Oktatási Közlöny, 2002. július-december (46. évfolyam, 18-36. szám)

2002-08-02 / 21. szám

2658 OKTATÁSI KÖZLÖNY 1. számú melléklet a 43/2002. (VI. 18.) OM rendelethez A bűnügyi vezető szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményei 1. A képzési cél A képzés célja, hogy a bűnügyi vezető az elsajátított, átfogó ismeretanyag birtokában legyen képes nagyobb létszámú bűnügyi szerv (osztály, főosztály) vezetésének ellátására úgy, hogy ismeri a különböző szintű rendőri bűnügyi szervek működési folyamatait és a különböző szervek, szervezetek közötti együttműködést. 2. Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése Bűnügyi vezető. 3. A képzésben résztvevők köre A képzésben a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi, határ­­rendészeti, vámigazgatási (a 2002/2003-as tanévet köve­tően pénzügynyomozói) szakán szerzett főiskolai szintű szakképzettséggel vagy főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettség birtokában szerzett felsőfokú rendőrszervező, valamint felsőfokú határrendész szervező szakmai képe­sítéssel és a szakterületén szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlattal lehet részt venni. 4. A képzési idő A képzési idő levelező tagozaton 3 félév, legalább 360 tanóra, 90 kredit. 5. A képzés főbb tanulmányi területei 5.1. Bevezető szakmai ismeretek a tanórákban kifeje­zett idő 3—5%-a, 5 kredit: vezetéselméleti, szervezéstudományi, rendvédelem­irányítási, adatszolgáltatási-adatnyilvántartási ismeretek, a rendvédelmi szerv vezetésének gyakorlati követelmé­nyei. 5.2. Alapozó ismeretek a tanórákban kifejezett idő 35—40%-a, 35 kredit: etikai, szociológiai, pszichológiai, közszolgálati me­nedzsment, közjogi, emberi jogi, kisebbségi jogi, bün­tetőjogi és gyermekjogi, illetve gyermek- és ifjúságvé­delmi ismeretek, továbbá a kábítószer-bűnözés és bűnül­dözéssel kapcsolatos nemzetközi ismeretek, valamint számítástechnikai és informatikai ismeretek. 5.3. Rendvédelmi szakmai ismeretek a tanórákban ki­fejezett idő 50—55%-a, 40 kredit, kriminológiai, bűnügyi, közlekedésrendészeti, rend­védelem-vezetési szakismeretek, nyomozástani és kom­munikációs ismeretek, szakmai gyakorlat, vezetői tré­ning. Az elmélet és a gyakorlat aránya: 40—60%. 6. Az ismeretek ellenőrzési rendszere Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák teljesítéséből, szakmai gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsga telje­sítéséből tevődik össze. 6.1. Kötelező szigorlat: egy komplex szigorlat az eti­ka, közszolgálati menedzsment, vezetési és szervezési ismeretek és a pszichológia tantárgyak ismeretanyagából. 6.2. A szakdolgozat követelménye A szakdolgozat önálló, a bűnügyi vezető szakképzett­ségnek megfelelő témakörben elkészített írásbeli munka. A hallgatónak bizonyítani kell, hogy tanulmányaira támaszkodva, a szakirodalom feldolgozásával képes az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására. A szak­­dolgozathoz rendelt kreditek száma: 10. 6.3. A záróvizsga 6.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei: — a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizs­gakötelezettség teljesítése, — a szakdolgozat benyújtása és a bíráló által történő elfogadása. 6.3.2. A záróvizsga részei: — a szakdolgozat megvédése, — komplex szóbeli vizsga a bűnügyi nyomozati és speciális ismeretekből. 6.3.3. A záróvizsga eredménye A záróvizsga eredménye a szakdolgozatra és védésre adott egy érdemjegy és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy számtani átlaga.­­ 2. számú melléklet a 43/2002. (VI. 18.) OM rendelethez A közbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményei 1. A képzési cél A képzés célja, hogy a közbiztonsági vezető az elsa­játított, átfogó ismeretanyag birtokában legyen képes na­gyobb létszámú közbiztonsági szerv (osztály, főosztály) vezetésének ellátására úgy, hogy ismeri a különböző szintű közrendvédelmi és közlekedésrendészeti, illetőleg igazgatásrendészeti szervek működési folyamatait, illetve a különböző szervek, szervezetek közötti együttműkö­dést. 21. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék