amelyet ezer méte­res távon bonyolítanak majd le. A versenyzőket nem csupán a küzdelmek izgalma vonzza, de csábítják őket azok az értékes díjak is, amelyeket a helyezettek részére kitűztek. A közönség is igen nagy számban készülődik a lilla­füredi csónakversenyre, me­lyet minden belépődíj nélkül lehet majd megtekinteni. REGGELI HÍRLAP. Miskolc úszóéletének ünnepnapja lesz a vasárnapi nagyarányú úszóverseny Hat város legjobb úszói versenyeznek a bajnoki címért — A válogatott vízipoló B. csapat és a kerület válogatott csapatának a mérkőzése páratlanul szép élménynek ígérkezik — Összeállították a B. válogatott csapatot Miskolc, július 23. A vasárnapi úszóverseny ün­nepnapja lesz Miskolc úszóéleté­nek. Nem csupán azért, mert a kerület legkiválóbb úszói jönnek Miskolcra és nem csupán azért, mert a magyar vizipóló váloga­tott B) csapata mérkőzik a Strandfürdő uszodájában, ha­nem azért, mert a közönség olyan nagy szám­ban készülődik erre a ver­senyre, amilyenhez fog­ható Miskolcon még nem volt és ami igazi ünnepélyes külsőt fog adni a kerületi bajnokságok küzdelmének és a vizipoló mérkőzésnek. Szinte hihetetlen, hogy­ az úszó­­sport, amely csak azóta éli a maga igazi életét, amióta a Strandfürdő uszodáját részére megnyitották, ilyen rövid idő alatt milyen hatalmas közönség­re tudott szert tenni. Ezrektől fog feketélleni a verseny napján a Strandfür­dő és egészen biztos, hogy ezután a verseny után még csak meg fog nőni és meg fog erősödni a miskolci úszó­­sport híveinek a tábora, mert az úszóverseny olyan szép­nek, érdekesnek, izgalmasnak és élvezetesnek ígérkezik, ami­lyet vidéki viszonylatban igazán csak ritkán lehet látni. Amellett, hogy Eger, Miskolc, Gyöngyös, Diósgyőr, Jászapáti, Ózd legki­válóbb országosáévá úszói start­hoz állanak, a Strandfürdő me­dencéjébe száll a magyar vizi­poló válogatott B) csapata, hogy nagy technikai felkészültségét és szédületes játéktudását bemutas­sa a miskolci közönségnek, mely­nek eddig éppen azért, mert nem volt megfelelő uszodája, nem volt módjában ilyen nagyszabású mérkőzést látni. A napokban már közöltük az északi válogatott csapat összeállítását és most újra meg kell állapíta­nunk, ho°gr ez az együttes olyan játékerőt képvisel, amely alkalmas arra, hogy mindvégig a legnagyobb já­téktudásának a kifejtésére kényszerítse a B­ válogatot­tat, amelynek a csapatában több olyan játékos fog szerepelni, akik a magyar vizipoló sport diadalmas napjaiban küzdöttek a magyar színekért. Még egy vizipoló mérkőzés is lesz ezen­kívül, az MVSC és az DVTK csapatai mérik össze az erejüket. A régi riválisok harca szintén nagyon izgalmasnak ígérkezik. Az úszóverseny résztvevőinek a száma napról-napra emelkedik. Már eddig is annyi nevezés futott be, hogy minden szám­ban több előfutamot kell majd lebonyolítani. Az előfutamok és a főversenyek összecsapásai egészen biztos, hogy sokáig emlékezetében fog­nak maradni a közönségnek. Az úszóverseny 4 órakor fog kezdődni a Strandfürdő me­dencéjében. Egymásután bonyolítják le a férfi, hölgy és ifjúsági úszószá­­mokat és közben kerül sor a két vizipoló mérkőzésre. A közön­ségnek bizonnyal nagy köny­­nyebbségére fog szolgálni, hogy a rendező egyesületek igyekez­tek a legolcsóbban megállapítani a belépőjegy árát. A fürdésre jogosító strand­­jegyen felül csupán 30 fillé­res belépőjegyet kell válta­nia a nyár legkimagaslóbb sporteseményéhez. Késő este jelentik Budapest­ről, hogy összeállították a va­sárnap Miskolcon szereplő B) vizipoló válogatott csapatot, amely a következő összeállítás­ban mérkőzik a kerületi váloga­tottal: Mezey (III. kér)—Román (MTK), Molnár (FTC)—Szabó (MTK)—Rajky II. (MTK), Dezső (III. kér), Heide (111. ker.) Még mindig bizonytalan, hogy kiállhat-e vasárnap az Attila az osztályozó mérkőzésre A szövetség nem enged, az Attilának viszont nincs pénze csak váltóra A Bástya nem tudja fizetni a játékosait Miskolc, július 23. Az Attila vezetősége szerdai ülésén, amelyen Hodobay Sán­dor dr. polgármester is megje­lent, mint megírtuk úgy hatá­rozott, hogy bár az ítéletet igaz­ságtalannak tartja, mégis a sportszempontok miatt hajlandó kiállani vasárnap Szegeden a Bástya elleni osztályozó mérkő­zésre. A vasárnapi meccs elé azonban rendkívül súlyos aka­dályként tornyosul az a körül­mény, hogy az Attilának a játékjoga már hetek óta fel van füg­gesztve, minthogy a miskolci profik nem tudták fizetni a különböző szövetségi díja­kat és nem tudták kiegyen­lí­­teni az egyes egyesületeknél levő tartozásaikat. Ezenfelül a játékosok sem rak már régóta fizetést. Az Attila különböző módon kísérletezett, hogy lehetővé vál­jék,­ miszerint a vasárnapi mér­kőzésre való jogát a felfüggesz­tés miatt el ne veszítse. Tár­gyalásokat kezdett a PLUSz-al, amely azonban a hitelező egye­sületek kívánságának megfele­lően kijelentette, hogy ragaszko­dik a hátralékos összeg befizeté­séhez. Az Attila pénz hiányában úgy próbálta megoldani a mosta­ni pénzügyi viszonyok között a helyzetet, hogy betétkönyvet és váltót kínált fel a PLASz-nak fedezetül az 1800 pengőre. A PLASz részéről azonban csütörtökön este azt közölték az Attilával, hogy a váltót nem áll módjában elfogadni, minthogy az egyesületek ra­gaszkodnak a tartozásnak készpénzbeli kiegyen­ítésé­hez. Az Attila, vezetősége körében ezt a közlést nagy elkeseredéssel fogadták és minthogy készpénz fölött nem igen rendelkeznek, ebben a pillanatban még egészen bizonytalan a vasárnapi mérkő­zés sorsa. Az Attila vezetősége természetesen mindent el fog követni, hogy a pénzt előteremt­se és elsősorban most is a közön­ség áldozatkészségére appellál­­nak. Felhívják Miskolc város sportszerető közönségét, hogy akinek módjában van, tegye lehetővé, hogy a pályán már egyszer megszerzett első­­osztályú jogosultságát most ismét a zöld gyepen szerez­ze meg. Éppen ezért felkérnek minden­kit, hogy a péntek este 7­ 9 óráig a Lefler-vendéglőben levő klubhelyiségében az erre a célra szánt adományaikat juttassák el az Attilának. Nemcsak az Attilánál, a Bás­tyánál is súlyos és nehéz zava­rok előzik meg az osztályozó mérkőzést. A szegedi csapat is a legsú­lyosabb anyagi válságban van és hetek óta nem tudja fizetni a játékosait, akik a hírek szerint teljesen tré­ning nélkül vannak, úgy hogy az összeállítás a legna­gyobb probléma elé állította a vezetőséget. Természetesen az utolsó napokat igyekeznek erő­sen kihasználni és az összeállí­tás előreláthatólag a következő lesz: Benedek—­Sirály, Emődi—Ku­­ runci, Tóth, Riesz—Koszta (Hernádi), Körösi, Havas, Har­mat (Vaál), Korányi TT, Janunitzky (PTK), Molnár, To­kár, Lang, Bachor (DSE). Ezzel kapcsolatban az ÉLASz vezetősége felhívja a miskolci egyesületekből jelölt játékoso­kat, hogy vasárnap délután 4 órakor a városházétri villamos­­megállónál jelenjenek meg, ahonnan együttesen indulnak Diósgyőrbe. Felhívja továbbá a perecesi és diósgyőri játékoso­kat, hogy azok pedig délután 5 órakor Diósgyőrben a DSE pályán az alszövetség vezetősé­génél jelentkezzenek. Az összes kijelölt játékosok cipőt, nadrá­got és harisnyaszárat hozzanak magukkal. (—) A másodosztályba esett Pécs—Baranya fél fizetést aján­lott fel játékosainak, akik eddig még nem határoztak. (—) Felhívás. Felhívom a Ki­nizsi FC összes játékosait, hogy ma este 7 órára Hunyadi­ u. 28. alatt okvetlen jelenjenek meg. Új játékosokat is szívesen lá­tunk. Intéző: (—) A francia vizipoló válo­gatott csapat már elindult Pa­risból és péntek estére érkezik Budapestre. kap- Az ÉLASz II. osztályú válo­gatottjelöltjeinek triálmér­­kőzése Diósgyőrben Miskolc, július 23. A futballsport fiataljainak elő­retörése és a minden vonalon el­ért sikerei az északi alszövetség vezetőit is cselekvésre késztette. Már a hatvani próbamérkőzésen is olyan eredményességet mutat­tak a beállított fiatal játékosok, hogy az alszövetség vezetősége ezen tapasztalatok alapján to­vább kutat a rejtett tehetségek után és ezért elhatározta, hogy az egyesületekben is nevesebb játékosokat a kerületi válogatás szempontjából kipróbálja. Ezen célból vasárnap délután fél 6 órakor Diósgyőrben a DSE pá­lyán a I. osztályú válogatottje­löltek részére triálmérkőzést tart, amelyre a következő játé­kosokat kirendeli: Szabó, Béres, Sarvajcz, Kiss, Palágyi (MÁK), Soviea, Notter (MVTK), Halász, Esztojka, Hor­váth, Svripkó II., Friedmann TTL: Ágoston, Pállok (MMTE), Motkó, Natter, Czapák, Marci­­naskó, Kovács, Odermarszki,

Next