Lyka Károly szerk.: Művészet 14. évfolyam (Budapest, 1915)

3. szám - Adatok művészetünk történetéhez - Kitüntetések - Lejáró pályázatok

Krónika — Adatok művészetünk történetéhez — Kitüntetések — Lejáró pályázatok GAÁL BERTALAN müépítő, a Magyar Építő­művészek Szövetségének tagja, febr. 12-én halt meg Budapesten. Számos bérházat és magán­épületet épített, leginkább a fővárosban. Meg­említhetjük a Haggenmacher-féle lipótkörúti bérházakat, az Erzsébet-körúti Royal Orfeumot, villái közül a Nagy János-u. 34. számút, a Fő­városi Serfőző r.-1. épületeit, Balaton-Lellén a gyermek-telep épületét stb. Gaál Bertalan Kas­sán született 1860 (szept. 9.), műegyetemi ta­nulmányait Bécsben végezte. ADATOK MÜVÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉHEZ RE1CHGUTTMANN JÓZSEF. A bécsi szár­mazású s Kassán az 1788-ik évben polgárjo­got nyert képíró emlékét őrizte meg a követ­kező okirat: Obligatio. Ich endes unterschriebe­ner bezsuge hiemit, das ich dem hiesigen Bür­ger und Bildhauer Herrn Joseph Reichguttmann für Kost und Quartier auf 16 Monathe, vom October 1789 bis Januar 1791, jeden Monath 12 R. FI. macht R. FI. 192. Ferner zahlte derselbs den 12. April 1790 für mich an Herrn Horváth baar R. fl. 25, und lehnte mir zu ver­schiedenen Zeiten und Bedürfnissen baar R. fl. 30. Summa R. fl. 247 zu zahlen schuldig bin. Singatum Caschau den 31 Januar 1791., be­státigt den 14 Octob. 1791. Carl Christian Scheibler Buchhándler. Ich Endes-Unterschrie­bener bescheinige hiemit, das ich für oben­stehende wahrhafte Schuldforderung von Herrn Scheibler beyliegende verzeichnete Bücher, deren Summa-Betrag R. fl. 176 kr, 52 ist, als abschlágliche Zahlung in Empfang genommen. Signatum Kaschau den 14 Oktob. 1791. Joseph Reichguttmann Kunst- und bürgerlicher Bild­hauer. Következik a könyvek lajstroma. Az ok­irat Kassa város levéltárában az 1791 -ik évi 3332. tanácsi szám alatt. KEMÉNY LAJOS. KITÜNTETÉSEK Az Iparművészeti Társulat pályázatot hirdetett hadi emléktáblák és emlékművek tervére, azzal a célzattal, hogy ezeket a táblákat a háború befejeztével egyes községeknek rendelkezésére bocsássa és ezzel elősegítse azt az akciót, mely minden hazai községben méltó emléket akar állí­tani az elesett hősöknek. A pályázatra 102 pá­lyázó 273 pályaművet küldött be. A bírálóbizott­ság Radisics Jenő elnöklésével február hó 1 1-én döntött és sajnálattal állapította meg, hogy a pályázók közül csak kevesen oldották meg méltó­képen a kitűzött feladatot, úgy hogy a pálya­művek vásárlására szánt összeget ki sem merít­hette egészen a bizottság Végeredményben meg­vásárolta a bizottság ötszáz koronáért Tóth Gyula és Dióssy Antal négy pályaművét, egyenként százötven koronáért Kovács Erzsi, Mayer Antal és Spiegel Imre egy-egy pályaművét, valamint száz-száz koronáért Thain János és Weszely Vilmos egy-egy pályaművét. — A budai Gel­lért-fürdő berendezésének egy részére a székes­főváros Tanácsának megbízásából az Ipar­művészeti Társulat által hirdetett pályázat ered­ménye következő : I. Szalon és kétágyas ven­dégszoba. Ezer koronás első díj : Káldory La­jos és Ferenczy Sándor. Hatszáz koronás má­sodik díj: Bodon Károly. Megvásárolták négy­száz-négyszáz koronáért Löffler Sándor és Löff­ler Béla, továbbá Spiegel Frigyes pályaművét. II. Kétezerötszáz koronás kétágyas vendégszoba. Nyolcszáz koronás első díj : Méray Dezső. Öt­száz koronás második díj: Meyer Antal. Meg­vásárolták kétszázötven-kétszázötven koronáért Rákos Pál, Spiegel Frigyes és Benkhardt Ágost pályaműveit. III. Ezerötszáz koronás kétágyas vendégszoba. Nyolcszáz koronás első díj: Méray Dezső. Ötszáz koronás második díj: Meyer An­tal. Megvásárolták kétszázötven-kétszázötven koronáért Spiegel Frigyes, Benkhardt Ágost és a «Stella» jeligés pályaművet. A székesfőváros tanácsa a megvásárolt pályaműveken kívül az I. csoporthoz tartozó pályaművek közül négy­száz koronáért megvásárolta Ada Dezsőnek és a III. csoporthoz tartozók közül Fircsa Bélá­nak pályaművét kétszázötven koronáért. LEJÁRÓ PÁLYÁZATOK 1915 április 5-én lejár a Magyar Mérnök- és. Építész-Egylet pályázata szabadon álló szobormű­múzeum-tervére. Pályadíj az egyesületi arany­érem és 1200 K utazási ösztöndíj. 1916 május 1-én lejár az Erzsébet-emlék­pályázat. Pályadíjak 6000—3000 K, 60.000 K összegben. Felelős szerkesztő: LYKA KÁROLY Kiadótulajdonos: SINGER és WOLFNER Budapest, Andrássy-ut 16. Pal]as irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomdája, Budapesten. A Művészet kliséit Wolfner M. fotocinkografiai műintézet készitii Budapesten, VIII.. Hunyadi-utca 32. 144'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék