Művelődési közlöny, 1989 (33. évfolyam, 1-24. szám)

1989-08-21 / 15. szám

1066 JOGSZABÁLYOK A Minisztertanács 69/1989. (VII. 1.)MT rendeleti az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképző intézetekről szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT rendelet módosításáról Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény 118. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisz­tertanács a következőket rendeli: 1. § Az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyete­mi továbbképző intézetekről szóló — a 32/1987. (IX. 1.) MT rendelettel és a 64/1988. (Vili. 5.) MT rendelettel módosított — 37/1986. (VIII. 31.) MT rendelet —a továb­biakban: R.) mellékletében a Marx Károly Közgazdaság­­tudományi Egyetem karainak felsorolása az egyetemi to­vábbképző intézetként működő Közgazdasági Továbbkép­ző Intézet jogállásának változatlanul hagyásával a követ­kezők szerint módosul: [Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (Buda­pest)] „Gazdálkodási Kar Közgazdasági Kar Általános Társadalomtudományi Kar”. 2. § Az R. mellékletében az Eötvös Lóránd Tudomány­­egyetem Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar el­nevezése „Tanárképző Főiskolai Kar” elnevezésre válto­zik. 3.§ Ez a rendelet 1989. szeptember 1-jére lép hatályba. Németh Miklós s. k., a Minsztertanács elnöke A Minisztertanács 78/1989. (VII. 10.) MT rendelete az újításokról 1. § E rendelet hatálya a gazdálkodó szervezetekre (Ptk. 685. § c) pont), valamint a velük munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szemé­lyekre és azok szerzőtársaira terjed ki. 2. § Újítás a gazdálkodó szervezetnél új, számára előnnyel járó műszaki illetőleg szervezési megoldás. 3.§ (1) Újító az, aki a megoldást tartalmazó javaslatot ki­dolgozta. (2) Újítónak — az ellenkező bizonyításáig — azt kell tekinteni, aki a javaslatot elsőként nyújtotta be a gazdál­kodó szervezethez. 4. § (1) Az újítási javaslatra akkor lehet jogot alapítani, ha­­ az legalább a javaslattevő nevét és a megoldás lényegét tartalmazza. (2) Újítói jogokat legkésőbb a hasznosítás megkezdé­sétől vagy az átadástól számított hat hónap elteltéig be­nyújtott újítási javaslat alapján lehet érvényesíteni. 5. § (1) A munkaköri kötelesség körében, illetve az eszkö­zeivel kidolgozott újítással a gazdálkodó szervezet ren­delkezik. (2) A gazdálkodó szervezet igényt tarthat az újítás hasznosítására akkor is, ha azzal egyébként az újító ren­delkezik. 6. § (1) Az újítót az előnnyel és az annak eléréséhez nyúj­tott újítói hozzájárulással arányos újítási díj illeti meg. (2) Az újító díjazására a gazdálkodó szervezettel kö­tött szerződése irányadó; a szerződésben, illetőleg a gaz­dálkodó szervezet által alkalmazott általános szerződési feltételekben a rendelettől el lehet térni. 7. § Az újítás hasznosítását vagy átadását előmozdító, munkaköri kötelességen kívül végzett közreműködői te­vékenységért szerződés alapján jár díjazás. 8. § Ha az újító vagy a közreműködő a gazdálkodó szerve­zet magasabb vezető állású dolgozója, az újítással össze­függő díjazás megállapításához a munkáltatói jogokat gyakorló szerv hozzájárulása szükséges. 9. § (1) Az újítással összefüggő jogviták eldöntése bírósági útra tartozik; a bíróság a gazdálkodó szervezetet az újí­tás hasznosítására vagy átadására nem kötelezheti. (2) Az Országos Találmányi Hivatal újítási és találmá­nyi szakértői testülete megbízás alapján szakértői véle­ményt ad olyan újítási díjazási ügyben, amelyben bírósá­gi eljárás még nem indult. 10. § (1) Nagy jelentőségű újítás vagy rendszeres újítói te­vékenység elismeréseként a miniszter (országos hatáskö­­rű szerv vezetője) és az Országos Találmányi Hivatal el­nöke együttesen a „Kiváló Újító” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozatát adományozhatja. (2) Az újítási tevékenység fejlesztésében kiemelkedő eredményt elért személyeknek a miniszter (országos ha­táskörű szerv vezetője) kitüntető díjat adományozhat. 11.§ (1) Ez a rendelet 1990. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az újításokról szóló 10/1983. (V. 12.) MT rendelet és az azt módosító 19/1985. (IV. 13.) MT rende­let hatályát veszti. (2) Ha a rendelet hatálybalépése előtt az újítás díjazá­sára vagy a közreműködésre a szerződést megkötötték, a hasznosítás megkezdődött vagy az újítást átadták, a szer- MŰVELŐDÉSI KÖZLÖNY 15. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék