Oktatási Közlöny, 2004. február-április (48. évfolyam, 1-7. szám)

2004-02-11 / 2/I. szám

XLVIII. ÉVFOLYAM, 2/1. SZÁM Ára: 552 Ft 2004. FEBRUÁR 11. JOGSZABÁLYOK A Kormány 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelete a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kutatási és Technológiai Inno­vációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvényre is figye­lemmel, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal létrehozásáról, feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a következőket rendeli el: 1. § (1) A Kormány a tudomány-, technológia- és innová­ció-politikai tevékenységének ellátására Nemzeti Kutatá­si és Technológiai Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) hoz létre. (2) A Hivatal országos hatáskörű államigazgatási szerv. (3) A Hivatal önállóan gazdálkodó központi költség­­vetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. A Hivatal az Oktatási Minisztérium fejeze­tén belül fejezeti jogosultsággal rendelkező önálló cím­ként jelenik meg. * A közleményt az Oktatási Közlöny 2004. évi 2­ II. száma tartalmazza. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról................................................................ 97 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.......................... 101 246/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet a felsőoktatási intéz­mények felvételi eljárásainak általános szabályairól szó­ló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról... 204 31/2003. (XII. 17.) OM rendelet a jogi és igazgatási felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képe­sítési követelményeiről........................................................................ 206 HATÁROZATOK 135/2003. (XII. 17.) OGY határozat az iskolai tejfogyasz­tás „Igyál tejet” programról............................................................. 237 230/2003. (XII. 19.) KE határozat rektori megbízásokról...... 237 118/2003. (XII. 17.) ME határozat főiskolai főigazgatói megbízás megerősítéséről.................................................................. 238 119/2003. (XII. 17.) ME határozat főiskolai főigazgatói megbízás megerősítéséről................................................................... 238 Az oktatási miniszter szakindítási határozatai......................... 238 KÖZLEMÉNYEK Az oktatási miniszter közleményei akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzési programok indításáról 239 Az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Infor­mációs Központ „Áttekintés a külföldön szerzett, kő­oldal népiskola elvégzését tanúsító bizonyítványoknak és a magyar érettségi bizonyítványoknak az elismeréséről, különös tekintettel az Európai Unió tagországaira” című közleménye................................................................................................. 240 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Selyemréti * Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézetének szaktanácsadói névjegyzéke 2003. szeptember 1-jétől...................................... 244 A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján ké­szült jogerős akkreditációs határozatok közzététele......... 246 Az Arany János Irodalmi Verseny döntő fordulójának időpont-módosítása.............................................. 251 A szombathelyi Neumann János Általános Iskola közle­ménye a 2003. november 29-én megrendezett országos számítástechnikai verseny és kulturális vetélkedő ered­ményéről......................................................................................................... 251 Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, okta­tói és egyéb állásaira............................................................................. 252 Pályázati felhívás óvodavezetői, iskolaigazgatói és egyéb vezetői állásokra............................................. 256 Pályázati felhívás pedagógus és egyéb munkakörök betöl­tésére .............................................................................................................. 268 A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások, köz­lemények....................................................................................................... 270 Közlemény az Országos szakértői és az Országos vizsgáz­tatási névjegyzék közzétételéről*

Next