Oktatási Közlöny, 2002. március-június (46. évfolyam, 4-17. szám)

2002-03-01 / 4. szám

XLVI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 420 Ft 2002. MÁRCIUS 1.­ ­ AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA JOGSZABÁLYOK 2001. évi XCIX. törvény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről* 1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban * A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogadta el. aláírt egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e tör­vénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezése az Európa Tanács főtitkáránál 2000. február 4-én megtörtént. Az Egyezmény a XI.2. Cikk értelmében 2000. április 1-jén lépett hatályba Ma­gyarország vonatkozásában.) 2. § Az Egyezmény hivatalos magyar és angol nyelvű szövege a következő: „Egyezmény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről Az Egyezményt aláíró Felek, tudatában annak, hogy a tanuláshoz való jog alapvető emberi jog, és hogy a felsőoktatás, amely lényeges sze­rTARTALMMÚ oldal oldal JOGSZABÁLYOK 2001. XCIX. tv. A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről.................... 481 2001: C. tv. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elis­meréséről ................................................................................... 500 2001. Cl. tv. A felnőttképzésről.............................................. 520 270/2001. (XII. 21.) Korm. r. A Balassi Bálint Intézet létrehozásával érintett kormányrendeletek módosításáról 527 300/2001. (XII. 27.) Korm. r. Az idegennyelv-tudást iga­zoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról.............................................. 527 301/2001. (XII. 27.) Korm. 1. A közalkalmazottak jogállásá­ról szóló 1992. évi ХХХ1П. törvénynek a központi költ­ségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézmények­nél történő végrehajtásáról szóló, többször módosított 49/1993. (Ш. 26.) Korm. rendelet módosításáról................ 530 315/2001. (XII. 28.) Korm. r. A felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról........................................................... 531 316/2001. (XII. 28.) Korm. r. A posztdoktorként való foglal­koztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról............ 532 319/2001. (XII. 29.) Korm. r. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről.................... 532 46/2001. (XII. 22.) OM r. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról................................................ 537 47/2001. (XII. 29.) OM r. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról............................ 542 48/2001. (XII. 29.) OM r. A felnőttképzést folytató intéz­mények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 552 HATÁROZATOK 101/2001. (XII. 21.) OGY­K. A felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól....................................................................... 559 Az oktatási miniszter határozata alapképzési szak indítá­sának engedélyezéséről......................................................... 559 KÖZLEMÉNYEK A Kodolányi János Főiskola alapító okirata........................ 560 Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, okta­tói és egyéb állásaira.............................................................. 563 Pályázati felhívás óvodavezetői és iskolaigazgatói állások­ra................................................................................................. 580 Pályázati felhívás pedagógus és egyéb vezetői munkakö­rök betöltésére......................................................................... 592 Név- és bélyegzőváltozás......................................................... 597 Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a köz­lemények közzétételének módjáról..................................... 597 Az oktatási jogok biztosának beszámolója a 2000. évi tevékenységéről, valamint a közlöny zárása után érke­zett pályázati felhívások és helyesbítések......................... 598

Next