Mozgó Világ, 1993. július-december (19. évfolyam, 7-12. szám)

1993 / 8. szám - TANULMÁNYOK - Lázár Guy: Jólét vagy szabadság? - Közvélemény-kutatások a rendszerváltásról

A rendszerváltás mérlege Az eddigi eredmények tehát azt mu­tatják, hogy az elmúlt években végre­hajtott gazdasági és politikai reformok egy sor olyan változással is jártak, amelyek nem feleltek meg az emberek várakozásainak, és az ország helyzete, de az előbbi ke­vésbé. A következő öt évben viszont csak az utóbbi fog javulni. Az emberek jelentős része tehát úgy érezte, hogy 1991 májusában a piacgazdaság ki­alakítására irányuló törekvést és a többpártrendszer létrejöttét jóval ked­vezőbben ítélte meg a közvélemény, mint általában a gazdasági és a politi­kai változásokat (4. táblázat). Az em­berek úgy látták, hogy az elmúlt öt év­ben egyaránt romlott a saját helyzetük az ország hanyatlásával ő is lecsú­szott, de az ország felemelkedéséből 49 már más fog hasznot húzni (8. ábra). Ezek a tapasztalatok a rendszervál- 4. táblázat A változások fogadtatása 1991 májusában (százalékban) 8. ábra: A kérdezett és az ország helyzetének hosszútávú alakulásáról alkotott vélemények 1991 májusában (átlagok) A szabad piac­­gazdaság kialakítását A többpártrendszer létrejöttét Általában a gazdasági és politikai változásokat nagyon helyesli 24 205 helyesli 58 56 44 helyteleníti9 14 30 nagyon helyteleníti1 3 8 Nem tudja9 7 14 Összesen 101 100 101 Index 71 67 51

Next