Mozgó Világ, 1990. január-június (16. évfolyam, 1-6. szám)

1990 / 1. szám - INTERJÚ - Baló György: Egy év múltán - Beszélgetés Andics Jenővel, Bihari Mihállyal, Miszlivetz Ferenccel és Orbán Viktorral

a helyzet. Egyébként én nem vagyok szocialista. BIHARI Hadd szóljak közbe: itt van egy csúsztatás, mivel a polgári demokrácia és a demokratikus szocia­lizmus nem állíthatók szembe egymással. Én mindig demokratikus szocializmusról beszélek, nem általában szocializmusról... ORBÁN De én is ezt mondtam, bocsánat. BIHARI Csakhogy a polgári demokrácia, az intéz­ményrendszer és nem politikai filozófia. A polgári de­mokrácia nagyon sok országban a demokratikus szo­cializmus politikai filozófiáját ülteti át a gyakorlatba. ORBÁN Nem értem, hogy mi az ellentmondás, én is ezt mondtam. BIHARI Csak azt mondom, hogy a kettőt nem lehet szembeállítani, tehát nem lehet azt mondani, hogy te a polgári demokrácia híve vagy és nem a demokratikus szocializmusé. ORBÁN Én ilyet nem mondtam. BIHARI Ez jött ki a szavaidból. ORBÁN Nem, én azt mondtam, hogy polgári demok­rata vagyok, és ebből következik, hogy a... BIHARI Na de hát polgári demokrata, már nem hara­gudj, ilyen nincs! Ez nem egy filozófia, nem egy érték­rend. .. ORBÁN Nem magyarázom tovább, én szerintem vilá­gosan. .. BIHARI A polgári demokráciának van egy intézmény­­rendszere. Amelyben van, ahol egy konzervatív libera­lizmus, van, ahol egy individuális liberalizmus, van, ahol a demokratikus szocializmus válik uralkodóvá. ORBÁN Remélem, hogy ha gépelve van a szöveg, ak­kor kiderül, hogy szó szerint ezt mondtam. BIHARI Akkor egyetértünk. Az a lényeg, hogy nem ezt a kettőt kell vagy lehet szembeállítani. ANDICS Ha egész röviden beleszólhatnék a vitába... BALÓ Bocsánat, de szeretnék arra is kitérni, hogy Önnel mi történt? Mondjuk, ha reggel bemegy a mun­kahelyére, akkor az mennyiben más munkahely, mint egy évvel ezelőtt? ANDICS Egyelőre még nem tudom megmondani, hogy mennyire más, tekintettel arra, hogy egy évvel ezelőtt osztályvezető voltam... BALÓ Egy épületben, amit szigorú fegyveres őrség vett körül, és nem lehetett bejutni, nem lehetett par­kolni a környékén... ANDICS Ezek külsőségek. A parkolás, mint minden intézménynél, valószínűleg maradni fog, hogy parko­lóhelyet biztosítsanak az ott dolgozóknak... sokkal kevesebbet, mert kisebb lesz a létszám... A fegyveres őrrel egyetértek. De ezek külsőségek. BALÓ Ezt látja az állampolgár, aki nem jut be az épületbe... ANDICS Nagyon nagy létszámcsökkenés várható az apparátusban, egészen biztos, hogy jelentősen átala­kul a szervezet. Egyelőre nem tudom megmondani, hogy nekem mi lesz a helyem, mert folyik az átszerve­zés. Nagyon remélem, hogy a korábbi szakmám köze­lében fogok tudni tevékenykedni. Negyvenkét éves ko­romig szociológusként dolgoztam, úgyhogy a tudo­mányos kutatás területére szeretnék visszamenni. Arra számítok, hogy ennek a mozgalomnak szüksége lesz egy olyan szellemi műhelyre, amelyik a demokratikus szocializmus értékrendjére épülő kutatókat tömörít, és én egy ilyen intézetben tudnám a politikai, szakmai jövőmet elképzelni. BALÓ De most még ugyanoda jár dolgozni. ANDICS Most még ugyanoda járok dolgozni, meg­vannak a napi feladataim, most elsősorban a pártszer­vezéssel kapcsolatban, miután - és ebben vitatkoznék Bihari Mihállyal - itt nem egyszerűen az történt, hogy egy régi párt megváltoztatta a nevét és új pártként definiálja magát, hanem az MSZMP de facto meg­szűnt, és egy egészen új pártot kell kiépíteni. Ezért nem is tudok abban a dimenzióban gondolkodni, hogy szakadás­­ nem szakadás, mert a tagság teljesen újratoborzódik. Egyelőre nem is tudom megmondani, hogy ez a tagság milyen lesz, mert hiszen a tagszerve­ződés kezdetein járunk, nincsenek még igazán hiteles tapasztalatok, hogy milyen nézetrendszerű tagság az, amelyik ebben a pártban megpróbálja a saját helyét megtalálni. BALÓ És főleg, hogy mekkora lesz az a tagság... ANDICS Arról nem is beszélve, hogy azt sem lehet tudni, hogy mekkora. Gondolom, hogy nagyságrend­del lesz kisebb, mint az MSZMP. Ha annak a kong­resszus első napján 720 ezer tagja volt, akkor valószí­nűleg a tizede fogja ennek az új pártnak a tagságát megadni, de legfeljebb százezer tagra számítok. Ebből fakadóan ez a párt mindenképpen minőségi változáson megy keresztül, függetlenül attól, hogy most szakadás történt vagy nem történt. A párt profilja, jellege most, a tagszerveződés időszakában fog eldőlni. BALÓ Ön szerint mire számíthat egy hetvenezres MSZP a választásokon? Százalékos arányban... ANDICS Hogy egy pártnak milyen a politikai befolyá­sa, azt egy ilyen kialakulatlan, átmeneti, kezdeti hely­zetben nem a taglétszáma dönti el. Általában sem a taglétszám, hanem az, hogy hányan szavaznak. Nem tudom megmondani, hogy erre a pártra mennyien szavaznának, mert bár a négy utóbbi időközi képvise­lőválasztáson az MSZMP harminc százalék körüli sza­vazatarányt kapott és a közvélemény-kutatások is ha­sonló részarányt mutattak, biztos vagyok benne, hogy ennél kevesebb szavazatot fog kapni. Mert hiszen a potenciális szavazókör egy része baloldalibb, mint amilyen értékeket és politikai vonalvezetést ez a párt

Next