Mozgó Világ, 1981. január-június (7. évfolyam, 1-6. szám)

1981 / 3-4. szám - KÉPZŐ - Swierkiewicz Róbert képei

Pop-art művek, akció, manipulált fotók, tömegek és síkok, síkok és terek viszonya a 70-es évek legkülönfélébb művészeti irányzatainak sajátja. Swierkiewicz munkáira egyér­telműen egyik sem jellemző. A közlendő gondolat érdekében használja őket, de azért mű­veiben nem jut egyeduralomra a konceptuális elem sem. Kondor fotósorozatai juthatnak eszünkbe, s nemcsak technikai gazdagságuk, történés vagy akció jellegük miatt - a lefény­képezett motívumok és a fotók megmunkálásának egységéből kiérezhető mondandó is rokon. Kondor Katasztrófa-sorozata - akárcsak Swierkiewicz tárgyai és grafikái - hagyo­mányos értelemben vett műalkotások. Kondor sorozatának megsemmisült motívuma, építménye egy egyéni szimbólumrendszer megszüntetése, addigi művészetének felszámo­lása volt. Swierkiewicz Csend-sorozata ugyancsak megsemmisíti a korábbi művet, a Ze­nét, ahol még a művészet törvényei uralkodtak. A Hegyi víz a törvény leleplezése volt, a Felhőlépő művész már kilépett a törvények világából. A Zene megszüntette magát a zenét, csak a mechanizmust mutatta, s végül a Csend-sorozat túllépett ezen is, túl minden külvi­­lági törvényen, mechanizmuson. Swierkiewicz fotói azonban szándékosan nem kidolgozottak, szándékosan véletlensze­rűek. Tárgyai is szándékosan tákolmányok, távol áll tőlük művesség vagy mesterség, mi­ként kiállításának kritikusa, Romváry Ferenc is feljegyezte. Nem akar időtálló műalkotá­sokat létrehozni, tárgyai szanaszét hevernek a kiállítás után, így feltűnő jegyük a töré­kenység, sérülékenység, múlandóság. Az alkotó folyamatot rögzítő és kiteljesítő grafikai sorozatban is hangsúlyt kap az esetlegesség. Ezen a ponton érzékelhető legerősebben kap­csolata és különbözősége Kondor Bélától, akire Swierkiewicz maga is hivatkozik Csend­­sorozatának egyik lapján. Kondor gondolatát viszi tovább, amikor az egyéniből társadal­mivá válni képes mítosz kondori lerombolása után a mindenkire vagy mindenre érvényes­nek mondott törvényeket eltünteti, így marad a törékeny és tünékeny egyén (mű), amit Kondor nem tudott elviselni, viszont ami korunk legsajátabb jegye. Többen - művészettörténészek is - megállapították napjainkban, hogy az individuali­záció korát éljük, hogy a meglevő közösségek sok helyütt felbomlottak (Hankiss E.), hogy következésképp a művész és társadalom közti viszony fellazult, a társadalmi valóság nem kiindulópontja és nem célja a művészetnek. (Ellenvélemény Kovács Péteré: Művé­szet 1980. 10. sz.) Ha nem is általános érvénnyel, de a megállapítás igaz. Kiegészíthetjük ezt a képet a kortárs művészet olyan jelentős, keserű tanulságaival, mint amilyenekkel a Csontváry-film szolgált: a ma társadalmi vagy nemzeti vagy művészi küldetést (szerepet) vállalni akaró egyén, miként a Csontváryt alakító színész, kénytelen feladni céljait. Rá kell jönnie, hogy ilyen feladatokkal megbirkózni nem tud és nem is lehet, mert köznapi vi­lágunk ellentétes azokkal, nem érti, nem is érzi szükségüket. S ehhez hozzájárul még az egyén egyszerű identitástudatának elbizonytalanodása is korunkban (Pataki Ferenc), aminek eredményeképpen észlelhetjük a művészetben az alapvető emberi értékek, állapo­tok és helyzetek, viszonyok felé forduló figyelmet. (Tandori) Swierkiewicz nem alkot újakat a megtagadott törvények helyett, nem hoz létre szimbó­lumokat, közösségi vagy egyéni érvényűeket, mert nem hisz bennük, nem tapasztalja ere­jüket, hatékonyságukat. Költői vallomásként felfogható művei a magába mélyedő, saját ritmusát, törvényét megtaláló egyént mutatják fel értéknek, kincsnek, aki egyszersmind magában hordozza e törvény múlandóságát, miként a törékeny, sérülékeny művek. Swi­erkiewicz számára ez a tudat nem rejt tragikumot. Ilyennek látja és mutatja a világot a legkézenfekvőbb, néha játékos művészi eszközökkel. És talán éppen ezért oly megkapóak Csend-sorozatának lapjai. Keserű Katalin 104

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék