Műemlékvédelem, 2003 (47. évfolyam, 1-6. szám)

2003 / 5. szám - KIÁLLÍTÁS - Pusztai László: Winkler Oszkár- (1907-1984) emlékkiállítás

mi épületét és a budapesti Városházára szü­letett műveket is bemutatják. A teljességre törekedvén a rendezők nem­csak a tervek, de az intimebb szféra bemuta­tására is törekedtek: az európai városokban készített akvarellekre és tusrajzokra, a ko­rábban soha nem látott női aktokra, a szemé­lyesen használt rajzeszközökre és tárgyakra gondolok itt elsősorban, valamint az egész életpályát megbecsülő kitüntetésekre, emlék­érmekre, oklevelekre, melyek az utókor szá­mára is tanulságosak. Mint minden hazai építész, aki a két vi­lágháború között is alkotott, 1948 után ő is szembekerült az építészet elvi és gyakorlati átalakításainak kérdéseivel. Közismert, hogy 1948-ban szervezte meg Sopronban az első vidéki állami tervezőirodát, amelynek 1957- ig vezetője volt. Rövid időre családjával együtt elhagyta az országot. Ausztriából való hazatérése után a Győri Tervező Vállalatnál főépítészként dogozott, és továbbra is taní­tott a Soproni Erdészeti és Faipari Egyete­men, ahol számos tankönyvéből tanultak a leendő mérnökök. Ma már széles körben is­mert könyvet írt Brino Taut és Alvar Aalto munkásságáról. A Sopronban tervei szerint felépített faipa­ri komplexum tervezéséért Ybl-díjat kapott. Mint regionális építész szakember az 1950- es évek elején kénytelen átvenni az 1951- es építész kongresszuson lefektetett elveket. Megállapítható azonban az, hogy középületeinél továbbra is megmaradtak a tiszta felületek mindenféle dekoráció nélkül. Példának említjük a soproni Ady Endre Kul­­túrházat (1951-1952), a Mátyásföldön épült Ikarus Kultúrházat (1952-54), Zalaegerszeg filmszínházát (1960-62) és MSZMP-székhá­­zát 1964-ből. Mindezek ellenpontjaként legyen példa a kiállításon is látható Kecskeméti OTI Ren­delőintézet terve (1948), melyet nem érin­tett meg a kényszerű változás szelleme. A kiállítási anyag, melyet Winkler Bar­nabás és Apáti-Nagy Mariann nagyrészt a Magyar Építészeti Múzeum anyagából vá­logattak, időrendi sorrendben követi végig Winkler Oszkár pályáját. Köszönet illeti Winkler Barnabást és mindazokat, akik a HAP Galéria megterem­tésében fontos szerepet vállaltak. Terveik szerint a galéria több jeles hazai építész élet­művének bemutatására vállalkozik a közel­jövőben. Pusztai László F­elyesbítés Előző számunkban a Román Andrással foly­tatott beszélgetés szövegébe hiba csúszott: az ICOMOS 1978-as kongresszusa nem Sri Lankában, hanem Szuzdalban volt. A vázlatos szerzői bibliográfiában a Flistoric Towns in Hungary in the Second Half of the 20th Century című cikk évszáma he­lyesen: 1993. A What Kinds of Changes are going on in the Monument Preservation, due to what Reasons? című cikké: 1996. Sopron, a Károly-kilátó terve, 1934

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék