Felsőmagyarországi Reggeli Hirlap, 1943. március (52. évfolyam, 49-72. szám)

1943-03-02 / 49. szám

F. R. a. Közgyűlési tarlotf • Miskolci Levente Egyesület Miskolc, március 1 Vasárnap tartotta évi közgyűlé­sét a Miskolci Levente Egyesü­let dz­emődi Tóth Béla elnöklete alatt. , — Emlékezzünk — mondotta el­nöki megnyitójában­­ arról a nagy veszteségről, amely a leg­­első magyar embert, országgyara­pító Kormányzó Urunkat és­­ a nemzetet érte a Főméltóságú Kormányzóhelyettes Ur hősi halá­lával. A Kormányzóhelyettes úr a hazához hűséges, életét is fel­áldozó magyar katona ragyogó példáját mutatta. — Egyperces néma hallgatással áldoztak emb­­k­nek, majd az elnök megem­eke­­zet­t harcoló hőseinkről, akik a keleti harctéren küzdenek, s vé­dik hazánkat és Európát, a bolse­vizmussal szemben. Hőseink cse­lekedete az önfeláldozó hazaszere­tet ragyogó példája. Mi pedig itthon dolgozzunk, munkánk peng legyen méltó hőseink áldozata­h°Az elnöki megnyitó után dr. Raksányi Ernő, az egyesület agi­lis kitűnő titkára mutatta be évi jelentését. Eszerint a miskolci Levente Egyesület 100 fion/­1 le­von­tője teljes odaadással kivette részét abból a hatalmas munka­teljesítményből, amelyet rábíztak, részt vettek dicséretre érdemesen különböző gyűjtési akciókban. Megemlékezett a jelentés az egyes szakosztályok működéséről, a Levente Bajtársi Szolgálat és a Levente Hírverőcsoportb­ól. Egyhangúlag vették «adomám! ” évi jelentést. Ezután a meg­üresedett tisztségek betörése kö­­vekezett, ellenőrzé Bohus Károly városi számtisztet, orvossá­ dr. Czier Bélát, gondnokká Szabó La ■ 103 szakaszvezetőt választottak meg egyhangúlag "A levente egyesület vezetése,,­­elhatározta, hogy azokat a mlsk° es vezető polgárokat, akik a le­vente­i intézményt támogatják, tiszteletbeli tagjává választja. A közgyűlés egyhangú közfelkialtá­­sál tiszteletbeli tagjává válasz­totta dr. Szlávy László­­ pol­g­ármestert, dr. Faragó Ele­mér Városi tanácsnokot, dr Ájus­z« tancsnokot B Béla műszaki tanácsost,­­László városi főpenztárost, ^ _ Zoltán mérnököt, Szabó Pált « MTI igazgatóját, Nagy­­­i hírlapírót, a miskolci hadtest a­vente sajtófőnökét, Bérces Lajos városi tisztviselőt, Bohus Károly Vit­ái közgyűlés dicséretben részesí­tetet azokat a leventéket, ifjúve­­zetőket, akik az átlagon felül végezték munkájukat. D­r. emődi Tóth Béla egyesületi elnök megemlékezett arról hogy dr Fekete Bertalan, Miskolc volt polgármestere a legnagyobb megértéssel karolta fel a levente ügyet és mihelyt alkalom kma hozott, helyiséghez juttatta a vo Gazdakörben. Elhatározta, hogy díszes kivitelű oklevélben fejez­­ki háláját az egyesület a volt polgármester iránt. Egyhangúlag szavaztak köszö­­netet dr. emődi Tóth Béla egyesü­leti elnöknek, dr. Greitter Ist­ván városi levente parancsnok­nak, dr. Raksányi Ernő titkár­nak, Ficzere István főhadnagy­nak, Tesbér Zoltán zászlósnak, vitéz Lakatos Zoltán egyesületi pénztárosnak, akik az egyesület érdekében tevékenykedtek. Dr. Raksányi Ernő meleg sza­vakkal mondott köszönetet és ígérte, hogy továbbra is lelkese­déssel fognak dolgozni az egye­sület érdekében. E héten kerül a miskolci közönség elé ősbemu­tatón dr. Kolczonay Ervin Szerelmi láz c. filmje A Miskolcról elindult trolol magyar filmpro­ducer nyilatkozik első magyar filmjéről Banka Margit, a miskolci Nemzeti Színház volt primadonnáin a film főszereplője Kivételes, nagy filmeseménye Miskolcnak az Uránia mozgószín­ház nagy filmje, a „Szerelmi láz“, amely hétfőn került bemuta­­tóra és olyan hatalmas sikerrel, amire ritkán van példa. A film­nek külön érdekessége, hogy a szerzője miskolci, dr. Kolczonay Ervin és a főszereplője, Dayka Margit is Miskolcról, a miskolci színházból, ahol a közönségnek dédelgetett kedvence volt, indult el a fővárosi nagy sikerei felé. Alkalmunk volt a film szerzőjé­vel, dr. Kolczonay Ervinnel be­szélgetni művéről. — Meghatottság vesz elő — mondotta a kiváló szerző —, mi­kor első magyar filmem miskol­ci bemutatója előtt állok. Azért választottam Miskolcot, hogy Bu­dapestet is megelőzve mutassam be itt „Szerelmi láz“ című első magyar filmemet, mert Miskolcot szűkebb pátriámnak tekintem, itt végeztek a jogakadémiát és az ezzel kapcsolatos emlékeim min­dig vissza­vonzanak ebbe a város­ba, az Avas, a Szinva tájékára. — Hol került kapcsolatba a filmmel? — Franciaországban töltöttem két évet, mikor egyszer Parisban mint egyszerű filmgyár munkás kerültem Renoir, a híres francia rendező mellé. Itt kaptam első impresszióimat a filmről és megláttam azokat a kifejező eszköz magában rejt, k­if­­ező s­zköz magában rejt. "A filmet tartom a leguniverzáli­­sabb művészetnek, mert magába foglalja úgy a képzőművészetet, mint a zenét... A „Szerelmi láz“ című film alapötlete és meséje Párisban szü­letett és azt hiszem sikerült a magyar filmgyártás eszközeivel európai nívójú filmet alkotnom, amit már az a valóság is bebi­zonyított, hogy azt Európa vala­mennyi állama megvásárolta. — Remélem — folytatta a szer­ző, — hogy a miskolci közönség értékelni fogja e művészi mun­kát. Ezért is­mertem először Miskolc kényes ízlésű közönsége kritikájának kitenni a filmet, még mielőtt Budapesten megje­lent volna. ismerem Miskolcot és tudom, hogy ennek a város­nak a közönsége oly magas fokú kritikai érzékkel bír, hogy érté­kelni fogja azt a sok fáradsá­got, lelkesedést, idegfeszítő mun­kát, amelyhez az akaratot, a len­dületet, a kitartást ebből a város­ból vittem magammal. — Mi a film tárgya! — Emberi sorsok a maguk egy­szerűségében változó életkörülmé­nyek között és arról szól, hogy sokszor egy hangulat, egy meg­gondolatlan cselekedet olyan tra­gédiákat idézhet elő, amely követ­kezményeiben generációkra ki­hat. — A főszereplők kiválasztásá­nál a film különleges levegője megkívánta, hogy azokat a művé­szeket válasszam, mint Dayka, Csortos, Timár, Makláry, akik te­hetségüknél és adottságuknál fogva a legnehezebb művészi fel­adatokat is meg tudják oldani. Az pedig külön helyi érdekes­sége és értéke a filmnek, hogy a mai magyar színjátszás egyik legparádésabb, legkiválóbb érté­ke, Dayka Margit, a film egyik főszereplője, innen Miskolcról in­dult el fővárosi, sőt európai si­kerei útján, a miskolci közönség tehát régi kedvencét látja vi­szont­­ ebben a filmben. — A filmen egy új név is szere­pel, akit én fedeztem fel: Rom­­váry Gertrud, aki egyszerű, ter­mészetes játékával már a film próbabemutatóin is felkeltette a művészkörök figyelmét és máris több szerződés boldog tulajdo­nosa. A kitűnő szerző érdekes nyilat­kozatához annyi a megjegyzé­sünk, hogy a bemutató nagy si­kere után bizonyos, hogy ez a film innen egész Európát meg­hódító siker útján indult el. T&Vedied Két pontot vitt el a Gamma a DiMAVAG-tól Gaumt—DiMAVAG 1:0 (0:0) Legalább 3000 néző gyülekezett össze a vasgyári pályán, hogy tanúja legyen a tavaszi szezon a­ remélt győzelmes indulásnak. A DiMÁVAG szurkolói azonban csalódtak, keserűen kellett tudo­másul venni, hogy a két pontot a Gamma elvitte a vasgyárból. A játék érdekes, változatos, a küzdelem kemény volt, később a Gamma kezdeményezésére el is durvult, úgyhogy az ügyeletes rendőrt­isztviselő figyelmeztette a játékvezetőt, hogy erélyesebben vezessen. A DiMÁVAG legalább döntetlent érdemelt volna, de ele­jétől végig balszerencsével küz­dött. A csapatok így álltak fel: DIMÁVAG: Károlyi, Sós, Fel­földi — Radnai, vitéz Bohus, Barta—Penderi, Kertész, Fazekas Kassai, Turbéki. Gamma: Tóth Gy., Nádas, Ta­más—Horváth K. Kónya, Siklósi —Váradi, Horváth A. Palatínus, Tóth L. Patkoló. Az első percekben a DiMÁV­AG támad, de a 8. percben a Gamma hálót találhatna, azonban a Gamma szélsőjének gyenge lövését Károlyi könnyen fogja. A 16. percben új alkalma nyílik a Gammának gólszerzésre, de a csatárok ügyetlenkednek.­­ A Gamma tovább támad, de a diós­győri védelem kitűnően állja a sarat. Később Radnai szabályta­lan, de Tóth szabadrúgása kapu mellé megy. Sorozatos szabályta­lanságok történnek, a szabadrúgá­­sok nem sikerülnek. A félidő vé­géig nagy szükség van a DiMAV­AG játékosainak ügyességére, hogy ellensúlyozzák a Gamma fö­lényét. A második félidő újból DiMÁV­­AG lendülettel indul. Változatos játék kezdődik, de a diósgyőriek minden akcióját balszerencse kí­séri. Támadás támadást követ. Károlyi többször remekel. Majd változtat a DiMÁVAG: Kassai lesz a középcsatár és Fazekas a balösszekötő. A Gamma játéka már túlmegy a keménység hatá­rán is, eldurvul és itt avatkozik be figyelmeztetéssel a rendőr­tiszt. Nem veszi észre a játékveze­tő, hogy Kónya a 16-oson kézzel üti le a labdát. A 17. percben Felföldi szabadrúgáshoz jut, de a Gamma védelme könnyen tisz­táz. Ezután a DiMÁVAG hatalmas iramot diktál és foly­ton támad. URÁNIA Bemutatja még 6 napig a legszebb magyar filmet SZERELMI LÁZ Főszereplői: Dayka Margit, Csortos Gyula, Romváry Gertrud, Makláry Zoltán, Peéry Piri, Tímár József 5

Next