Reggeli Hirlap, 1933. március (42. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-15 / 61. szám

- 6 —■ REGGELI HÍRLAP MÁRCIUS 15-E MISKOLCON Miskolc, március 14. Miskolc város közönsége ezidén is meleg nemzeti érzéssel, hazafias ■lelkesedéssel, a 85 esztendő előtti nagy napok eseményeire való meg­hatott visszaemlékezéssel üli meg március 15-ét, a magyar szabadság megszületésének napját. A háztu­­­lajdonosok már a kedd déli órák­ban fellobogózták házaikat, az eny­he márciusi szél a Széchenyi­ utcá­­ban piros-feh­érzöld zászlóerdőt lo­bogtatott meg. A kedd esti felvonulások A márciusi ünnepségeket a Kos­­suth-szobornál a cserkészkerület csapatainak lampionos felvonulása nyitotta meg. A cserkészcsapatok este 7 órakor vonultak fel a Kos­­suth-szobor elé, ahol az ünnepséget a nemzeti Hiszekegy nyitotta meg. A cserkészkerület nevében megko­szorúzta a Kossuth-szobrot és lelkes ünnepi beszédet tartott Kigyóssy Sándor már­ mérnök, cserkésztiszt, Kiss István és Guzovits Lajos sza­valtak, a cserkészzenekar pedig ha­zafias dalokat játszott. A leventék fél 8 órakor értek lampionos menetben a Kossuth-szob­­bor elé, amelynek két, oldalán ál­lottak fel. A szoborral szemben fog­laltak helyet az előkelőségek, a test­nevelési felügyelőség tagjai. Ho­­bay Sándor dr. polgármester, Tas­­nád­y Antal dr. rendőrfőtanácsos, Vidats János, a Miskolci Levente Egyesület elnöke, Halmay Béla dr. helyettes polgármester, Kolár Nán­dor igazgató, Fekete László dr. és Tréki-Török Andor tanácsnokok és még mások. Az ünnepséget a leven­tezenekar Himnusza nyitotta meg, majd Vidats János mondott gondo­latokban gazdag és gyújtó hatású beszédet március idusának jelentő­ségéről. Beszéde végén a leventék hódolatát tolmácsolta nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzónak. Egy levente lelkes szavalata után a zenekar eljátszotta, a nemzeti Hi­­szekegy­et, majd a leventék díszló­­pésben vonultak el az előkelőségek előtt. Az esti felvonulásokat igen nagy­számú közönség nézte végig. Hazafias istentiszteletek Az ünnep napját szerdán reggel a templomokb­an istentiszteletek vezetik be. A mindszenti plébánia­templomban délelőtt 9 órakor ünne­pélyes szentmise lesz, amelyet Kronberger József apátkanonok ce­lebrál. Reggel 8 órakor a Szent Anna plébániatemplomban és a gö­rögkatolikus templomban tartanak hazafias istentiszteletet. A Kossuth utcai református templomban dél­előtt 9 órakor van hazafias isten­­tisztelet, amelyen Enyedy Andor dr. lelkész prédikál. Az evangélikus templomban délelőtt 19 órakor kez­dődik az istentisztelet, amelyen a szentbeszédet Duszik Lajos főespe­res tartja. A miskolci orth. anya­­hitközség délelőtt 9 órakor tartja ünnepélyes hazafias istentiszteletét a Kazinczy­ utcai templomban. Az istentiszteletekre meghívták a ka­tonai és polgári hatóságok vezetőit és résztvesznek azokon az iskolák növendékei is. A miskolci társadalmak ünnepségei A miskolci vasutas társadalom 10 óra 20 perckor ér a Kossuth-szobor elé, hogy ünnepelje a nagy nap em­lékezetét. Az ünnepi beszédet Nagy Sándor dr. segédtitkár, máv. ügyész tartja. Az ünnepség közben vala­mennyi máv. dalárda énekel. A for­galom koszorúját Szabó Gyula in­téző, a máv. műhely koszorúját La­pos József esztergályos, a vontatási osztály koszorúját Gyöngyössy Gyula főmozdonyvezető helyezi el a szoborra. A miskolci iparosság az Ipart­es­tület és az Iparoskör tagjai dél­előtt 10 órakor indulnak el zászlós menetben a Kossuth- és a Szem­ere­­szoborhoz, ahol az iparosdalárda közreműködésével hazafias ünnep­ségeket tartanak. A hagyományok­hoz híven este hazafias közvacsora lesz az Iparoskörben. Délelőtt 11 órakor a miskolci me­zőgazdák egyesületének tagjai vo­nulnak ki a Kossuth-szoborhoz és rendezik meg ünnepségüket, amely közben koszorút helyeznek a szobor , talapzatára. A miskolci Mozdonyvezető Otthon március 15-én este fél 8 órai kez­dettel rendezi meg hazafias ünnep­ségét. A ref. leányegylet márciusi ünnepsége délután 5 órakor kezdő­dik. Az ifjúság és az iskolák A miskolci Joghallgatók Testüle­te a márciu­s 15-i ünnepélyét dél­előtt fél 12 órai kezdettel tartja a Nemzeti Színházban. A miskolci ev. tanítóképző intézet délelőtt 11 óra­kor rendez hazafias ünnepséget a Korona-szálló dísztermében. A kir. kath. Fráter György fő­gimnázium Vörösmarty Önképző­köre negyed 11 órakor a kisebb és negyed 12 órakor a nagyobb ifjúság számára rendez hazafias ünnepsé­get az intézet tornatermében. _ Az ünnepi beszédet az I.—IV. osztályos tanulók számára Bukovszky Mihály VIII. oszt. tanuló, az V—VIli. oszt. tanulók számára Vucski­ts Jenő ön­képzőköri elnök tartja. Ezt meg­előzőleg negyed 10 órakor,az ifjú­ság kivonul a Kossuth-szoborhoz, amelynek talapzatára Szitás István ,Vili, oszt, tanuló helyez koszorút. A miskolci ref. főgimnázium dél­előtt ,10 órakor tartja hazafias ün­nepségét az intézet tornatermében. A Hunfalvy reáliskola növendé­kei délelőtt megkoszorúzzák a Sze­­mere-szobrot, majd utána hazafias ünnepséget rendeznek az intézet ud­varán. A miskolci ref. leánygimná­zium Lévay József önképzőköre márciusi ünnepélyét délelőtt fél 11 órakor tartja. Az izr. tanítóképző intézet és pol­gári leányiskola délelőtt 11 órakor tartja hazafias ünnepségét az inté­zet tornatermében. A miskolci városi női ipariskola önképzőköre délelőtt 11 órakor ren­dezi meg márciusi ünnepségét. A miskolci I. sz. áll. polgári fiú­iskola délelőtt 9 órakor, a II. sz­áll. polgári fiúiskola ugyancsak délelőtt 9 órakor tartja meg ünnep­ségeit az intézet tornatermében. A miskolci szr. polgári fiúiskola hazafias ünnepségét szerdán dél­után fél 4 órakor rendezi meg az intézetben. A miskolci áll. polgári leányis­kola délelőtt 10 órakor tartja haza­fias ünnepségét az intézet tornater­mében. A miskolci m­. kir. áll. n­égy évfo­lyam a Deák Ferenc felsőkereske­delmi iskola Széchenyi önképzőköre délelőtt 10 órai kezdet­tel rendezi ünnepségét az­ intézet II. emeleti nagytermében. Természetesen hazafias ünnepsé­get rendeznek valamennyi miskolci elemi iskolában is. A Kerti iskola március 15-i ünnepélyét délelőtt 11 órakor tartja. — A vakok intézete márciusi ünnepségét délután 4 óra­kor tartja az intézetben.­­— Hunya­di-utcai napközi otthon csütörtökön délután 3 órakor, a Soltész-Nagy Kálnán-utcai napközi otthon csü­törtökön délután rendezi meg már­ciusi ünnepségét. A márciusi ünnepségekre a ren­dezőségek szeretettel hívják meg a közön­sége­t. Öngyilkosság a ládi erdőben Miskolc, március 14. Kedden reggel megdöbbentő öngyilkosságot fedeztek fel a lá­­di erdőben. Az erdőség egy félre­eső részében felakasztva holtan találták Gajdos László 47 éves vasgyári munkást. Gajdos két nappal ezelőtt tűnt el lakásáról és az eltávozása előt­ti napokban többször hangoztat­ta,, hogy öngyilkosságot fog elkö­vetn­i. Állítólag az keserítette el, hogy alaptalanul bűnvádi feljelentés­sel fenyegették. TESTEDZÉS 00 Összeállították a csehek elleni válogatott csapatokat A magyar futballsport va­sárnap két fronton is összeméri erejét a csehekkel. A nagy váloga­tott Budapesten küzd, míg a „Csi­kók“ Prágában találkoznak a cse­hek második garnitúrájával. A­­két magyar csapat már készen áll a küzdelemre. A nagy váloga­tott összeállítása ez: Szabó (Hungária) — Korányi (Fe­rencváros), Biró (III. ker. FC) — Barátky (Hungária), Sár­osi (Fe­rencváros) — Lázár (Ferencváros), Markos (Bocskai), Cseh (Hung.),Te­leki (Bocskai), Turay (Ferencváros), Serényi (Kispest). A Csikó-csapat: Háda — Szemere, Kocsis — Laky, Moóré, Szalay— Fenyvesi, Avar, Jávor, Toldi, Tú­li­yoghy. Tartalék a miskolci Bán. A miskolci tornászs­nnepély előkészítése kedden délután tartotta Hodobay Sándor dr. elnöklésével a Magyar Tornász Szövetség északi kerületét megala­kí­tó bizottság ülését. Az el­nöklő polgármester felkérésére Hónig Vilmos tábornok előadta, hogy lejön az olimpiai férficsapat 8—19 tagja, valamint a­ BBTE 18—20 tag­ú női csapata. Sajnos a világbajnok Pelle­­István, tekintve, hogy kilép ►ett a Szövetségből, nem fog megjelenhetni. A tornászbemu­tató vasárnap délelőtt fél 11 órakor kezdődik a Nemzeti Színházban. — Utána tar­ják meg a MTSz északi kerületének alakuló közgyűlését, melyen T­­eky Sándor is megjele­nik. (—) A szerdai futballesemények. Magyar Kupa: Ferencváros — Sze­ged, Üllői -ut. fél 4. Biró Vass A. (Hb. Fisch­er L. Szőke F.) — Újpest —Somogy, Megyeri-ut. fél 4. Bíró Sólymos P. (Hb. Helischauer, Pir­­koff). — Corinthian-díj: Postás— Salgótarjá­ni SE. Lóversenytér. 3. Bíró Mikulovics (Közép). (Hb. Ko­vács dr.) (—) A JAK kerékpáros szakosz­tályának összejövetele. A Miskolci Atléta Kör kerékpáros szakosztá­lya folyó hó 19-én vasárnap dél­előtt 11 órakor tartja ezévi első összejövetelét a MÁK népkerti szék­házában (I. emelet). A szakosztály tagjait s az érdeklődőket ezúton is meghívja a vezetőség. (—) Az Attila szerdán délután fél 4 órakor tréningmérkőzést játszik az MVSC csapatával a népkerti sporttelepen. Az Attilában próbajá­tékos is fog szerepelni. (—) ÍVLAK atlétahölgyek csütörtök délután 4 órakor tréninget tarta­nak. Intéző: (—) Violagyár FC — Szikszói FK 1:1 (1:1). A Szikszói FK csatárait a rosszul játszó hak­ok nem tudták előre tolni s igy a Viola csatárok különösen az első félidőben állan­dóan szorongatták ellenfelüket Kis szerencsével 2—3 gólt is rúghattak volna a Viola csatárok, de több tiszta gólhelyzetet sem sikerült ki­használni. A Viola FC-ből: Veres, Hollós bekkpár és a­ csatársor bal­­szárnya, az SzFE-ból a két bekk és a két szélsőball tűntek ki. Jó bíró volt Gelb és Fiola. (—) A­ MÁK toborzó, tehetségku­tató mezei versenye folyó hó 19-én, délután 3 órakor lesz a népkerti sporttelepen. Indulhat minden oly egyén, aki még klub­versenyen nem indult. Jelentkezni lehet a népkerti sportpalotában, a helyszínen Sai­gon­át. Görömboly község jegyzője értesítette a külügyminisztériumot, hogy meghalt M­issolini Nándor, a Duce állítólagos unokabáty­ja Kicsoda M­issolini Nándor, akit nagy részvét mellett temettek el Görömböly községben Miskolc, március 14. Március 10-én reggel 5 órakor halt meg és március 11-én nagy részvét mellett temették el Gö­­römböly községben Mussolini Nándor nyugalmazott vasúti kő­művest, aki magát Mussolini uno­kabáty­jának mondotta. Mussoli­ni Nándor évtizedek óta Magyar­­országon élt, tökéletesen beszélt magyarul, noha beszédén megér­ződött az olaszos kiejtés. Néhány évvel ezelőtt tette át állandó tar­tózkodás helyét Görömbölyre, ahol feleségül vette Katzer Sán­dor volt gyárvezető rokonát. A görömbölyi Újtelepen kishá­zat építt­etett magának, három évvel ezelőtt útlevelet kért és né­hány he­te elutazott és azzal jött haza Gö­römbölyre, hogy a Ducé­nál járt, aki igen szívesen fogad­ta. Iratokat is hozott magával Olaszországból, amelyből kitűnt, hogy M­ussolini Nándor 18­11-ben Campo-Dormioban született. Azt, hogy va­lóban a Duce unokabáty­ja, természetesen kétséget kizá­róan sohasem igazolta. Halálos ágyán azonban igen sokat beszélt a Ducéról, megkérve környezetét arra, hogy haláláról értesítsék Mussolinit. Kiss József, Görömböly község jegyzője a halált követően jelen­tette is a magyar külügyminisz­tériumnak, hogy Mussolini Nán­dor, a Duce unokabátyja Göröm­böly községben meghalt, a kül­ügyminisztérium ezt az értesítést továbbította Rómába, ahonnan azonban még válasz nem érkezett. Görömbölyön természetesen mindenki meg van győződve róla. ■hogy Mussolini Nándor a Duce unoka­b­­átyja volt. is Holnap, csütörtökön este fél 9 órakor lesz T­hurzó Nagy L­ászlóné zongoraestje a Zenepalotában 1933. III. Ha a munkanélküli kiöltözködik Szép Márton munkanélküli iparossegéd most, hogy kitava­szodott, sehogysem érezte jól ma­gát kopott, rongyos ruháiban.­­ Minthogy máskép nem tudott ru­hához jutni, ellopta, sógora ün­neplőjét. Szép Mártonnak azonban nem sok öröme telt a szép ruhában.­­ Lopás miatt megindult ellen az eljárás és Ráduly József egyes­­bíró kedden 3 hónapi fogházra ítélte.

Next