Múltunk – politikatörténeti folyóirat 48. (Budapest, 2003)

3. szám - KÖZLEMÉNYEK - Gyarmati Gyöngyi Nők, filmek, hatalom Magyarországon az 1950-es években

KÖZLEMÉNYEK GYARMATI GYÖNGYI Nők, játékfilmek, hatalom az ötvenes évek Magyarországán Az 1950-es évek, a klasszikus sztálinizmus magyarországi időszaka jelentős mértékű változásokat indított el a nők társadalomban betöl­tött helyét és szerepét illetően, alapvetően módosította addigi életle­hetőségeiket. Itt persze nem a nők férfiakéval azonos politikai és ál­lampolgári jogainak deklarálására­ kell gondolni elsősorban, hiszen a kinyilvánított jogegyenlőség nem eredményezte a nők társadalmi esélyegyenlőségét a gyakorlatban. A munkamegosztásban való töme­ges részvételükben, azaz a női foglalkoztatottság növelésében pedig elsősorban nem ideológiai okok, hanem a gazdaság munkaerő-szük­ségletének kényszerű ereje játszott szerepet. Az extenzív iparpolitika - a férfi munkaerő-tartalékok kimerülése következtében - ugyanis csak pótlólagos munkaerő-bevonással volt megvalósítható. A gazdaságban megnövekedett feladatokkal párhuzamosan nem következett be fordulat a családi munkamegosztásban, vagyis a nők hagyományos élettérből való kimozdítása csak munkaerő-piaci hely­zetüket változtatta meg, de tradicionális feladataikat (háztartási munka, gyereknevelés) nem szüntette meg. A hagyományos női sze­repek továbbélését konzerválta az a tény is, hogy a háztartási mun­kák társadalmasítása csak ígéret maradt és így a keresőtevékenység . A Magyar Népköztársaság Alkotmánya erről így rendelkezett: „A Magyar Népköz­társaság polgárai a törvény előtt egyenlők és egyenlő jogokat élveznek"; „A Magyar Népköztársaságban a nők a férfiakkal egyenlő jogokat élveznek. A nők egyenjogúságát szolgálják, munkafeltételeiknek a férfiakéval azonos módon való biztosítása, a terhes­ség esetére a nőknek járó fizetett szabadság, az anyaság és a gyermek fokozott törvé­nyes védelme, továbbá az anya- és gyermekvédelmi intézmények rendszere." Az 1949. évi XX törvény VIII. fejezet 49. paragrafusának (1), 50. paragrafusának (1) és (2) bekez­dése.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék