Mozgó Világ, 1990. január-június (16. évfolyam, 1-6. szám)

1990 / 1. szám - SAJTÓÖSSZEÁLLÍTÁS - Tessék választani!...

békés úton visszavezetni Magyarországot 1848 esz­méihez« - mondta.” (MN - március 16.) Fidesz-nap április 22-én. „Orbán Viktor kijelentette: a Fidesz elsősorban azoknak - főként fiataloknak - a szavazataira számít, akik az emberi jogok feltétlen tiszteletben tartását tekintik a legfőbb alapelvnek.” (MH - április 24.) „Ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának, ha elég eltö­kéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméit, olyan kormányt vá­laszthatunk magunknak, amely azonnali tárgyaláso­kat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről.” (MN - június 17.) „Mind a mai napig 1956 volt nemzetünk utolsó esélye arra, hogy a nyugati fejlődés útjára lépve gazdasági jólétet teremtsen. A mi vállunkra nehezedő csődtömeg egyenes következménye annak, hogy vérbe fojtották forradalmunkat, és visszakényszerítettek bennünket abba az ázsiai zsákutcába, amelyből most újra meg­próbálunk kiutat találni.” (MN - június 17.) Bush amerikai elnök találkozott ellenzéki politikai vezetőkkel. „Orbán Viktor, Fidesz, országos választ­mányi tag:.. .nem a nyakló nélkül nyújtott pénzhite­leket akarjuk. Meghatározott célokra, de minél több amerikai tőkét szeretnénk.” (MH - július 7.) „­ Mit gondol, a Fidesz­nek párttá kell szerveződnie? - Szerintem semmiképpen. A fiataloknak elegük van a hierarchikus szervezetekből. Ha a választásokon csak pártok indulhatnak, amit helytelenítenek - ak­kor kényszerűségből talán létre fogunk hozni egy vá­lasztási pártot, amit azonban a választások után sür­gősen feloszlatunk. - Miből él? - A Soros alapítványtól havi 10 ezer forintos ösz­töndíjat kapok, ehhez jön még a Századvég kft-től havonta 5-10 ezer forint szerkesztői honorárium. - A legutolsó közvélemény-kutatások szerint ön júliusban bekerült a legnépszerűbb magyar politiku­sok közé: a húszas listán Csurka István és Rácz Sándor között a 18. helyet szerezte meg. - Egyértelműen a június 16-i beszédemnek tulaj­donítom. .. - Kit vagy mit tart a legveszélyesebbnek a demok­ratizálódási folyamatra? - Az MSZMP-t, mert eltűri, hogy tagjai között egyszerre legyenek ott a reformkommunisták és az ötvenes évek pufajkásai.” (HVG - augusztus 26.) „Az MSZMP szerintem már a választások utáni idő­szakra készül.... Ebben az országban a kommunisták­nak nincsen esélyük arra, hogy szabad választásokon többséget szerezzenek... Az MSZMP taktikája szilárd véleményem szerint ma már arra irányul, hogy a rend­őrség és a hadsereg érintetlenül kerüljön át a választá­sok utáni időszakra... Ezt kiegészíti az az elem, hogy a valójában érintetlenül megőrzött hadügy és belügy mel­lé teremtsenek egy olyan közjogi intézményt - a köz­társasági elnökét -, amelynek széles jogköre van, és amelybe valószínűleg egy kommunista jelölt ke­rülhet. .. Pozsgay Imrének le kellene mondania ar­ról, hogy köztársasági elnök legyen ebben az or­szágban. Ha Pozsgay Imre valóban demokrata, ak­kor nem kívánhatja azt, hogy a választások után létrejöjjön a parlamenten kívül egy ilyen erős ha­talmi centrum! (MH - szeptember 6.) „Én semmi botrányosat nem mondok... se a zalaeger­szegi beszédemben, sem június 16-án, de máskor sem, nos, én soha nem mondtam azt, hogy a kommunistá­kat ki kell irtani. Én azt mondtam, hogy szabad vá­lasztások útján el kell távolítani őket a hatalomtól.” (Bácskapocs - szeptember 26.) Palmer, Mark „- Kijelenthetjük-e, hogy Bush elnök különösképpen Lengyelországnak és Magyarországnak szeretne segí­teni? - Mindenképpen... Azt hiszem, az elkövetkezendő néhány hónap nagyon érdekes időszak lesz, mivel az új washingtoni vezetés ez idő alatt fogja kialakítani véle­ményét erről a térségről...” (MH - február 28.) „Borbély Sándor, a Munkásőrség országos parancs­noka bemutatkozó látogatáson fogadta... Mark Pal­­mert, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagy­követét az országos parancsnokság épületében.” (MN -március 15.) „Mark Palmer, az Egyesült Államok budapesti nagy­követe „gazdasági hírverést” folytatott Magyarország mellett kedden este az amerikai televízióban.” (NSZ - április 7.) Június 16-án, Nagy Imre temetésén „a hazai diplomá­ciai testületek képviselői koszorúztak. Mark Palmer, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete helyezte el a koszorút.” (MN - június 17.) „Az MSZDP országos értekezletén... megjelent Mark Palmer, az Egyesült Államok nagykövete.” (MN - július 3.) A Bush-látogatásról: „Minden, amit eddig terveztem Magyarországgal kapcsolatban, megvalósult. Törté­nelmi jelentőségűnek tartom azt, hogy ez a csúcstalál­kozó létrejött és nagyszerű érzés tudni, ehhez nekem is közöm van... lényegében minden úgy történt, ahogy szerettem volna.” (168 óra - július 18.) „Az ellenséges hangoknál sokkal fontosabbak szá­momra azok a magyar fiatalok, magyar családok, akikkel összejövök, s akik azt szeretnék, hogy növe­kedjék az USA jelenléte Magyarországon. De nemcsak ők, hanem a vezetésből Nyers, Németh, Horn, mások is mondják: „Csak így tovább, tegyen még többet Magyarország javára.” (HVG - július 22.) „Magyarországnak van a legjobb esélye arra, hogy megvalósítsa a sikeres áttérést a piacgazdaságra és a demokráciára. A kormányzat magas szintjein is így ér­zik ezt... Mi nem foglalunk állást abban a kérdésben, hogy kinek kellene nyernie. Úgy véljük azonban, hogy maga a folyamat nagyon jelentős, és hogy teljesen sza-

Next