Művelődés, 1998 (51. évfolyam, 1-12. szám)

1998-03-01 / 3. szám

Január 1-én, Újesztendő reggelére vir­­radólag 92. életévében elhunyt Vi­ta Zsigmond, az erdélyi művelő­déstörténet jeles alakja (Szabad­ság, jan.5.)­­ 86. életévében „távozott a halhatatlanságba" Benczédi Sán­dor szobrászművész is, aki 1912. szept. 16-án született az udvar­helyszéki Tarcsafalván (Hargita Népe, jan. 5, 9.) 6- án Csíkszeredában a Kriteri­­on Házban átadták az 1997-es Kri­­terion-koszorút a helyi Kulturális Antropológiai Kutatások Köz­pontjának (Háromszék, jan. 10.) 7- én Csíkmadéfalván a széke­lyek megöletése (Siculicidium) emlékművét megkoszorúzták és emlék-istentiszteletet tartottak az 1764-es tragikus események év­fordulóján (Hargita Népe, jan. 8.) - 40. születésnapját ünnepelte a Máramaros megyei magyar új­ság, régi címén Bányavidéki Fák­lya, amelyből 1959 december vé­gétől Új Szó lett­­ és hetilap. Gondjaikat megértjük, közösek a mieinkkel. Bízzunk, bízunk... (Bá­­nyavidéki Új Szó, jan. 9.) 9-10-én 60 versenyző részvéte­lével rendezte meg az országos Dávid Ferenc Egylet szavaló- és népdalversenyét a Csíkszeredai József Attila Általános Iskola dísztermében. A szavalóverseny győztese a szentegyházi Opra Le­vente, a népdalverseny első he­lyezettei Szabó Anna (Kolozsvár) és Iszlai Borbála (Medgyes) lettek (Szabadság, jan. 19. Háromszék, jan. 19.) 12-én Nagyváradon Háry Béla vendégkarmesterként nagy sike­rű Mozart-hangverseny dirigense volt (Bihari Napló, jan. 14.) 13- án Benczédi Sándor több tu­cat portréjából összeállított emlék­­kiállítás nyílt a Csíki Székely Mú­zeumban. Méltató beszédet Szabó András jelenlegi és János Pál nyu­galmazott múzeumigazgató mon­dott (Hargita Népe, jan. 14.) 14- én a szatmárnémeti Szent István Kör ülésén Erdei Líviusz történelemtanár az 1848 tavaszán Európa-szerte kibontakozott for­radalmi eseményekről tartott jól dokumentált előadást (Szatmári Friss Újság, jan. 17.) 17-én Marosvásárhelyen osz­tották ki a Látó Irodalmi Színpa­dán az 1997-es év nívódíjait. Ver­seiért Király László, esszében Se­lyem Zsuzsa, prózában Tóth Má­ria vehette át a díjat. Debüt díjat a Láthatatlan Kollégium fiatal ko­lozsvári kritikusai kaptak (Hargi­ta Népe, jan. 19.)­­ Énlaka és Torockó építészeti öröksége című kiállítás nyílt meg Csíkszeredában a Tilos kávéház­ban a kolozsvári Utilitas Kft. munkatársainak fotóiból (Hargita Népe, jan. 21.) 19-én felhívást tett közzé a VET, a Magyarok Világszövetsé­ge Erdélyi Társasága a szerémségi Árpád kori magyar falu, Szentlász­­ló újjáépítésének támogatására, amelyet a közelmúlt balkáni há­borújában teljesen leromboltak a szerb és horvát hadviselő felek (Heti Új Szó, febr. 6.) 21-én megalakult az Országos Oktatási Reformbizottság a román tanügy-minisztériumban. Sajnos a tagnévsor átolvasása után megál­lapíthattuk, hogy egyetlen magyar sem szerepel közöttük. Sapienti Krónika sat! (Közoktatás, január­ 23- án nyílt búcsúkiállítása Nagybányán T. Vásárhelyi Imola festőművésznek, aki főleg termé­szetközpontú akvarelljeivel hódí­totta meg a közönséget. A Maros­­vásárhelyre átköltöző művésznőt meleg szavakkal méltatta a céh­társ, Dudás Gyula (Bányavidéki Új Szó, jan. 30.) - a Korunk Galériában Ovidiu Petcu kolozsvári grafikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás. Kántor Lajos és Liviu George Ilea mutat­ták be a művészt a közönségnek (Szabadság, jan. 27.) 24- én nyílt meg Ipó László, Székely­keresztúron élt (1911— 1991) festőművész gyűjteményes tárlata a kolozsvári Gy. Szabó Bé­la Galériában (Szabadság, jan. 28.) 25- én Déván a református templomban Én, József Attila itt vagyok címmel a Szivárvány diák­művelődési kör irodalmi műsort mutatott be (Heti Új Szó, jan. 30.) 27-én Zilahon a Kraszna utcai Magyar Házban közös rendezvé­nyen mutatkozott be a Székely­föld című új Csíkszeredai lap szer­kesztősége a Művelődéssel, ugyanakkor Debreczeni László emlékkiállítás is színesítette a ta­lálkozót, akiről Szatmári László mondott méltató beszédet (Hargi­ta Népe, jan. 31.) 31-én Kolozsváron a Gy. Sza­bó Béla Galériában megnyílt az ippi képzőművészeti tábor közös tárlata. Az IPPART bemutatkozá­son Chis Monica, Csepel Balázs, Fábián Árpád, Márkus László, Szabó Attila, Szatmári József Ottó és Váncza Edit grafikáit és festmé­nyeit állították ki (Szabadság, febr. 3.) Puskel Tünde Emese, tanár, szerkesztő - Arad * Bálint Ferenc, szerkesztő­ * Kiss Éva Mária, szerkesztő- Brassó * Pomogáts Béla, irodalomtörténész - Budapest * Boros Zoltán, szerkesztő -Bukarest * Székedi Ferenc, szerkesztő - Csíkszereda * Péter Csaba, szerkesztő * Török Magdi, újságíró - Gyergyószentmiklós * Sző­cs Gé­za, egyetemi tanár - Kézdivásárhely * Csép Sándor, szerkesztő­ * Orbán Katalin, szerkesztő * Péterffy Mik­lós, építész * Szabó Bálint, egyetemi tanár * Székely Sebestyén, egyetemi hallgató * Vetési László, lelkész - Kolozsvár * Bakó Károly, szerkesztő * Jászberényi Emese, szerkesztő * Marx József (1914-1992) fotóművész -Marosvásárhely * Steiner Beatrix, szerkesztő* Székely Andrea, szerkesztő­- Nagybánya * Ionescu Nikolett, szerkesztő - Nagyvárad * Bíró Blanka, szerkesztő­* Ferencz Csaba, újságíró * Matekovics János, szerkesztő- Sepsiszentgyörgy * Antal Márta, szerkesztő - Szatmárnémeti * Baloga Sándor, szerkesztő - Székelyudvarhely * Baranyai László, szerkesztő * Bartha Csaba, szerkesztő - Temesvár * Fejér László, újságíró - Zilah 2000 lei

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék