Lyka Károly szerk.: Művészet 15. évfolyam (Budapest, 1916)

Tavaszi szám - A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállítása

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAVASZI KIÁLLÍTÁSA M­űvészeink e télen is serényen dolgoz­tak, hogy föntartsák a művészi munka­­ folytonosságát, amelyet a világháború hosszú időre való megszakítással fenyegetett. A megszakítás a festésben és mintázásban egye­nest katasztrófát is jelenthetne, jövőnknek tarto­zunk tehát, hogy a kultúra minden terén ezer vihar közepette is tántoríthatatlanul munkáljunk meg minden talpalatnyi földet. Német szövetségeseink is így gondolkodtak, ott is szorgalmas kezek óvogatják, ápolgatják irodalmukat, művészetü­ket. Egész Középeurópa kultúrája dacol tehát a világháború szökő­árjának támadásával: résen voltak s vannak a mi művészeink is. Közönsé­günk meg fogja érteni ennek a valóban nagyon nehéz munkának értékét, rokonszenvét éreztetni fogja azokkal, akik egy darab magyar kultúr­értéket ki tudnak menteni a lángba borult világ tiszkeiből és szívesen fogja ezt az erőfeszítést honorálni, mert hisz maga is nyer vele. Ha a nagy háború nem is volt képes meg­akadályozni e munkát, a tavaszi tárlat bizonyos tekintetben mégis magán viseli az általános helyzet bélyegét. A Képzőművészeti Társulat hivatalos kiállítási palotája, a Műcsarnok, még mindig hadikórház. A Társulat már a háború elején felajánlotta díszes csarnokait a Vörös Kereszt­ Egyesületnek, s azok mindmáig e haza­fias szamaritánus célt szolgálják. A Társulat tehát ezt a tavaszi kiállítást is kölcsönkapott helyiségben, a Szépművészeti Múzeum három nagy termében, amelyek harmadika mozgatható falakkal kisebb helyiségekre oszlik, volt kény­telen rendezni. Ez a körülmény sok nehézséget gördített a rendezők munkája elé, számolniok kellett a hely szűkével: a zsűri mindössze 345 műtárgyat fogadhatott el s ezeknek elhelyezése a nem éppen legjobb világítású helyiségekben igen nehéz volt. Általában az a vélemény, hogy a kiállított műtárgyak jobbak, mint amilyenek­nek e célszerűtlenül világított termek mutat­ják. Ezt úgy látszik számba vette a közönség is, amely rokonszenvvel fogadta a kiállítást s mindjárt a megnyitás napján meg is indult a vásár. A «Művészet» e füzetében némi ízelítőt ad a tavaszi kiállításból: egy sor képet és szobrot közöl, különböző évjáratba tartozó, különböző irányokat és törekvéseket képviselő, régibb, újabb és legújabb festőink és szobrászaink mun­káit, hogy ezzel némi fogalmat adjon az itt képviselt művészek munkáinak sokféleségéről. S midőn az alább következő sorokkal kiegészí­teni igyekszünk ezt az általános képet, nem a bírálat és esztétikai mérlegelés szándéka vezet, hanem azt tartjuk ezen a helyen feladatunknak, hogy legalább vázlatos ismertetését adjuk a kiállításnak. Az is kívül esik feladatunk keze- ZALA GYÖRGY MÁTYÁS KIRÁLY TUDÓSAI ÉS MŰÍVÉSZEI KÖZT

Next