Oktatási Közlöny, 2004. február-április (48. évfolyam, 1-7. szám)

2004-02-11 / 2/I. szám

98 OKTATÁSI KÖZLÖNY A Kormánynak a Hivatallal kapcsolatos feladatai 2. § (1) A Hivatalt a Kormány irányítja, és az oktatási miniszter felügyeli. (2) Az oktatási miniszter felügyeleti jogkörében külö­nösen: a) jóváhagyja a Hivatal szervezeti és működési sza­bályzatát; b) a Hivatal elnöke felett — a kinevezés és felmentés kivételével — gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Hivatal feladat- és hatásköre 3.­§ (1) A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik: a) * a kormányzati tudomány-, technológia- és inno­váció­ politika kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása; b) a kormányzati tudomány-, technológia- és innová­ció-politika érvényesülését biztosító jogszabályok elő­készítésében való részvétel; c) a kormányzati tudomány-, technológia- és innová­ció-politika érvényesülését elősegítő kormányzati infor­mációs tevékenység ellátása; d) a kormányzati tudomány-, technológia- és innová­ció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak koordi­nálása, ellátása. (2) A Hivatal tevékenységének középpontjában a hasz­nosítás-orientált kutatás-fejlesztés és az innováció áll. (3) A Hivatal felügyeli a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodát. (4) A Hivatal hatásköre nem érinti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek és a Magyar Tudományos Akadémia feladat- és hatáskörét. (5) Feladatai ellátásában a Hivatal együttműködik az érintett minisztériumokkal, országos hatáskörű szervek­kel, a Magyar Tudományos Akadémiával és más köztes­tületekkel, valamint a regionális és társadalmi szerveze­tekkel. 4. § (1) A Hivatal a Kormány tudomány-, technológia- és innováció-politikájának kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezé­se, illetve végrehajtása érdekében javaslatokat dolgoz ki a) a kormányzati tudomány-, technológia- és innová­ció-politika alakítására; ezek megalapozásához elemzé­seket, közép- és hosszú távú koncepciókat készít, tech­nológiai előretekintési programokat indít; b) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékeny­ség ösztönzését szolgáló központi állami források képzé­sére és felhasználására; figyelemmel kíséri a források felhasználását; c) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékeny­ség közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rend­szerére, a támogatások szempontjainak meghatározására, a közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kiala­kítására, és közreműködik ezek fejlesztésében; d) a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére; e) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékeny­ség emberi erőforrásai fejlesztésére a kutatóképzés és a tudásközpontok erősítésére. (2) A Hivatal a feladatkörében a) részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasá­gi koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nem­zeti Fejlesztési Terv és az Átfogó Fejlesztési Terv kidol­gozásában, érvényesítésében; b) részt vesz az országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában; módszertani segítséget nyújt a magyarországi régiók kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításához, a nemzetközi, különösen az EU-források innovációs fejlesztési célokra történő eléréséhez és felhasználásához; c) közreműködik a kis- és közepes méretű vállalkozá­sok technológiai megújulásának segítésében; d) külön jogszabályokban meghatározottak szerint működteti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (a továbbiakban: Alap), valamint más, a hatáskörébe utalt pénzeszközt; évente beszámol a Kormánynak ezek felhasználásáról; e) közreműködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálá­sában; f) figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve in­novációs célú hazai támogatási programokat és pályáza­tokat. (3) A Hivatal a rendelkezésére bocsátott pénzforrások felhasználása tekintetében a) a kutatás-fejlesztésben, innovációban érintett orszá­gos és regionális szervezetek bevonásával támogatási stratégiákat és programokat dolgoz ki, és részt vesz azok végrehajtásában; b) kidolgozza — a vonatkozó jogszabályi keretek kö­zött — a pénzeszközök felhasználási rendjét, döntésho­zatali eljárásait és a finanszírozás alkalmazott módszere­it, gondoskodik a pénzügyi támogatás nyújtásáról; c) kidolgozza a műszaki fejlesztési programok és pá­lyázatok értékelésére, az eredmények mérésére irányuló stratégiát és módszertant, gondoskodik ezek alkalmazá­sáról, 2/1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék