Oktatási Közlöny, 2002. március-június (46. évfolyam, 4-17. szám)

2002-03-01 / 4. szám

482 OKTATÁSI KÖZLÖNY repet tölt be a tudás megszerzésében és gyarapításában, rendkívül gazdag kulturális és tudományos értéket jelent mind az egyén, mind pedig a társadalom számára, figyelembe véve, hogy a felsőoktatásnak jelentős sze­repet kell játszania a béke, a kölcsönös megértés és a tolerancia elősegítésében, valamint a népek és az orszá­gok közötti kölcsönös bizalom kialakításában, figyelembe véve, hogy az európai régióban a felsőok­tatási rendszerek nagy változatossága a régió kulturális, társadalmi, politikai, filozófiai, vallási és gazdasági vál­tozatosságait tükrözi, amelynek rendkívüli értékeit teljes mértékben tiszteletben kell tartani, attól a szándéktól vezérelve, hogy a régió minden lakosa egyaránt részesülhessen az e változatosságból adódó előnyökből, a Felek lehetővé teszik, hogy polgá­raik, valamint az oktatási intézményeikben tanuló hall­gatóik hozzáférjenek a másik Fél oktatási erőforrásaihoz, azaz támogatják hallgatóik azon törekvését, hogy egy másik Fél felsőoktatási intézményében tanuljanak vagy tanulmányuk egy részét ott végezzék el, figyelembe véve, hogy az európai régió valamely más országában végzett tanulmányok, megszerzett bizo­nyítványok, oklevelek és fokozatok elismerése jelentős lépés a Felek közötti mobilitás elősegítésében, nagy jelentőséget tulajdonítva az intézményi autonó­mia elvének, és tudatában annak, hogy ezt az elvet fenn kell tartani és meg kell őrizni, abban a meggyőződésben, hogy a képesítések igazsá­gos elismerése alapvető eleme az oktatáshoz való jog­nak, és ez egyben a társadalom felelőssége is, figyelembe véve az Európa Tanácsnak és az UNES­­CO-nak a tanulmányok elismerésére vonatkozó egyez­ményeit: Európai egyezmény az egyetemen való továbbtanu­láshoz szükséges oklevelek egyenértékűségéről (1953, ETS 15) és a jegyzőkönyve (1964, ETS 49), Európai egyezmény az egyetemi résztanulmányok egyenértékűségéről (1956, ETS 21), Európai egyezmény az egyetemi képesítést igazoló tanulmányok továbbtanulás céljából történő elisme­réséről (1959, ETS 32), Egyezmény az európai régió államaiban a felsőok­tatásban végzett tanulmányok, a megszerzett okle­velek és fokozatok elismeréséről (1979), Európai egyezmény az egyetemi résztanulmányok általános egyenértékűségéről (1990, ETS 138), figyelembe véve A Földközi-tenger mentén lévő arab és európai államokban a felsőoktatásban végzett tanul­mányok, a megszerzett oklevelek és fokozatok elismeré­séről szóló nemzetközi egyezményt (1976), amelyet az UNESCO keretein belül fogadtak el, és amely részben az európai tanulmányok elismerésére is vonatkozik, szem előtt tartva, hogy ezt az egyezményt a világ más régióit érintő UNESCO-egyezmények és a nemzetközi ajánlások vonatkozásában is figyelembe kell venni, to­vábbá, hogy elengedhetetlen az ezen régiók közötti információcsere javítása, tudatában annak, hogy ezen egyezmények életbelépése óta az európai régió felsőoktatásában számottevő válto­zások mentek végbe, amelyek mind az egyes nemzeti felsőoktatási rendszereken belül, mind pedig ezek között jelentős eltéréseket eredményeztek, szükségessé vált az olyan jogi eszközöknek és gyakorlatnak a kialakítása, amely megfelelően tükrözi ezeket a fejleményeket, tudatában annak, hogy az európai régióban közös megoldást kell találni az elismerés gyakorlati problé­máira, tudatában annak, hogy a jelenlegi elismerési gyakor­latot fejleszteni kell, átláthatóbbá kell tenni, és megfele­lően hozzá kell igazítani a felsőoktatás jelenlegi helyze­téhez az európai régióban, bízva abban, hogy az Egyezmény, amelyet az Európa Tanács és az UNESCO közös támogatásával készítettek és fogadtak el, és amely az elismerési gyakorlat további fejlesztésének kereteit biztosítja az európai régióban, po­zitív jelentőségű lesz, tudatában annak, mennyire fontos az állandó végrehaj­tási mechanizmus biztosítása ahhoz, hogy a jelen Egyez­mény elvei és rendelkezései a gyakorlatban is megvaló­suljanak az alábbiakban állapodtak meg: I. Fejezet Értelmező rendelkezések 1. Cikk A következő meghatározásoknak a jelen Egyezmény rendelkezései értelmében az alábbi jelentése van: Bejutási lehetőség (a felsőoktatásba) A megfelelően képzett jelentkezőknek az a joga, hogy jelentkezhetnek a felsőoktatásba, és hogy a felvételnél számításba lehet őket venni. Felvétel (a felsőoktatási intézményekbe és képzési programokra) Olyan intézkedés vagy rendszer, amely lehetővé teszi a megfelelően képzett jelentkezők számára, hogy a fel­sőoktatás keretei között egy megadott intézményben és/vagy egy adott oktatási programban tanulmányokat folytassanak. 4. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék