Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1937. január (46. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-24 / 19. szám

1*7. L­U. Vezérképviselő! Fővárosi gyári főlerakat körüS bevezetett, könnyen el­adható, nélkülözhetetlennek­­ mondható, háztartási cikkének részletfizetésre való eladására, állandó lakhellyel bíró, meg­bízható vez­ér képviselőt a város és környéke részére Az illetőnek kellő helyi — és személyi ismerettel kell rendelkeznie. A meg­bízás állandó jelleggel bír és biztos megélhetést nyújt. Referenciák meg­­adandók, különösen a megbízhatóságra fektetünk nagy súlyt, mert a meg­bízottnak állandó bizományi áruraktárt bocsájtunk rendelkezésére. Ajánlatokat „Főváros“ jeligére Haasenteln és Vogler r.-t hirdető irodába Budapest, V. Dorottya utca 8 bz. kérünk. Megfelelő ajánlat esetén a hely­színen kötünk megállapodást.. Mi történt a héten ? Három napig egyébről sem beszél­tek Miskolcon, mint a ,„Szűz és a gödölye“-ről, a Magyar Színház mis­­kolci vendégjátékáról. A Magyar Színház tagjai pedig arról a pom­pás hangulatú vacsoráról, amit a város adott. Hogy el ne felejtsük: a vacsorán Titkos Ilona szemközt ült Lukács Béla főispánnal Hogy­­hogynem, a művésznő feldöntött egy pohár pezsgőt, mely a Támedly Mi­hály főigazgató felé folyt. A főis­pán nevetve mondta: — Gratulálok művésznő! Fiú lesz! Egész biztos, hogy fiú lesz! — Jó, jó, de ki lesz az apja? kérdi Titkos Ilona. Megszólal erre a negyedik szom­széd, Tréki Török Andor dr. főjegy­ző: — Az is titkos lesz * Dr. Gürtler Curt a varsói magyar követség sajtóattaséja lett. Már ott is van Varsóban, mely — ha így megy — rövidesen a miskolciak ta­lálkozóhelye lesz. Varsóban van férj­nél Komáry Aranka és Komáry Sá­ri. Varsói asszony lesz Komáry Komáry Zóry is. Varsóban van férjnél Kohányi Géza építészmérnök húga is Neukum Józsefné krakkói lány. Görömböly-Tapolcán Weisz Henrik varsói hadosztályparancs­noknak van villája. A miskolci­­lengyel kapcsolatokat most megerő­síti dr. Gürtler Curt­­e Milyen szerencséskezű vadászok ezek a miskolciak. Ezúttal a városi tisztviselői kart értem. Pár hete Tapolca környékén egyetlen vadá­szaton három őzet ejtettek el. Az egyiket Fekete László dr­­. polgár­­mester, a másikat Spiry Endre dr. m. kir. tiszti főorvos, a harmadikat dr. Balás Miklós tb. aljegyző lőtte. Balásnak ez volt az első őze. Nem kerülhette hát el a felavatást, amit iszvesen viselt el, akkora volt az örö­me A városházi ellenzék — mint érte­sülünk — most azt firtatja: a há­rom vadász közül ki lőtt bakot és ki lőtt sutát? * Az igazi miskolci bál a MANSz­­bál lesz, mert ezt 28-án rendezik A vármegye és Miskolc társaságának minden számottevő tagja ott lesz a bálon, pompás­abbnál-pompásabb népviseletben. Mondják, hogy Hal­­may Béla dr. polgármester — Göre Gábor bíró úr, Tréki Török Andor dr. — Angyal Bandi, vitéz dr. Gör­gey László — Simonyi óbester jel­meze iránt érdeklődik. * A ma esti „vitézi­ bál“ egyik leg­szebb látványossága lesz a farsang­nak. Magyarruhás párok nyitják meg a bálát Lesz palotás tánc is. Vitéz Halász János tábornok, vitéz Hunfalvay Elemér ezredes és vitéz Kiss Vilmos őrnagy annyi körülte­kintéssel és hozzáértéssel rendezték ezt cut estét, hogy az óriási siker nem maradhat, el ■ 30-án.­ Erdész-bál Lillafüreden. A­­ vármegye legjobb hangulatú mulat­­i­sága. Az éjféli szünetben: verses be­számoló az erdész tisztikar elmúlt esztendejéről. * Halmay Béla dr. polgármester és Beliczky Sándor főszámvevő csütör­tökön és pénteken a pénzügyminisz­tériumban tárgyalták — miniszter­közi bíróság előtt — a város költ­­ségvtését. Mikor felmentek — akta­táskában­­vitték fel a terjedelmes költségvetést — mikor vissza­jöttek — mellény­zsebben hozták haza. A zsugorító bizottság úgy megnyirbál­ta, összeszabdalta az 1937-es költség­vetést, hogy alig maradt belőle va­lami. Hát még, ha a­ belügyben is letár­gyalják, mi marad belőle? 