Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1937. január (46. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-24 / 19. szám

1937. 1. 24. Kisol­vasóinknak Levél Télapóhoz írta : Mózes bácsi Ej, te lusta Télapó, Mért nincs térdig érő hó? A bundádat rázd már meg. Hullasd a hópelyheket... Szükség van most nagy hóra, Mezőnek takaróra. A városban is elkel: Ebből lesz a hóember! Sok szegény ember is lesi, Nagy hó mikor kezd már esni... Havat hányni mennének, Egy kis pénzt keresnének. Ne sajnáld hát a bundád. (Mintha pénzért árulnád.) Rázd meg, rázd meg, Télapó, Hadd hulljon a hó, hó, hóTM REJTVÉNYEK Pólórejtvény ác —ger —ozsnyó —oroksár —szék —egléd (A hiányzó betűk egy elszakított városunk nevét jelentik. Melyik az?) Rejtett nevek: 1. Nem való fegyver nőnek a ke­zébe! 2. A hatalmas szultán rettenete­sen kegyetlenkedett foglyaival. 3. Elveszett az inggombon, gyor­sam találd meg! 4. Szibéria némely lakosai rén­szarvast fognak be a szánkók elé. 5. A víz néha eléggé zavaros, de azért jó. (Minden mondatban egy-egy fiú­vagy leánynév van elrejtve) és derékfájás émelygés, ide­­gesség, tisztátalan teint gyak­ran csak az emésztési zava­rok következménye. Ilyenkor is segít . Megfejtések szerda délután 5-ig küldhetők be a F. R. H. kiadóhiva­talába Mózes bácsi címére (Mis­kolc, Horthy Miklós tér 14). Nyereményeket adnak: Weidlich Pál fűszer- és csemegeüzlete „a fe­kete kutyához“, ajándékcsomagok, Meinl Gyula kávébehozatali rt. fiókja:­­ Martin kakaó, Székely, Győri és Morvai ruhaáruháza: fin játszókabát, „Mercur“ könyvnyomda és­ bélyegzőkészítő, Munkácsi­ u. 2. (hídnál): névjegyek, Ferenczi B. könyvkereskedése: képeskönyv. — „Oculárium“ optikai és fotoszak­­ü­zlet (kis fényképezőgép) havi ajándék. Leveles láda Gärtner Adél: Egy szép képes­könyvet nyertél. Ha legközelebb el­látogatsz Nagyapóhoz, meg is ka­pod. Hubay Pál (Nyíregyháza): In­nen is szeretettel gondolok rád és összes iskolatársaidra. Nagyon szép dolog, hogy mindennap gondoltok tízóraival szegény osztálytársaitok számára. Gyulay Imre: A kívánt bélyegeket elküldtem neked postán. Remélem azóta már felgyógyultál, Imikém? Bán Ágnes: Névjegyeidet az ujságosnénike elvitte számodra Pártos Lya: Rég nem hallottam fe­lőled, Liácskám. Hogy töltöd a te­let? írjál! fJ uwew mmM Megtalálták az emberi fogazat romlásának valódi okát Írta: Dr. Halász Henrik Az emberi fogazat, noha a legszi­lárdabb, legkeményebb anyagból alkotottnak látszik, különösen az elmúlt évszázadban és azóta még fo­kozottabban mutatott olyan arányú romlást, hogy a fogászati tudomány művelői mindent elkövettek a fog­romlás okainak kiderítésére és a fogszuvasodás meggyógyítására. A legkülönbözőbb teóriákat állították fel, amelyekkel a fogromlást ma­gyarázni próbálták és ezen theó­­riák között máig is tartja magát az a felfogás, hogy a helytelen száj­ás fogápo­lás folytán áll elő a fog­szú, amennyiben az étkezések után a fogakon tapadt ételmaradékokból fejlődő tejisav marja ki a fogzománc rétegét és ezen kimaródások, felpu­hult fo­gszöveten át hatolnak be a szájüregben állandóan tanyázó bak­tériumok a fogszövetének állomá­nyába és azt, mint a fát, a szú, úgy pusztítja el. Tehát kialakult az a felfogás, hogy a leggondosabb száj­­hygienét kell bevezetni, a szájüre­get és fogazatot minden étkezés után tisztára mosni, kefélni, hogy a fog­szuvasodásnak, ame­ly­ már a gyer­meki fogazatot is kikezdi, eleje vé­zessék. A legkülönbözőbb összetéte­lű száj- és fogápoló szerek gyártat­tak, amelyek mindegyike a fogrom­­lás megakadályozását ígérte, hir­dette. Sajnos azonban, mindezen in­tézkedések foganatosítása sem tudta a fogromlást megállítani, a fogak csak úgy romlottak, szuvasodtak tovább is és úgy látszott, hogy az orvosi tudomány képtelen ezt a sú­lyos problémát megoldani és csak arra szorítkozott, hogy a megrom­lott fogakat fogtöméssel, a beteg gyökerűeket különféle kezelésekkel megtartsák, ami legtöbbször siker­rel is jár. Az elmúlt évben Wienben tartott internacioonális és a Dresdában tar­tott németországi fogorvosi kon­gresszuson a fogromlá® okairól tar­tott előadások keretében a legkivá­lóbb fogorvosok és táplálkozás­kutató orvosok teljes határozottság­gal állapították meg évtizedes kí­sérletek megfigyelések alapján, hogy a fogszúnak, ennek az egész civilizált világ rákfenéjének valódi bebizonyított oka, az emberiség helytelen, észszerű­tl­en, ásványsók­­ban és vitaminok­ban szegény táp­lálkozása és hogy a chemico-para­­sitár (vegyi bakterológiai) ok csak másodlagos tényező lehet a fogszú előidézésében, amennyiben a hely­telenül táplálkozó fogszövet ellent­­állóképességében meggyengülve, ke­ménységét, szilárdságát elveszítve, könnyen áldozatává válik a száj­üreg vegyi inzultusának. Bircher­ Bennernek, a világhírű zürichi táplálkozáskutató orvosnak nagyszabású előadása vezette be a fogszó megelőzéséről szóló előadás­­sorozatot. Bircher­ Benner, aki nagy­hírű anyagcsere szanatóriumában évtizedek óta ügyeli a legsúlyosabb anyagcsere betegeket és valóságos csodával határos gyógyeredménye­­ket produkál az ő reformkosztjával és természetgyógyászati módszerei­vel, előadta a drezdai kongresszu­son, ho­gy nála bevezetett az a rend­szer, hogy a szanatóriumát elha­gyott betegek évenként és időnként jelentést küldenek neki egészségi állapotukról és betegei ezen jelen­tésük kapcsán mind többen említet­ték fel, hogy fogorvosaik csodálat­tal állapították meg, miszerint a szanatóriumot látogatott betegeinél, a szokásos ellenőrző viziteknél nem találtak a fogakon semmi javítani valót, nemcsak, de sok betegnél a meglazult fogak spontán megszilár­dultak. Ezen jelentések adták meg Birchernek és orvosfiainak azt a gondolatot, eszmét, hogy az intézet­ben használt nyers és félnyers koszttal a szervezetnek juttatott tápsók és vitaminok hozták olyan helyzetbe, olyan állapotba a foga­zatot, hogy az megfelelő természe­tes biológiai tápláltsága révén el­­lentállóképességét visszanyerve, a fogszúnak ellentállott és a fogme­der betegségeit is meggyógyította. Ezek után rendszeres ellenőrzés alá kerültek Biroherék szanató­riumának összes betegei, a betegek kórtörténetébe a szájüreg és foga­zat beteges elváltozásai is feljegyez­tettek és ezek alapján lett megálla­­pítv, milyen hatással volt a szana­tóriumi kezelés az illető beteg eset­leges fo­gbeli állapotára és az ered­ménye ezen gondos ellenőrző vizs­gálatoknak az volt, hogy olyan táp­lálkozás amellett a fogszo­o­ba je­len volt — nem terjedt tovább, meg­állt és a mozgó fogak megerősödtek. Hosszas, több évre terjedő ilyen ész­lelések alapján nyilatkozott Bircher teljes határozottsággal a fogazat romlásának valódi okairól. (Folytatjuk.) Vasár­napi Istentiszteletek sorrendje A mindszenti plébánia templom­ban: reggel 7 órakor olvasott mise, fél 8 órakor olvasott mise, utána szenttrbeszéd, 9 óraikor exhortáció, utána­­a tanulóifjúság részére olva­sott szentmise, 10 órakor énekes mise, majd szentbeszéd. Fél 12 óra­kor olvasott mise. Este 6 órakor li­­táni­a. A Szent Anna templomban: reg­gel 7 órakor olvasott mise, szentbe­­széddel, ma gyed ki­lenc órakor ifjú­sági istentisztelet, fél 10 órakor szentbeez­éddel, éneke® mise, fél 12 órakor olvasott m­ise. Délután 3 órakor litánia. A minorita atyák templomában: 7 és 8 óraikor csendes mise, 9 óra­kor ón ökle® mise, 10 órakor csendes mise, háromnegyed­ 11 óraikor­­hely­őrségi mise. Délután 3 óraikor ves­­perán. A gör. kát. templomban: reggel negyed 8 órakor reggeli istentisz­telet, 8 óraikor mise, 9 órakor éne­kes nagy mise, sze­ntbeszéddel, há­romnegyed 8 órakor helyőrségi mi­se, fél 12 órakor csendes mise. Dél­után 3 órakor vesperáa. Az Érseki Leánynevelő Intézet kárpolnájában: reggel 8 órakor, há­­romne­gyed­ 9 órakor, fél 10 és ne­gyed 11 órakor vannak csendes szentmisék. A martintelepi Jézus Szíve temp­lomban: reggel 8 órakor diákmise, 10 órakor énekes szentmise szent be­széddel. Délután 3 órakor litánia. Az avasi templomban: délelőtt 10 órakor istentisztelet, melyen a s­zent szolgálatot Iglay Ferenc s. lelkész végzi. Délután fél 3 órakor isten­­tisztelet Igét hirdet: Novotny Gyu­la s. lelkész. A Kossuth utcai templomban: délelőtt 10 órakor istentisztelet .Me­lyen a szenit, szolgálatot dr. Enyedy Andor lelkipásztor végzi. Délután fél 3 órakor istentisztelet. Igét hir­det : Molnár Pál s. lelkész. A gyülekezeti teremben: délelőtt 11 órakor istentisztelet. Igét hirdet: na van a farsang nagy eseménye. Vitézi táncestéül a Koronán —­7 ■ Illyés Bertalan püspöki titkár. A martintelepi templomban: dél­előtt 10 órakor és délután 3 órakor istentisztelet. Az igehirdetést mind­két alkalommal Ilosvay Ferenc lel­kipásztor végzi. A Füzes utcai ima­teremben: dél­előtt fél 10 órakor és délután 4 óra­kor istentisztelet. Igét hirdet mind­két alkalommal Tóth Lajos s. lel­kész___________________________ IV.PROHÁSZKA B OTTOKÁR­­ U.& VI. TERÉZ -KÖRúT 6. VIDÉKRE MÉG MA KÉRJE SZÖVETMINTÁINKAT! Gyártelep: Budapest, XI., Lenke út 117 FILM — Hétfőn, kedden, csak 2 napig a szezon két legizgalmasabb vadnyu­gati filmje: „Prémcsempészek“ (Tengeri rablók) és „Rex, a vadlo­vak királya“ az Uránia filmpalota műsorán. Valódi filmcsemege ez a két film, közel kétórás izgalma® je­lenlétek a vad Nyugat romantikájá­nak szokott, re­kvizi­tumaival. Nagy érdeklődés előzi meg a film­­bemu­tatóját. — Jön! Eggerth Márta, a Hunniá­ban készült magyar tárgyú világ­­filmje: „Pacsirta“. A velencei nem­zetközi filmversenyen aranyérmet nyert. A jegyek elővétele már meg­kezdődött! — 1187. A szaracének ellepték a szent várost és tűzzel-vassal irtot­ták a keresztényeket Cecil B. De Millie­­rendezés­ében, Loretta Young, Henry Vilcoxoni és Joseph Schild­­kraut főszereplésével hétfőig játsszni a corsó­ia „Keresztes hadijárat“-ot, szép szintes filmkiegészítővel és a 669. sz. magyar híradóval. Keddtől: Nem vagyok senkié, Claudette Col­bert főszereplésével. — Hóhérok, asszonyok, katonák vasárnap és hétfőn utoljára a Ko­rona moziban. A világháború igen jelentős epizódját szenzáció® fel­dolgozásban adja ez a rendkívüli film. Han® Alber® kettő® szerepe bámulatos alakítóképességről tesz bizonyságot. Lenyűgözően szép a kardpárbaj jelenet és a nagysze­derű fotográfált harcok és természeti ké­peik. — Luís Trenker monumentális filmje: Kalifornia császára. Luis Trenker hegyei é® «­filmjeit már annyiszor megcsodáltuk, új filmje: Kalifornia császára, amelyet ked­­­den mutat be­­a Korona mozi. CORSÓ Ma és holnap Keresztes hadjárat KORONA Már csak két napig HÓHÉROK, ASSZONYOK, KATONÁK URÁNIA Ma utoljára Strogoff Mihály A budapesti K­ailda KÖVetSég nyelviskoláinak irányítása és ellen­őrzése mellett február 5 től június 5-ig francia nyelvtanfolyam millió Résztvételi díj havonként 2 pengő. Jelentkezés a kir. kath. gimná­ziumban a tanfolyam előadójánál. Pödör LáSZló ((Mámás délelőtt 11—12 óra között

Next