28-AS EMBER. " Jzífvajfany-DUPLASPIRÁL LÁMPA •wwwvwwwvwwwvwwwwwvwwwwwwwvwwwwww Miskolc a csempészváros * - fzssrsai* Évente háromezer csempészt ítél el a bíróság — Tüssszkő, tüssszkő, szacharin— tüseszkő— A miskolci hetivásár ritmustalan lármáján keresztül sziszeg a hang, a miskolci csempészáru, halk, vá­sári kikiáltása. A csempész olcsón A csempész romantikus, de szá­moló kereskedő. Izgalmasabb, vi­szont versenyképesebb a kalkulá­ciója, mint a vásározó kiskereske­dőé: egy kilogramm súlyú tűzkövet például­­átlagban 50—60 pengőért vásárol meg Csehországban. Mis­kolcon azután darabonként értéke­síti áruját egy-egy darabért 4 fil­lért kér el, ami kereken négyszerre olcsóbb, mint a dohánytőzsdék legá­lis, 16 filléres darabára Ilyen mó­don mintegy­ 176 pengőt árul ki egy kilogramimnyi tűzkőből. 126 pengő rajta a tiszte nyeresége. A cigaret­tapapír darabjáért pedig két fillért fizetnek, ezzel szemben 6 fillérért adják tovább. A cigarettapapír tra­fik ára 12 fillér, a csempész tehát a cigerettapapír szakmájában is ver­hetetlen konkurrenciát teremt az államnak. A csempész kalkulációjából hiányzik az adó és hiányzik a hely­pénz, amit a törvényekkel számoló­­kereskedőnek, a dohánytőzsdéknek és a vásározónak meg kell fizetnie. Igaz, hogy ezzel szemben állandóan kalkulálnia kell a saját személyes szabadságával. A csempészet kétségkívül jó üzlet és így nem csoda, ha Felsőmagyar­­országon, a trianoni cseh határ kö­zelében rengetegen, ezren és ezren vállalják a fogház kockázatát, csak azért, hogy törvényellenes kereske­dés útján törvényellenes, de nagy haszonhoz jussanak. Miskolc Buda­pest után az ország legnagyobb csempészvárosa, a felsőmagyaror­szági, csempészkereskede­lem góc­pontja. A miskolci törvényszék évenként 3 ezer embert von felelős­ségre csempészet miatt. Borsod és Abauj megyében egész vidékek, egész járások népességé­nek nagy része űzd a csempészetet, ban. Azt­ is nyilvántartja a pénz A leghirhedtebb járások: az ózdi és a putnoki csonka járások. Zabar, Abaság, Pétervására, Mezőkövesd azok a községnevek, amelyek leg­sűrűbben szerepelnek a miskolci központi pénzügyőrség aktacsomói­ szécs, Lénárdfalva, Tornaalja, Sajó­­göm­ör, Hosszúszó, Szilice, Torna, Komaróc, Kenyhec, Abaújnádasd. A csempészkereskedelem lebonyo­lítására széleskörű szervezetet épí­tettek ki a felsőmagyarországi csempészek­ A csempészetet úgyne­vezett főcsempészek irányítják, akik rendszerint négy-öt, a nagyobbak 10—20 alcsempésszel végeztetik a szállítás munkáját. Az árut titkos határmenti raktárakban gyűjtik össze és ezekből osztják szét azok­nak a bizományosoknak, akik az­után főképen Miskolcon, de Mező­kövesden, Diósgyőrött, Ózdon és más ipartelepeken, vagy az ország fővárosában igyekeznek ezeket ér­tékesíteni. A csempészek legnagyobbrészt gyalogszerrel, vagy lóval vontatott közlekedési eszközökkel hordják át az árut Csehországból, vannak azonban tőkeerős csempészvállala­­tok, amelyek teherautókat is moz­gósítanak. A miskolci pénzügyőrségen abban látják a szokatlanul elterjedt csem­pészet legfőbb okát, hogy a sseren­­csétlenül megválasztott cseh-ma­­gyar trianoni határ, Borsodban és Abaújban leginkább erdőségen fut keresztül, ami különösen kedvező viszonyokat teremt a törvénytelen kereskedés számára (—) vesztegeti áruját A miskolci vásá- I rok olcsójánosa, a csempész. — A magyar úriasszony ■ ágyneműre, fehérneműre, kézimunkára 8 „Aranycsokor“ vásznat ■, használjon. — Minőségéért az „Aranycsokor“ védjegy garantál ! STERN JÓZSEF legolcsóbb udvari vörösüzletében Széchenyi-u. 68 és a Reklám Divatházban Széchenyi-utca 60. ! Hagy idényvégi vásár! Szenzációs olcsó árakkal f­ ügyeli felügyelőség, hogy melyek azok a csehországi falvak, amelyek­ből legsűrűbben hoznak át csem­pészárut Magyarországra: Rima­ Kenje fél ujjával véko­nyan ** arcra a Hezolite-Rapid gyorsborotvakré­met és minden további várakozás nélkül borot­válkozhat . Nem kell az­­ arcbőrét percekig dörzsöl­ni, nem kell türelmetlen­kednie, mert a Hozol ite*­­ Rapid arcápoló gyors­borotvakrémmel víz, szap­pan és ecset nélkül egy perc alatt tökéletesen bo­­rotválkozhatik, nem pattan fel, nem ég az arcbőre, sőt megszűnik az arcbőr száraz felkapartsága és arca bársonyosan üde lesz !PRÓBADOBOZ 24 FILLÉR !Ezt is visszatérítem azután eredeti doboz vagy, tubus vásárlásánál. Eredeti tubus 88 fillér, eredeti doboz P 1.50 Óriási tubus P 2.­, óriási doboz P 3.- -Kapható minden szaküzletben és a készítés -­ Dr. HOLCZER vegyész illás szertárában, "­­ Budapest, VL, teréz-körni 8. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék